Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

ngôn ngữ tiếng Trung là gì?

ngôn ngữ

语言

yǔyán
語言

ngôn ngữ

danh từ

*
韩语 是 官方 语言。

Hányǔ shì guānfāng yǔyán.

韓語 是 官方 語言。

Tiếng Hàn là ngôn ngữ chính thức.

*
英语 和 法语

Yīngyǔ hé Fǎyǔ

英語 和 法語

Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp

*
讲 一种 语言

jiǎng yì zhǒng yǔyán

講 一種 語言

nói ngôn ngữ