Thursday, 18 Apr 2024

大蒜 dàsuàn 大蒜 garlic noun * 大蒜被认为可以抵抗一切东西,从流感到吸血鬼。 Dàsuàn bèi rènwéi kěyǐ dǐkàng yíqiè dōngxi, cóng liúgǎn dào xīxuèguǐ. 大蒜被認為可以抵抗一切東西,從流感到吸血鬼。 Garlic…