Thursday, 18 Apr 2024
Từ Vựng HSK

Từ Vựng – Ngữ Pháp HSK cấp 6

HSK 6 词汇  (5000)
1 阿姨 āyí 1668 伙伴 huǒbàn 3335 收获 shōuhuò
2 啊 a 1669 货币 huòbì 3336 收据 shōujù
3 唉 āi 1670 获得 huòdé 3337 收入 shōurù
4 哎哟 āiyō 1671 或许 huòxǔ 3338 收拾 shōushi
5 挨 ái 1672 或者 huòzhě 3339 收缩 shōusuō
6 癌症 áizhèng 1673 基本 jīběn 3340 收益 shōuyì
7 矮 ǎi 1674 基础 jīchǔ 3341 收音机 shōuyīnjī
8 爱 ài 1675 基地 jīdì 3342 手表 shǒubiǎo
9 爱不释手 àibúshìshǒu 1676 基金 jījīn 3343 手法 shǒufǎ
10 爱戴 àidài 1677 基因 jīyīn 3344 手工 shǒugōng
11 爱好 àihào 1678 机场 jīchǎng 3345 手机 shǒujī
12 爱护 àihù 1679 机动 jīdòng 3346 手势 shǒushì
13 爱情 àiqíng 1680 机构 jīgòu 3347 手术 shǒushù
14 爱惜 àixī 1681 机关 jīguān 3348 手套 shǒutào
15 爱心 àixīn 1682 机会 jīhuì 3349 手续 shǒuxù
16 暧昧 àimèi 1683 机灵 jīling 3350 手艺 shǒuyì
17 安静 ānjìng 1684 机密 jīmì 3351 手指 shǒuzhǐ
18 安居乐业 ānjū-lèyè 1685 机器 jīqì 3352 首都 shǒudū
19 安宁 ānníng 1686 机械 jīxiè 3353 首先 shǒuxiān
20 安排 ānpái 1687 机遇 jīyù 3354 首要 shǒuyào
21 安全 ānquán 1688 机智 jīzhì 3355 守护 shǒuhù
22 安慰 ānwèi 1689 鸡蛋 jīdàn 3356 瘦 shòu
23 安详 ānxiáng 1690 激动 jīdòng 3357 受不了 shòubuliǎo
24 安置 ānzhì 1691 激发 jīfā 3358 受到 shòudào
25 安装 ānzhuāng 1692 激励 jīlì 3359 受伤 shòushāng
26 岸 àn 1693 激烈 jīliè 3360 受罪 shòuzuì
27 暗 àn 1694 激情 jīqíng 3361 售货员 shòuhuòyuán
28 暗示 ànshì 1695 饥饿 jī’è 3362 寿命 shòumìng
29 案件 ànjiàn 1696 几乎 jīhū 3363 授予 shòuyǔ
30 案例 ànlì 1697 积极 jījí 3364 书 shū
31 按摩 ànmó 1698 积累 jīlěi 3365 书法 shūfǎ
32 按时 ànshí 1699 肌肉 jīròu 3366 书籍 shūjí
33 按照 ànzhào 1700 讥笑 jīxiào 3367 书记 shūjì
34 昂贵 ángguì 1701 极 jí 3368 书架 shūjià
35 凹凸 āotū 1702 极端 jíduān 3369 书面 shūmiàn
36 熬 áo 1703 极其 jíqí 3370 输 shū
37 奥秘 àomì 1704 极限 jíxiàn 3371 输入 shūrù
38 八 bā 1705 即便 jíbiàn 3372 蔬菜 shūcài
39 扒 bā 1706 即将 jíjiāng 3373 舒畅 shūchàng
40 疤 bā 1707 即使 jíshǐ 3374 舒服 shūfu
41 巴不得 bābude 1708 级别 jíbié 3375 舒适 shūshì
42 巴结 bājie 1709 疾病 jíbìng 3376 疏忽 shūhu
43 拔苗助长 bámiáo-zhùzhǎng 1710 嫉妒 jídù 3377 叔叔 shūshu
44 把 bǎ 1711 及格 jígé 3378 梳子 shūzi
45 把关 bǎguān 1712 及时 jíshí 3379 熟练 shúliàn
46 把手 bǎshou 1713 及早 jízǎo 3380 熟悉 shúxī
47 把握 bǎwò 1714 急功近利 jígōng-jìnlì 3381 数 shǔ
48 把戏 bǎxì 1715 急剧 jíjù 3382 鼠标 shǔbiāo
49 爸爸 bàba 1716 急忙 jímáng 3383 属于 shǔyú
50 霸道 bàdào 1717 急切 jíqiè 3384 竖 shù
51 罢工 bàgōng 1718 急于求成 jíyúqiúchéng 3385 束 shù
52 吧 ba 1719 急躁 jízào 3386 束缚 shùfù
53 掰 bāi 1720 籍贯 jíguàn 3387 树 shù
54 白 bái 1721 集合 jíhé 3388 树立 shùlì
55 百 bǎi 1722 集体 jítǐ 3389 数额 shù’é
56 百分点 bǎifēndiǎn 1723 集团 jítuán 3390 数据 shùjù
57 摆 bǎi 1724 集中 jízhōng 3391 数量 shùliàng
58 摆脱 bǎituō 1725 吉祥 jíxiáng 3392 数码 shùmǎ
59 拜访 bàifǎng 1726 几 jǐ 3393 数目 shùmù
60 拜年 bàinián 1727 给予 jǐyǔ 3394 数学 shùxué
61 拜托 bàituō 1728 寄 jì 3395 数字 shùzì
62 败坏 bàihuài 1729 寄托 jìtuō 3396 刷牙 shuāyá
63 搬 bān 1730 继承 jìchéng 3397 耍 shuǎ
64 班 bān 1731 继往开来 jìwǎng-kāilái 3398 摔 shuāi
65 班主任 bānzhǔrèn 1732 继续 jìxù 3399 衰老 shuāilǎo
66 颁布 bānbù 1733 记得 jìde 3400 衰退 shuāituì
67 颁发 bānfā 1734 记录 jìlù 3401 甩 shuǎi
68 斑纹 bānwén 1735 记性 jìxing 3402 帅 shuài
69 版本 bǎnběn 1736 记忆 jìyì 3403 率领 shuàilǐng
70 半 bàn 1737 记载 jìzǎi 3404 涮火锅 shuànhuǒguō
71 半途而废 bàntú’érfèi 1738 记者 jìzhě 3405 双 shuāng
72 办法 bànfǎ 1739 季度 jìdù 3406 双胞胎 shuāngbāotāi
73 办公室 bàngōngshì 1740 季节 jìjié 3407 双方 shuāngfāng
74 办理 bànlǐ 1741 季军 jìjūn 3408 爽快 shuǎngkuài
75 伴侣 bànlǚ 1742 计划 jìhuà 3409 水 shuǐ
76 伴随 bànsuí 1743 计较 jìjiào 3410 水果 shuǐguǒ
77 扮演 bànyǎn 1744 计算 jìsuàn 3411 水利 shuǐlì
78 帮忙 bāngmáng 1745 忌讳 jìhuì 3412 水龙头 shuǐlóngtóu
79 帮助 bāngzhù 1746 寂静 jìjìng 3413 水泥 shuǐní
80 绑架 bǎngjià 1747 寂寞 jìmò 3414 水平 shuǐpíng
81 榜样 bǎngyàng 1748 系领带 jìlǐngdài 3415 税 shuì
82 磅 bàng 1749 纪录 jìlù 3416 睡觉 shuìjiào
83 棒 bàng 1750 纪律 jìlǜ 3417 顺便 shùnbiàn
84 傍晚 bàngwǎn 1751 纪念 jìniàn 3418 顺利 shùnlì
85 包 bāo 1752 纪要 jìyào 3419 顺序 shùnxù
86 包庇 bāobì 1753 技能 jìnéng 3420 说不定 shuōbudìng
87 包袱 bāofu 1754 技巧 jìqiǎo 3421 说服 shuōfú
88 包裹 bāoguǒ 1755 技术 jìshù 3422 说话 shuōhuà
89 包含 bāohán 1756 既然 jìrán 3423 说明 shuōmíng
90 包括 bāokuò 1757 迹象 jìxiàng 3424 硕士 shuòshì
91 包围 bāowéi 1758 家 jiā 3425 撕 sī
92 包装 bāozhuāng 1759 家常 jiācháng 3426 丝绸 sīchóu
93 包子 bāozi 1760 家伙 jiāhuo 3427 丝毫 sīháo
94 薄 báo 1761 家具 jiājù 3428 司法 sīfǎ
95 饱 bǎo 1762 家属 jiāshǔ 3429 司机 sījī
96 饱和 bǎohé 1763 家庭 jiātíng 3430 司令 sīlìng
97 饱经沧桑 bǎojīng-cāngsāng 1764 家务 jiāwù 3431 思考 sīkǎo
98 宝贝 bǎobèi 1765 家乡 jiāxiāng 3432 思念 sīniàn
99 宝贵 bǎoguì 1766 家喻户晓 jiāyù-hùxiǎo 3433 思索 sīsuǒ
100 保持 bǎochí 1767 加班 jiābān 3434 思维 sīwéi
101 保存 bǎocún 1768 加工 jiāgōng 3435 思想 sīxiǎng
102 保管 bǎoguǎn 1769 加剧 jiājù 3436 思绪 sīxù
103 保护 bǎohù 1770 加油站 jiāyóuzhàn 3437 私人 sīrén
104 保留 bǎoliú 1771 嘉宾 jiābīn 3438 私自 sīzì
105 保密 bǎomì 1772 佳肴 jiāyáo 3439 斯文 sīwen
106 保姆 bǎomǔ 1773 夹杂 jiāzá 3440 死 sǐ
107 保守 bǎoshǒu 1774 夹子 jiāzi 3441 死亡 sǐwáng
108 保卫 bǎowèi 1775 甲 jiǎ 3442 四 sì
109 保险 bǎoxiǎn 1776 假 jiǎ 3443 四肢 sìzhī
110 保养 bǎoyǎng 1777 假如 jiǎrú 3444 似乎 sìhū
111 保障 bǎozhàng 1778 假设 jiǎshè 3445 寺庙 sìmiào
112 保证 bǎozhèng 1779 假使 jiǎshǐ 3446 肆无忌惮 sìwújìdàn
113 保重 bǎozhòng 1780 假装 jiǎzhuāng 3447 饲养 sìyǎng
114 抱 bào 1781 嫁 jià 3448 耸 sǒng
115 抱负 bàofù 1782 价格 jiàgé 3449 送 sòng
116 抱歉 bàoqiàn 1783 价值 jiàzhí 3450 艘 sōu
117 抱怨 bàoyuàn 1784 驾驶 jiàshǐ 3451 搜索 sōusuǒ
118 报仇 bàochóu 1785 煎 jiān 3452 苏醒 sūxǐng
119 报酬 bàochou 1786 肩膀 jiānbǎng 3453 俗话 súhuà
120 报答 bàodá 1787 坚持 jiānchí 3454 速度 sùdù
121 报到 bàodào 1788 坚定 jiāndìng 3455 塑料袋 sùliàodài
122 报道 bàodào 1789 坚固 jiāngù 3456 塑造 sùzào
123 报复 bàofù 1790 坚决 jiānjué 3457 宿舍 sùshè
124 报告 bàogào 1791 坚强 jiānqiáng 3458 素食主义 sùshízhǔyì
125 报名 bàomíng 1792 坚韧 jiānrèn 3459 素质 sùzhì
126 报社 bàoshè 1793 坚实 jiānshí 3460 诉讼 sùsòng
127 报销 bàoxiāo 1794 坚硬 jiānyìng 3461 酸 suān
128 报纸 bàozhǐ 1795 监督 jiāndū 3462 算 suàn
129 爆发 bàofā 1796 监视 jiānshì 3463 算了 suànle
130 爆炸 bàozhà 1797 监狱 jiānyù 3464 算数 suànshù
131 曝光 bàoguāng 1798 尖端 jiānduān 3465 虽然 suīrán
132 暴力 bàolì 1799 尖锐 jiānruì 3466 随便 suíbiàn
133 暴露 bàolù 1800 艰巨 jiānjù 3467 随即 suíjí
134 悲哀 bēi’āi 1801 艰苦 jiānkǔ 3468 随身 suíshēn
135 悲惨 bēicǎn 1802 艰难 jiānnán 3469 随时 suíshí
136 悲观 bēiguān 1803 兼职 jiānzhí 3470 随手 suíshǒu
137 卑鄙 bēibǐ 1804 拣 jiǎn 3471 随意 suíyì
138 杯子 bēizi 1805 捡 jiǎn 3472 随着 suízhe
139 北方 běifāng 1806 剪彩 jiǎncǎi 3473 碎 suì
140 北极 běijí 1807 剪刀 jiǎndāo 3474 岁 suì
141 北京 Běijīng 1808 检查 jiǎnchá 3475 岁月 suìyuè
142 倍 bèi 1809 检讨 jiǎntǎo 3476 隧道 suìdào
143 被 bèi 1810 检验 jiǎnyàn 3477 孙子 sūnzi
144 被动 bèidòng 1811 简单 jiǎndān 3478 损坏 sǔnhuài
145 被告 bèigào 1812 简化 jiǎnhuà 3479 损失 sǔnshī
146 被子 bèizi 1813 简历 jiǎnlì 3480 缩短 suōduǎn
147 背 bèi 1814 简陋 jiǎnlòu 3481 缩小 suōxiǎo
148 背景 bèijǐng 1815 简体字 jiǎntǐzì 3482 锁 suǒ
149 背叛 bèipàn 1816 简要 jiǎnyào 3483 所 suǒ
150 背诵 bèisòng 1817 简直 jiǎnzhí 3484 所谓 suǒwèi
151 备份 bèifèn 1818 减肥 jiǎnféi 3485 所以 suǒyǐ
152 备忘录 bèiwànglù 1819 减少 jiǎnshǎo 3486 所有 suǒyǒu
153 贝壳 bèiké 1820 件 jiàn 3487 索赔 suǒpéi
154 奔波 bēnbō 1821 溅 jiàn 3488 索性 suǒxìng
155 奔驰 bēnchí 1822 鉴别 jiànbié 3489 他 tā
156 本 běn 1823 鉴定 jiàndìng 3490 她 tā
157 本科 běnkē 1824 鉴于 jiànyú 3491 它 tā
158 本来 běnlái 1825 间谍 jiàndié 3492 塌 tā
159 本领 běnlǐng 1826 间隔 jiàngé 3493 踏实 tāshi
160 本能 běnnéng 1827 间接 jiànjiē 3494 塔 tǎ
161 本钱 běnqián 1828 见多识广 jiànduō-shíguǎng 3495 抬 tái
162 本人 běnrén 1829 见解 jiànjiě 3496 台 tái
163 本身 běnshēn 1830 见面 jiànmiàn 3497 台风 táifēng
164 本事 běnshi 1831 见闻 jiànwén 3498 台阶 táijiē
165 本着 běnzhe 1832 见义勇为 jiànyì-yǒngwéi 3499 太 tài
166 本质 běnzhì 1833 健康 jiànkāng 3500 太极拳 tàijíquán
167 笨 bèn 1834 健全 jiànquán 3501 太空 tàikōng
168 笨拙 bènzhuō 1835 健身房 jiànshēnfáng 3502 太太 tàitai
169 崩溃 bēngkuì 1836 建立 jiànlì 3503 太阳 tàiyáng
170 甭 béng 1837 建设 jiànshè 3504 泰斗 tàidǒu
171 蹦 bèng 1838 建议 jiànyì 3505 态度 tàidu
172 迸发 bèngfā 1839 建筑 jiànzhù 3506 瘫痪 tānhuàn
173 逼迫 bīpò 1840 键盘 jiànpán 3507 贪婪 tānlán
174 鼻涕 bítì 1841 践踏 jiàntà 3508 贪污 tānwū
175 鼻子 bízi 1842 舰艇 jiàntǐng 3509 摊儿 tānr
176 比 bǐ 1843 将近 jiāngjìn 3510 谈 tán
177 比方 bǐfang 1844 将军 jiāngjūn 3511 谈判 tánpàn
178 比较 bǐjiào 1845 将来 jiānglái 3512 弹钢琴 tángāngqín
179 比例 bǐlì 1846 僵硬 jiāngyìng 3513 弹性 tánxìng
180 比如 bǐrú 1847 桨 jiǎng 3514 坦白 tǎnbái
181 比赛 bǐsài 1848 讲 jiǎng 3515 坦率 tǎnshuài
182 比喻 bǐyù 1849 讲究 jiǎngjiu 3516 探测 tàncè
183 比重 bǐzhòng 1850 讲座 jiǎngzuò 3517 探索 tànsuǒ
184 彼此 bǐcǐ 1851 奖金 jiǎngjīn 3518 探讨 tàntǎo
185 笔记本 bǐjìběn 1852 奖励 jiǎnglì 3519 探望 tànwàng
186 臂 bì 1853 奖赏 jiǎngshǎng 3520 叹气 tànqì
187 弊病 bìbìng 1854 降低 jiàngdī 3521 汤 tāng
188 弊端 bìduān 1855 降临 jiànglín 3522 糖 táng
189 必定 bìdìng 1856 降落 jiàngluò 3523 糖葫芦 tánghúlu
190 必然 bìrán 1857 酱油 jiàngyóu 3524 躺 tǎng
191 必须 bìxū 1858 教 jiāo 3525 倘若 tǎngruò
192 必需 bìxū 1859 浇 jiāo 3526 烫 tàng
193 必要 bìyào 1860 交 jiāo 3527 趟 tàng
194 毕竟 bìjìng 1861 交叉 jiāochā 3528 掏 tāo
195 毕业 bìyè 1862 交代 jiāodài 3529 滔滔不绝 tāotāo-bùjué
196 避免 bìmiǎn 1863 交换 jiāohuàn 3530 桃 táo
197 闭塞 bìsè 1864 交际 jiāojì 3531 逃 táo
198 碧玉 bìyù 1865 交流 jiāoliú 3532 逃避 táobì
199 鞭策 biāncè 1866 交涉 jiāoshè 3533 陶瓷 táocí
200 鞭炮 biānpào 1867 交通 jiāotōng 3534 淘气 táoqì
201 编辑 biānjí 1868 交往 jiāowǎng 3535 淘汰 táotài
202 编织 biānzhī 1869 交易 jiāoyì 3536 讨价还价 tǎojià-huánjià
203 边疆 biānjiāng 1870 骄傲 jiāo’ào 3537 讨论 tǎolùn
204 边界 biānjiè 1871 焦点 jiāodiǎn 3538 讨厌 tǎoyàn
205 边境 biānjìng 1872 焦急 jiāojí 3539 套 tào
206 边缘 biānyuán 1873 娇气 jiāoqì 3540 特别 tèbié
207 扁 biǎn 1874 郊区 jiāoqū 3541 特长 tècháng
208 贬低 biǎndī 1875 胶水 jiāoshuǐ 3542 特点 tèdiǎn
209 贬义 biǎnyì 1876 脚 jiǎo 3543 特定 tèdìng
210 遍 biàn 1877 角 jiǎo 3544 特色 tèsè
211 遍布 biànbù 1878 角度 jiǎodù 3545 特殊 tèshū
212 便 biàn 1879 角落 jiǎoluò 3546 特意 tèyì
213 便利 biànlì 1880 搅拌 jiǎobàn 3547 特征 tèzhēng
214 便条 biàntiáo 1881 狡猾 jiǎohuá 3548 疼 téng
215 便于 biànyú 1882 缴纳 jiǎonà 3549 疼爱 téng’ài
216 变故 biàngù 1883 饺子 jiǎozi 3550 踢足球 tīzúqiú
217 变化 biànhuà 1884 叫 jiào 3551 提 tí
218 变迁 biànqiān 1885 教材 jiàocái 3552 提拔 tíbá
219 变质 biànzhì 1886 教练 jiàoliàn 3553 提倡 tíchàng
220 辩护 biànhù 1887 教室 jiàoshì 3554 提纲 tígāng
221 辩解 biànjiě 1888 教授 jiàoshòu 3555 提高 tígāo
222 辩论 biànlùn 1889 教训 jiàoxùn 3556 提供 tígōng
223 辩证 biànzhèng 1890 教养 jiàoyǎng 3557 提炼 tíliàn
224 辨认 biànrèn 1891 教育 jiàoyù 3558 提前 tíqián
225 辫子 biànzi 1892 较量 jiàoliàng 3559 提示 tíshì
226 标本 biāoběn 1893 皆 jiē 3560 提问 tíwèn
227 标点 biāodiǎn 1894 接 jiē 3561 提醒 tíxǐng
228 标记 biāojì 1895 接触 jiēchù 3562 提议 tíyì
229 标题 biāotí 1896 接待 jiēdài 3563 题 tí
230 标志 biāozhì 1897 接近 jiējìn 3564 题材 tícái
231 标准 biāozhǔn 1898 接连 jiēlián 3565 题目 tímù
232 飙升 biāoshēng 1899 接受 jiēshòu 3566 体会 tǐhuì
233 表达 biǎodá 1900 接着 jiēzhe 3567 体积 tǐjī
234 表格 biǎogé 1901 阶层 jiēcéng 3568 体谅 tǐliàng
235 表决 biǎojué 1902 阶段 jiēduàn 3569 体面 tǐmiàn
236 表面 biǎomiàn 1903 街道 jiēdào 3570 体贴 tǐtiē
237 表明 biǎomíng 1904 揭发 jiēfā 3571 体系 tǐxì
238 表情 biǎoqíng 1905 揭露 jiēlù 3572 体现 tǐxiàn
239 表示 biǎoshì 1906 结实 jiēshi 3573 体验 tǐyàn
240 表态 biǎotài 1907 节 jié 3574 体育 tǐyù
241 表现 biǎoxiàn 1908 节目 jiémù 3575 天才 tiāncái
242 表演 biǎoyǎn 1909 节日 jiérì 3576 天空 tiānkōng
243 表扬 biǎoyáng 1910 节省 jiéshěng 3577 天伦之乐 tiānlúnzhīlè
244 表彰 biǎozhāng 1911 节约 jiéyuē 3578 天气 tiānqì
245 憋 biē 1912 节奏 jiézòu 3579 天然气 tiānránqì
246 别 bié 1913 杰出 jiéchū 3580 天生 tiānshēng
247 别人 biéren 1914 结构 jiégòu 3581 天堂 tiāntáng
248 别墅 biéshù 1915 结果 jiéguǒ 3582 天文 tiānwén
249 别致 biézhì 1916 结合 jiéhé 3583 天真 tiānzhēn
250 别扭 bièniu 1917 结婚 jiéhūn 3584 甜 tián
251 宾馆 bīnguǎn 1918 结晶 jiéjīng 3585 田径 tiánjìng
252 濒临 bīnlín 1919 结局 jiéjú 3586 田野 tiányě
253 冰雹 bīngbáo 1920 结论 jiélùn 3587 填空 tiánkòng
254 冰箱 bīngxiāng 1921 结束 jiéshù 3588 舔 tiǎn
255 丙 bǐng 1922 结算 jiésuàn 3589 挑剔 tiāoti
256 饼干 bǐnggān 1923 结账 jiézhàng 3590 条 tiáo
257 并存 bìngcún 1924 竭尽全力 jiéjìnquánlì 3591 条件 tiáojiàn
258 并非 bìngfēi 1925 截至 jiézhì 3592 条款 tiáokuǎn
259 并列 bìngliè 1926 解除 jiěchú 3593 条理 tiáolǐ
260 并且 bìngqiě 1927 解放 jiěfàng 3594 条约 tiáoyuē
261 病毒 bìngdú 1928 解雇 jiěgù 3595 调和 tiáohé
262 拨打 bōdǎ 1929 解决 jiějué 3596 调剂 tiáojì
263 播放 bōfàng 1930 解剖 jiěpōu 3597 调节 tiáojié
264 播种 bōzhòng 1931 解散 jiěsàn 3598 调解 tiáojiě
265 波浪 bōlàng 1932 解释 jiěshì 3599 调料 tiáoliào
266 波涛汹涌 bōtāo-xiōngyǒng 1933 解说员 jiěshuōyuán 3600 调皮 tiáopí
267 玻璃 bōli 1934 解体 jiětǐ 3601 调整 tiáozhěng
268 剥削 bōxuē 1935 姐姐 jiějie 3602 挑拨 tiǎobō
269 博大精深 bódà-jīngshēn 1936 届 jiè 3603 挑衅 tiǎoxìn
270 博览会 bólǎnhuì 1937 借 jiè 3604 挑战 tiǎozhàn
271 博士 bóshì 1938 借鉴 jièjiàn 3605 跳舞 tiàowǔ
272 博物馆 bówùguǎn 1939 借口 jièkǒu 3606 跳跃 tiàoyuè
273 搏斗 bódòu 1940 借助 jièzhù 3607 听 tīng
274 伯母 bómǔ 1941 戒备 jièbèi 3608 停泊 tíngbó
275 薄弱 bóruò 1942 戒烟 jièyān 3609 停顿 tíngdùn
276 脖子 bózi 1943 戒指 jièzhi 3610 停止 tíngzhǐ
277 不必 búbì 1944 介绍 jièshào 3611 停滞 tíngzhì
278 不但 búdàn 1945 界限 jièxiàn 3612 亭子 tíngzi
279 不断 búduàn 1946 津津有味 jīnjīn-yǒuwèi 3613 挺 tǐng
280 不顾 búgù 1947 金融 jīnróng 3614 挺拔 tǐngbá
281 不过 búguò 1948 金属 jīnshǔ 3615 通常 tōngcháng
282 不见得 bújiàndé 1949 今天 jīntiān 3616 通过 tōngguò
283 不客气 búkèqi 1950 紧 jǐn 3617 通货膨胀 tōnghuòpéngzhàng
284 不愧 búkuì 1951 紧急 jǐnjí 3618 通俗 tōngsú
285 不料 búliào 1952 紧密 jǐnmì 3619 通讯 tōngxùn
286 不耐烦 búnàifán 1953 紧迫 jǐnpò 3620 通用 tōngyòng
287 不像话 búxiànghuà 1954 紧张 jǐnzhāng 3621 通知 tōngzhī
288 不屑一顾 búxiè-yígù 1955 尽管 jǐnguǎn 3622 铜 tóng
289 不要紧 búyàojǐn 1956 尽快 jǐnkuài 3623 铜矿 tóngkuàng
290 补偿 bǔcháng 1957 尽量 jǐnliàng 3624 同胞 tóngbāo
291 补充 bǔchōng 1958 谨慎 jǐnshèn 3625 同情 tóngqíng
292 补救 bǔjiù 1959 锦绣前程 jǐnxiù-qiánchéng 3626 同时 tóngshí
293 补贴 bǔtiē 1960 进 jìn 3627 同事 tóngshì
294 哺乳 bǔrǔ 1961 进步 jìnbù 3628 同学 tóngxué
295 捕捉 bǔzhuō 1962 进而 jìn’ér 3629 同意 tóngyì
296 不 bù 1963 进攻 jìngōng 3630 同志 tóngzhì
297 不安 bù’ān 1964 进化 jìnhuà 3631 童话 tónghuà
298 不得不 bùdébù 1965 进口 jìnkǒu 3632 统筹兼顾 tǒngchóu-jiāngù
299 不得了 bùdéliǎo 1966 进行 jìnxíng 3633 统计 tǒngjì
300 不得已 bùdéyǐ 1967 进展 jìnzhǎn 3634 统统 tǒngtǒng
301 不妨 bùfáng 1968 近 jìn 3635 统一 tǒngyī
302 不敢当 bùgǎndāng 1969 近代 jìndài 3636 统治 tǒngzhì
303 不管 bùguǎn 1970 近来 jìnlái 3637 痛苦 tòngkǔ
304 不好意思 bùhǎoyìsi 1971 近视 jìnshì 3638 痛快 tòngkuài
305 不禁 bùjīn 1972 尽力 jìnlì 3639 头发 tóufa
306 不仅 bùjǐn 1973 浸泡 jìnpào 3640 投机 tóujī
307 不堪 bùkān 1974 晋升 jìnshēng 3641 投票 tóupiào
308 不可思议 bùkě-sīyì 1975 劲头 jìntóu 3642 投降 tóuxiáng
309 不免 bùmiǎn 1976 禁止 jìnzhǐ 3643 投掷 tóuzhì
310 不然 bùrán 1977 茎 jīng 3644 投资 tóuzī
311 不如 bùrú 1978 精彩 jīngcǎi 3645 透明 tòumíng
312 不时 bùshí 1979 精打细算 jīngdǎ-xìsuàn 3646 秃 tū
313 不惜 bùxī 1980 精华 jīnghuá 3647 突出 tūchū
314 不相上下 bùxiāng-shàngxià 1981 精简 jīngjiǎn 3648 突破 tūpò
315 不言而喻 bùyán’éryù 1982 精力 jīnglì 3649 突然 tūrán
316 不由得 bùyóude 1983 精密 jīngmì 3650 图案 tú’àn
317 不择手段 bùzé-shǒuduàn 1984 精确 jīngquè 3651 图书馆 túshūguǎn
318 不止 bùzhǐ 1985 精神 jīngshén 3652 徒弟 túdì
319 不足 bùzú 1986 精通 jīngtōng 3653 途径 tújìng
320 布 bù 1987 精心 jīngxīn 3654 涂抹 túmǒ
321 布告 bùgào 1988 精益求精 jīngyìqiújīng 3655 土地 tǔdì
322 布局 bùjú 1989 精致 jīngzhì 3656 土豆 tǔdòu
323 布置 bùzhì 1990 经常 jīngcháng 3657 土壤 tǔrǎng
324 步伐 bùfá 1991 经典 jīngdiǎn 3658 吐 tù
325 步骤 bùzhòu 1992 经费 jīngfèi 3659 兔子 tùzi
326 部分 bùfen 1993 经过 jīngguò 3660 团 tuán
327 部门 bùmén 1994 经济 jīngjì 3661 团结 tuánjié
328 部署 bùshǔ 1995 经理 jīnglǐ 3662 团体 tuántǐ
329 部位 bùwèi 1996 经历 jīnglì 3663 团圆 tuányuán
330 擦 cā 1997 经商 jīngshāng 3664 推 tuī
331 猜 cāi 1998 经纬 jīngwěi 3665 推测 tuīcè
332 才 cái 1999 经验 jīngyàn 3666 推迟 tuīchí
333 才干 cáigàn 2000 经营 jīngyíng 3667 推辞 tuīcí
334 财产 cáichǎn 2001 惊动 jīngdòng 3668 推翻 tuīfān
335 财富 cáifù 2002 惊奇 jīngqí 3669 推广 tuīguǎng
336 财务 cáiwù 2003 惊讶 jīngyà 3670 推荐 tuījiàn
337 财政 cáizhèng 2004 兢兢业业 jīngjīng-yèyè 3671 推理 tuīlǐ
338 裁缝 cáifeng 2005 京剧 jīngjù 3672 推论 tuīlùn
339 裁判 cáipàn 2006 井 jǐng 3673 推销 tuīxiāo
340 裁员 cáiyuán 2007 警察 jǐngchá 3674 腿 tuǐ
341 材料 cáiliào 2008 警告 jǐnggào 3675 退 tuì
342 踩 cǎi 2009 警惕 jǐngtì 3676 退步 tuìbù
343 采访 cǎifǎng 2010 景色 jǐngsè 3677 退休 tuìxiū
344 采购 cǎigòu 2011 颈椎 jǐngzhuī 3678 吞咽 tūnyàn
345 采集 cǎijí 2012 敬爱 jìng’ài 3679 脱 tuō
346 采纳 cǎinà 2013 敬礼 jìnglǐ 3680 脱离 tuōlí
347 采取 cǎiqǔ 2014 境界 jìngjiè 3681 拖延 tuōyán
348 彩虹 cǎihóng 2015 竟然 jìngrán 3682 托运 tuōyùn
349 彩票 cǎipiào 2016 竞赛 jìngsài 3683 妥当 tuǒdang
350 菜 cài 2017 竞选 jìngxuǎn 3684 妥善 tuǒshàn
351 菜单 càidān 2018 竞争 jìngzhēng 3685 妥协 tuǒxié
352 参观 cānguān 2019 镜头 jìngtóu 3686 椭圆 tuǒyuán
353 参加 cānjiā 2020 镜子 jìngzi 3687 唾沫 tuòmo
354 参考 cānkǎo 2021 纠纷 jiūfēn 3688 挖掘 wājué
355 参谋 cānmóu 2022 纠正 jiūzhèng 3689 娃娃 wáwa
356 参与 cānyù 2023 究竟 jiūjìng 3690 瓦解 wǎjiě
357 参照 cānzhào 2024 九 jiǔ 3691 袜子 wàzi
358 餐厅 cāntīng 2025 久 jiǔ 3692 哇 wa
359 残疾 cánjí 2026 酒吧 jiǔbā 3693 歪 wāi
360 残酷 cánkù 2027 酒精 jiǔjīng 3694 歪曲 wāiqū
361 残留 cánliú 2028 旧 jiù 3695 外 wài
362 残忍 cánrěn 2029 救 jiù 3696 外表 wàibiǎo
363 惭愧 cánkuì 2030 救护车 jiùhùchē 3697 外行 wàiháng
364 灿烂 cànlàn 2031 救济 jiùjì 3698 外交 wàijiāo
365 舱 cāng 2032 就 jiù 3699 外界 wàijiè
366 苍白 cāngbái 2033 就近 jiùjìn 3700 外向 wàixiàng
367 仓促 cāngcù 2034 就业 jiùyè 3701 弯 wān
368 仓库 cāngkù 2035 就职 jiùzhí 3702 丸 wán
369 操场 cāochǎng 2036 舅舅 jiùjiu 3703 完 wán
370 操劳 cāoláo 2037 鞠躬 jūgōng 3704 完备 wánbèi
371 操练 cāoliàn 2038 拘留 jūliú 3705 完毕 wánbì
372 操心 cāoxīn 2039 拘束 jūshù 3706 完成 wánchéng
373 操纵 cāozòng 2040 居然 jūrán 3707 完美 wánměi
374 操作 cāozuò 2041 居住 jūzhù 3708 完全 wánquán
375 嘈杂 cáozá 2042 局部 júbù 3709 完善 wánshàn
376 草 cǎo 2043 局面 júmiàn 3710 完整 wánzhěng
377 草案 cǎo’àn 2044 局势 júshì 3711 玩 wán
378 草率 cǎoshuài 2045 局限 júxiàn 3712 玩具 wánjù
379 册 cè 2046 桔子 júzi 3713 玩弄 wánnòng
380 策划 cèhuà 2047 举 jǔ 3714 玩意儿 wányìr
381 策略 cèlüè 2048 举办 jǔbàn 3715 顽固 wángù
382 测量 cèliáng 2049 举动 jǔdòng 3716 顽强 wánqiáng
383 测验 cèyàn 2050 举世闻名 jǔshì-wénmíng 3717 碗 wǎn
384 侧面 cèmiàn 2051 举世瞩目 jǔshì-zhǔmù 3718 挽回 wǎnhuí
385 厕所 cèsuǒ 2052 举行 jǔxíng 3719 挽救 wǎnjiù
386 层 céng 2053 举足轻重 jǔzú-qīngzhòng 3720 晚上 wǎnshang
387 层出不穷 céngchū-bùqióng 2054 咀嚼 jǔjué 3721 惋惜 wǎnxī
388 层次 céngcì 2055 沮丧 jǔsàng 3722 万 wàn
389 曾经 céngjīng 2056 具备 jùbèi 3723 万分 wànfēn
390 插 chā 2057 具体 jùtǐ 3724 万一 wànyī
391 差别 chābié 2058 剧本 jùběn 3725 王子 wángzǐ
392 差距 chājù 2059 剧烈 jùliè 3726 往 wǎng
393 叉子 chāzi 2060 巨大 jùdà 3727 往常 wǎngcháng
394 茶 chá 2061 聚会 jùhuì 3728 往返 wǎngfǎn
395 查获 cháhuò 2062 聚精会神 jùjīng-huìshén 3729 往事 wǎngshì
396 岔 chà 2063 拒绝 jùjué 3730 往往 wǎngwǎng
397 差 chà 2064 俱乐部 jùlèbù 3731 网络 wǎngluò
398 差不多 chàbuduō 2065 距离 jùlí 3732 网球 wǎngqiú
399 刹那 chànà 2066 据说 jùshuō 3733 网站 wǎngzhàn
400 诧异 chàyì 2067 据悉 jùxī 3734 忘记 wàngjì
401 拆 chāi 2068 句子 jùzi 3735 妄想 wàngxiǎng
402 柴油 cháiyóu 2069 捐 juān 3736 微不足道 wēibùzúdào
403 搀 chān 2070 卷 juǎn 3737 微观 wēiguān
404 馋 chán 2071 决策 juécè 3738 微笑 wēixiào
405 缠绕 chánrào 2072 决定 juédìng 3739 威风 wēifēng
406 产品 chǎnpǐn 2073 决赛 juésài 3740 威力 wēilì
407 产生 chǎnshēng 2074 决心 juéxīn 3741 威望 wēiwàng
408 产业 chǎnyè 2075 觉得 juéde 3742 威胁 wēixié
409 阐述 chǎnshù 2076 觉悟 juéwù 3743 威信 wēixìn
410 颤抖 chàndǒu 2077 觉醒 juéxǐng 3744 危害 wēihài
411 猖狂 chāngkuáng 2078 绝对 juéduì 3745 危机 wēijī
412 昌盛 chāngshèng 2079 绝望 juéwàng 3746 危险 wēixiǎn
413 长 cháng 2080 角色 juésè 3747 违背 wéibèi
414 长城 Chángchéng 2081 军队 jūnduì 3748 违反 wéifǎn
415 长江 ChángJiāng 2082 军事 jūnshì 3749 维持 wéichí
416 长途 chángtú 2083 均匀 jūnyún 3750 维护 wéihù
417 尝 cháng 2084 咖啡 kāfēi 3751 维生素 wéishēngsù
418 尝试 chángshì 2085 卡车 kǎchē 3752 维修 wéixiū
419 偿还 chánghuán 2086 卡通 kǎtōng 3753 唯独 wéidú
420 常年 chángnián 2087 开 kāi 3754 围巾 wéijīn
421 常识 chángshí 2088 开采 kāicǎi 3755 围绕 wéirào
422 常务 chángwù 2089 开除 kāichú 3756 为难 wéinán
423 场 chǎng 2090 开发 kāifā 3757 为期 wéiqī
424 场合 chǎnghé 2091 开放 kāifàng 3758 为首 wéishǒu
425 场面 chǎngmiàn 2092 开阔 kāikuò 3759 唯一 wéiyī
426 场所 chǎngsuǒ 2093 开朗 kāilǎng 3760 尾巴 wěiba
427 敞开 chǎngkāi 2094 开明 kāimíng 3761 伟大 wěidà
428 倡导 chàngdǎo 2095 开幕式 kāimùshì 3762 委屈 wěiqu
429 倡议 chàngyì 2096 开辟 kāipì 3763 委托 wěituō
430 唱歌 chànggē 2097 开始 kāishǐ 3764 委员 wěiyuán
431 畅通 chàngtōng 2098 开水 kāishuǐ 3765 伪造 wěizào
432 畅销 chàngxiāo 2099 开拓 kāituò 3766 喂 wèi
433 抄 chāo 2100 开玩笑 kāiwánxiào 3767 胃 wèi
434 超过 chāoguò 2101 开心 kāixīn 3768 胃口 wèikǒu
435 超级 chāojí 2102 开展 kāizhǎn 3769 为 wèi
436 超市 chāoshì 2103 开支 kāizhī 3770 为了 wèile
437 超越 chāoyuè 2104 刊登 kāndēng 3771 为什么 wèishénme
438 钞票 chāopiào 2105 刊物 kānwù 3772 位 wèi
439 朝 cháo 2106 勘探 kāntàn 3773 位于 wèiyú
440 朝代 cháodài 2107 砍 kǎn 3774 位置 wèizhì
441 潮流 cháoliú 2108 看 kàn 3775 未必 wèibì
442 潮湿 cháoshī 2109 看不起 kànbuqǐ 3776 未来 wèilái
443 嘲笑 cháoxiào 2110 看待 kàndài 3777 未免 wèimiǎn
444 炒 chǎo 2111 看法 kànfǎ 3778 味道 wèidào
445 吵 chǎo 2112 看见 kànjiàn 3779 畏惧 wèijù
446 吵架 chǎojià 2113 看来 kànlái 3780 卫生间 wèishēngjiān
447 车库 chēkù 2114 看望 kànwàng 3781 卫星 wèixīng
448 车厢 chēxiāng 2115 慷慨 kāngkǎi 3782 慰问 wèiwèn
449 彻底 chèdǐ 2116 扛 káng 3783 温带 wēndài
450 撤退 chètuì 2117 抗议 kàngyì 3784 温度 wēndù
451 撤销 chèxiāo 2118 考察 kǎochá 3785 温和 wēnhé
452 沉淀 chéndiàn 2119 考古 kǎogǔ 3786 温暖 wēnnuǎn
453 沉闷 chénmèn 2120 考核 kǎohé 3787 温柔 wēnróu
454 沉默 chénmò 2121 考虑 kǎolǜ 3788 闻 wén
455 沉思 chénsī 2122 考试 kǎoshì 3789 文化 wénhuà
456 沉重 chénzhòng 2123 考验 kǎoyàn 3790 文件 wénjiàn
457 沉着 chénzhuó 2124 烤鸭 kǎoyā 3791 文具 wénjù
458 陈旧 chénjiù 2125 靠拢 kàolǒng 3792 文明 wénmíng
459 陈列 chénliè 2126 棵 kē 3793 文凭 wénpíng
460 陈述 chénshù 2127 磕 kē 3794 文物 wénwù
461 趁 chèn 2128 颗 kē 3795 文献 wénxiàn
462 衬衫 chènshān 2129 颗粒 kēlì 3796 文学 wénxué
463 称心如意 chènxīn-rúyì 2130 科目 kēmù 3797 文雅 wényǎ
464 称 chēng 2131 科学 kēxué 3798 文艺 wényì
465 称号 chēnghào 2132 咳嗽 késou 3799 文章 wénzhāng
466 称呼 chēnghu 2133 渴 kě 3800 吻 wěn
467 称赞 chēngzàn 2134 渴望 kěwàng 3801 稳定 wěndìng
468 盛 chéng 2135 可爱 kě’ài 3802 问 wèn
469 橙 chéng 2136 可观 kěguān 3803 问候 wènhòu
470 乘 chéng 2137 可见 kějiàn 3804 问世 wènshì
471 乘务员 chéngwùyuán 2138 可靠 kěkào 3805 问题 wèntí
472 乘坐 chéngzuò 2139 可口 kěkǒu 3806 窝 wō
473 承办 chéngbàn 2140 可怜 kělián 3807 我 wǒ
474 承包 chéngbāo 2141 可能 kěnéng 3808 我们 wǒmen
475 承担 chéngdān 2142 可怕 kěpà 3809 卧室 wòshì
476 承诺 chéngnuò 2143 可是 kěshì 3810 握手 wòshǒu
477 承认 chéngrèn 2144 可恶 kěwù 3811 乌黑 wūhēi
478 承受 chéngshòu 2145 可惜 kěxī 3812 污蔑 wūmiè
479 城堡 chéngbǎo 2146 可笑 kěxiào 3813 污染 wūrǎn
480 成本 chéngběn 2147 可行 kěxíng 3814 诬陷 wūxiàn
481 成分 chéngfèn 2148 可以 kěyǐ 3815 屋子 wūzi
482 成功 chénggōng 2149 刻 kè 3816 无 wú
483 成果 chéngguǒ 2150 刻不容缓 kèbùrónghuǎn 3817 无比 wúbǐ
484 成绩 chéngjì 2151 刻苦 kèkǔ 3818 无偿 wúcháng
485 成交 chéngjiāo 2152 课 kè 3819 无耻 wúchǐ
486 成就 chéngjiù 2153 课程 kèchéng 3820 无从 wúcóng
487 成立 chénglì 2154 课题 kètí 3821 无动于衷 wúdòngyúzhōng
488 成熟 chéngshú 2155 克 kè 3822 无非 wúfēi
489 成天 chéngtiān 2156 克服 kèfú 3823 无精打采 wújīng-dǎcǎi
490 成为 chéngwéi 2157 客观 kèguān 3824 无可奉告 wúkěfènggào
491 成效 chéngxiào 2158 客户 kèhù 3825 无可奈何 wúkěnàihé
492 成心 chéngxīn 2159 客人 kèrén 3826 无赖 wúlài
493 成语 chéngyǔ 2160 客厅 kètīng 3827 无理取闹 wúlǐ-qǔnào
494 成员 chéngyuán 2161 啃 kěn 3828 无聊 wúliáo
495 成长 chéngzhǎng 2162 肯定 kěndìng 3829 无论 wúlùn
496 程度 chéngdù 2163 恳切 kěnqiè 3830 无奈 wúnài
497 程序 chéngxù 2164 坑 kēng 3831 无能为力 wúnéng-wéilì
498 惩罚 chéngfá 2165 空洞 kōngdòng 3832 无穷无尽 wúqióng-wújìn
499 诚恳 chéngkěn 2166 空间 kōngjiān 3833 无数 wúshù
500 诚实 chéngshí 2167 空气 kōngqì 3834 无微不至 wúwēibúzhì
501 诚挚 chéngzhì 2168 空前绝后 kōngqián-juéhòu 3835 无忧无虑 wúyōu-wúlǜ
502 澄清 chéngqīng 2169 空调 kōngtiáo 3836 无知 wúzhī
503 城市 chéngshì 2170 空想 kōngxiǎng 3837 五 wǔ
504 呈现 chéngxiàn 2171 空虚 kōngxū 3838 舞蹈 wǔdǎo
505 秤 chèng 2172 孔 kǒng 3839 武器 wǔqì
506 吃 chī 2173 恐怖 kǒngbù 3840 武术 wǔshù
507 吃惊 chījīng 2174 恐吓 kǒnghè 3841 武侠 wǔxiá
508 吃苦 chīkǔ 2175 恐惧 kǒngjù 3842 武装 wǔzhuāng
509 吃亏 chīkuī 2176 恐怕 kǒngpà 3843 侮辱 wǔrǔ
510 吃力 chīlì 2177 空白 kòngbái 3844 勿 wù
511 迟到 chídào 2178 空隙 kòngxì 3845 雾 wù
512 迟缓 chíhuǎn 2179 空闲 kòngxián 3846 务必 wùbì
513 迟疑 chíyí 2180 控制 kòngzhì 3847 务实 wùshí
514 持久 chíjiǔ 2181 口 kǒu 3848 误差 wùchā
515 持续 chíxù 2182 口气 kǒuqì 3849 误会 wùhuì
516 池塘 chítáng 2183 口腔 kǒuqiāng 3850 误解 wùjiě
517 池子 chízi 2184 口头 kǒutóu 3851 物理 wùlǐ
518 尺子 chǐzi 2185 口味 kǒuwèi 3852 物美价廉 wùměi-jiàlián
519 翅膀 chìbǎng 2186 口音 kǒuyīn 3853 物质 wùzhì
520 赤道 chìdào 2187 哭 kū 3854 物资 wùzī
521 赤字 chìzì 2188 枯竭 kūjié 3855 溪 xī
522 冲 chōng 2189 枯燥 kūzào 3856 西 xī
523 冲动 chōngdòng 2190 苦 kǔ 3857 西瓜 xīguā
524 冲击 chōngjī 2191 苦尽甘来 kǔjìn-gānlái 3858 西红柿 xīhóngshì
525 冲突 chōngtū 2192 裤子 kùzi 3859 膝盖 xīgài
526 充当 chōngdāng 2193 夸 kuā 3860 熄灭 xīmiè
527 充电器 chōngdiànqì 2194 挎 kuà 3861 吸取 xīqǔ
528 充分 chōngfèn 2195 跨 kuà 3862 吸收 xīshōu
529 充满 chōngmǎn 2196 块 kuài 3863 吸引 xīyǐn
530 充沛 chōngpèi 2197 快 kuài 3864 昔日 xīrì
531 充实 chōngshí 2198 快活 kuàihuo 3865 牺牲 xīshēng
532 充足 chōngzú 2199 快乐 kuàilè 3866 希望 xīwàng
533 崇拜 chóngbài 2200 会计 kuàijì 3867 夕阳 xīyáng
534 崇高 chónggāo 2201 筷子 kuàizi 3868 媳妇 xífu
535 崇敬 chóngjìng 2202 宽 kuān 3869 习惯 xíguàn
536 重叠 chóngdié 2203 宽敞 kuānchang 3870 习俗 xísú
537 重复 chóngfù 2204 款待 kuǎndài 3871 袭击 xíjī
538 重新 chóngxīn 2205 款式 kuǎnshì 3872 洗 xǐ
539 重阳节 Chóngyángjié 2206 筐 kuāng 3873 洗手间 xǐshǒujiān
540 宠物 chǒngwù 2207 旷课 kuàngkè 3874 洗衣机 xǐyījī
541 抽空 chōukòng 2208 框架 kuàngjià 3875 洗澡 xǐzǎo
542 抽屉 chōuti 2209 况且 kuàngqiě 3876 喜欢 xǐhuan
543 抽象 chōuxiàng 2210 矿泉水 kuàngquánshuǐ 3877 喜闻乐见 xǐwén-lèjiàn
544 抽烟 chōuyān 2211 亏待 kuīdài 3878 喜悦 xǐyuè
545 筹备 chóubèi 2212 亏损 kuīsǔn 3879 系 xì
546 踌躇 chóuchú 2213 昆虫 kūnchóng 3880 系列 xìliè
547 稠密 chóumì 2214 捆绑 kǔnbǎng 3881 系统 xìtǒng
548 丑 chǒu 2215 困 kùn 3882 细胞 xìbāo
549 丑恶 chǒu’è 2216 困难 kùnnan 3883 细节 xìjié
550 臭 chòu 2217 扩充 kuòchōng 3884 细菌 xìjūn
551 出 chū 2218 扩大 kuòdà 3885 细致 xìzhì
552 出版 chūbǎn 2219 扩散 kuòsàn 3886 戏剧 xìjù
553 出差 chūchāi 2220 扩张 kuòzhāng 3887 瞎 xiā
554 出发 chūfā 2221 拉 lā 3888 霞 xiá
555 出口 chūkǒu 2222 垃圾桶 lājītǒng 3889 狭隘 xiá’ài
556 出路 chūlù 2223 喇叭 lǎba 3890 狭窄 xiázhǎi
557 出卖 chūmài 2224 辣 là 3891 峡谷 xiágǔ
558 出色 chūsè 2225 辣椒 làjiāo 3892 吓 xià
559 出身 chūshēn 2226 蜡烛 làzhú 3893 夏 xià
560 出神 chūshén 2227 啦 la 3894 夏令营 xiàlìngyíng
561 出生 chūshēng 2228 来 lái 3895 下 xià
562 出席 chūxí 2229 来不及 láibují 3896 下属 xiàshǔ
563 出息 chūxi 2230 来得及 láidejí 3897 下午 xiàwǔ
564 出现 chūxiàn 2231 来历 láilì 3898 下雨 xiàyǔ
565 出洋相 chūyángxiàng 2232 来源 láiyuán 3899 下载 xiàzài
566 出租车 chūzūchē 2233 来自 láizì 3900 先 xiān
567 初步 chūbù 2234 拦 lán 3901 先进 xiānjìn
568 初级 chūjí 2235 蓝 lán 3902 先前 xiānqián
569 除 chú 2236 栏目 lánmù 3903 先生 xiānsheng
570 除非 chúfēi 2237 懒 lǎn 3904 鲜明 xiānmíng
571 除了 chúle 2238 懒惰 lǎnduò 3905 鲜艳 xiānyàn
572 除夕 chúxī 2239 烂 làn 3906 掀起 xiānqǐ
573 厨房 chúfáng 2240 狼 láng 3907 纤维 xiānwéi
574 储备 chǔbèi 2241 狼狈 lángbèi 3908 弦 xián
575 储存 chǔcún 2242 朗读 lǎngdú 3909 咸 xián
576 储蓄 chǔxù 2243 浪费 làngfèi 3910 嫌 xián
577 处分 chǔfèn 2244 浪漫 làngmàn 3911 嫌疑 xiányí
578 处境 chǔjìng 2245 捞 lāo 3912 闲话 xiánhuà
579 处理 chǔlǐ 2246 唠叨 láodao 3913 贤惠 xiánhuì
580 处置 chǔzhì 2247 劳动 láodòng 3914 衔接 xiánjiē
581 触犯 chùfàn 2248 劳驾 láojià 3915 显得 xiǎnde
582 穿 chuān 2249 牢固 láogù 3916 显然 xiǎnrán
583 穿越 chuānyuè 2250 牢骚 láosāo 3917 显示 xiǎnshì
584 川流不息 chuānliú-bùxī 2251 老 lǎo 3918 显著 xiǎnzhù
585 船 chuán 2252 老百姓 lǎobǎixìng 3919 县 xiàn
586 船舶 chuánbó 2253 老板 lǎobǎn 3920 现场 xiànchǎng
587 传播 chuánbō 2254 老虎 lǎohǔ 3921 现成 xiànchéng
588 传达 chuándá 2255 老师 lǎoshī 3922 现代 xiàndài
589 传单 chuándān 2256 老实 lǎoshi 3923 现金 xiànjīn
590 传递 chuándì 2257 老鼠 lǎoshǔ 3924 现实 xiànshí
591 传染 chuánrǎn 2258 姥姥 lǎolao 3925 现象 xiànxiàng
592 传授 chuánshòu 2259 乐观 lèguān 3926 现在 xiànzài
593 传说 chuánshuō 2260 乐趣 lèqù 3927 现状 xiànzhuàng
594 传统 chuántǒng 2261 乐意 lèyì 3928 宪法 xiànfǎ
595 传真 chuánzhēn 2262 了 le 3929 陷害 xiànhài
596 喘气 chuǎnqì 2263 雷 léi 3930 陷入 xiànrù
597 串 chuàn 2264 雷达 léidá 3931 羡慕 xiànmù
598 窗户 chuānghu 2265 累 lèi 3932 馅儿 xiànr
599 窗帘 chuānglián 2266 类 lèi 3933 线索 xiànsuǒ
600 床单 chuángdān 2267 类似 lèisì 3934 限制 xiànzhì
601 闯 chuǎng 2268 冷 lěng 3935 香 xiāng
602 创立 chuànglì 2269 冷淡 lěngdàn 3936 香蕉 xiāngjiāo
603 创新 chuàngxīn 2270 冷静 lěngjìng 3937 相差 xiāngchà
604 创业 chuàngyè 2271 冷酷 lěngkù 3938 相处 xiāngchǔ
605 创造 chuàngzào 2272 冷却 lěngquè 3939 相当 xiāngdāng
606 创作 chuàngzuò 2273 愣 lèng 3940 相等 xiāngděng
607 吹 chuī 2274 梨 lí 3941 相对 xiāngduì
608 吹牛 chuīniú 2275 离 lí 3942 相反 xiāngfǎn
609 吹捧 chuīpěng 2276 离婚 líhūn 3943 相辅相成 xiāngfǔ-xiāngchéng
610 锤 chuí 2277 离开 líkāi 3944 相关 xiāngguān
611 垂直 chuízhí 2278 厘米 límǐ 3945 相似 xiāngsì
612 春 chūn 2279 黎明 límíng 3946 相同 xiāngtóng
613 纯粹 chúncuì 2280 里 lǐ 3947 相信 xiāngxìn
614 纯洁 chúnjié 2281 里程碑 lǐchéngbēi 3948 相应 xiāngyìng
615 磁带 cídài 2282 礼拜天 lǐbàitiān 3949 镶嵌 xiāngqiàn
616 词典 cídiǎn 2283 礼节 lǐjié 3950 乡镇 xiāngzhèn
617 词汇 cíhuì 2284 礼貌 lǐmào 3951 详细 xiángxì
618 词语 cíyǔ 2285 礼物 lǐwù 3952 想 xiǎng
619 慈祥 cíxiáng 2286 理睬 lǐcǎi 3953 想方设法 xiǎngfāng-shèfǎ
620 雌雄 cíxióng 2287 理发 lǐfà 3954 想念 xiǎngniàn
621 辞职 cízhí 2288 理解 lǐjiě 3955 想象 xiǎngxiàng
622 此外 cǐwài 2289 理论 lǐlùn 3956 响 xiǎng
623 刺 cì 2290 理所当然 lǐsuǒdāngrán 3957 响亮 xiǎngliàng
624 刺激 cìjī 2291 理想 lǐxiǎng 3958 响应 xiǎngyìng
625 次 cì 2292 理由 lǐyóu 3959 享受 xiǎngshòu
626 次品 cìpǐn 2293 理直气壮 lǐzhí-qìzhuàng 3960 巷 xiàng
627 次序 cìxù 2294 理智 lǐzhì 3961 像 xiàng
628 次要 cìyào 2295 粒 lì 3962 向 xiàng
629 伺候 cìhou 2296 立场 lìchǎng 3963 向导 xiàngdǎo
630 匆忙 cōngmáng 2297 立方 lìfāng 3964 向来 xiànglái
631 聪明 cōngming 2298 立即 lìjí 3965 向往 xiàngwǎng
632 丛 cóng 2299 立交桥 lìjiāoqiáo 3966 项 xiàng
633 从 cóng 2300 立刻 lìkè 3967 项链 xiàngliàn
634 从此 cóngcǐ 2301 立体 lìtǐ 3968 项目 xiàngmù
635 从而 cóng’ér 2302 立足 lìzú 3969 橡皮 xiàngpí
636 从来 cónglái 2303 历代 lìdài 3970 象棋 xiàngqí
637 从前 cóngqián 2304 厉害 lìhai 3971 象征 xiàngzhēng
638 从容不迫 cóngróng-búpò 2305 历来 lìlái 3972 消除 xiāochú
639 从事 cóngshì 2306 历史 lìshǐ 3973 消毒 xiāodú
640 凑合 còuhe 2307 利害 lìhài 3974 消防 xiāofáng
641 粗鲁 cūlǔ 2308 利率 lìlǜ 3975 消费 xiāofèi
642 粗心 cūxīn 2309 力量 lìliàng 3976 消耗 xiāohào
643 醋 cù 2310 力气 lìqi 3977 消化 xiāohuà
644 促进 cùjìn 2311 力所能及 lìsuǒnéngjí 3978 消极 xiāojí
645 促使 cùshǐ 2312 力图 lìtú 3979 消灭 xiāomiè
646 窜 cuàn 2313 力争 lìzhēng 3980 消失 xiāoshī
647 催 cuī 2314 例如 lìrú 3981 消息 xiāoxi
648 摧残 cuīcán 2315 例外 lìwài 3982 销毁 xiāohuǐ
649 脆弱 cuìruò 2316 利润 lìrùn 3983 销售 xiāoshòu
650 存 cún 2317 利息 lìxī 3984 小 xiǎo
651 存在 cúnzài 2318 利益 lìyì 3985 小吃 xiǎochī
652 搓 cuō 2319 利用 lìyòng 3986 小伙子 xiǎohuǒzi
653 磋商 cuōshāng 2320 俩 liǎ 3987 小姐 xiǎojiě
654 错 cuò 2321 连 lián 3988 小麦 xiǎomài
655 错误 cuòwù 2322 连忙 liánmáng 3989 小气 xiǎoqi
656 措施 cuòshī 2323 连年 liánnián 3990 小时 xiǎoshí
657 挫折 cuòzhé 2324 连锁 liánsuǒ 3991 小说 xiǎoshuō
658 搭 dā 2325 连同 liántóng 3992 小偷 xiǎotōu
659 搭档 dādàng 2326 连续剧 liánxùjù 3993 小心 xiǎoxīn
660 搭配 dāpèi 2327 联合 liánhé 3994 小心翼翼 xiǎoxīn-yìyì
661 答应 dāying 2328 联欢 liánhuān 3995 笑 xiào
662 答案 dá’àn 2329 联络 liánluò 3996 笑话 xiàohua
663 答辩 dábiàn 2330 联盟 liánméng 3997 效果 xiàoguǒ
664 答复 dáfù 2331 联系 liánxì 3998 效率 xiàolǜ
665 达成 dáchéng 2332 联想 liánxiǎng 3999 效益 xiàoyì
666 达到 dádào 2333 廉洁 liánjié 4000 孝顺 xiàoshun
667 打扮 dǎban 2334 脸 liǎn 4001 肖像 xiàoxiàng
668 打包 dǎbāo 2335 恋爱 liàn’ài 4002 校长 xiàozhǎng
669 打电话 dǎdiànhuà 2336 练习 liànxí 4003 些 xiē
670 打官司 dǎguānsi 2337 良好 liánghǎo 4004 歇 xiē
671 打工 dǎgōng 2338 良心 liángxīn 4005 斜 xié
672 打击 dǎjī 2339 凉快 liángkuai 4006 鞋 xié
673 打架 dǎjià 2340 粮食 liángshi 4007 携带 xiédài
674 打交道 dǎjiāodao 2341 两 liǎng 4008 协会 xiéhuì
675 打篮球 dǎlánqiú 2342 亮 liàng 4009 协商 xiéshāng
676 打量 dǎliang 2343 辆 liàng 4010 协调 xiétiáo
677 打猎 dǎliè 2344 晾 liàng 4011 协议 xiéyì
678 打喷嚏 dǎpēntì 2345 谅解 liàngjiě 4012 协助 xiézhù
679 打扰 dǎrǎo 2346 辽阔 liáokuò 4013 写 xiě
680 打扫 dǎsǎo 2347 聊天 liáotiān 4014 写作 xiězuò
681 打算 dǎsuàn 2348 了不起 liǎobuqǐ 4015 屑 xiè
682 打听 dǎting 2349 了解 liǎojiě 4016 谢绝 xièjué
683 打印 dǎyìn 2350 列举 lièjǔ 4017 谢谢 xièxie
684 打仗 dǎzhàng 2351 淋 lín 4018 泄露 xièlòu
685 打招呼 dǎzhāohu 2352 临床 línchuáng 4019 泄气 xièqì
686 打折 dǎzhé 2353 临时 línshí 4020 新 xīn
687 打针 dǎzhēn 2354 邻居 línjū 4021 新陈代谢 xīnchén-dàixiè
688 大 dà 2355 吝啬 lìnsè 4022 新郎 xīnláng
689 大不了 dàbuliǎo 2356 铃 líng 4023 新娘 xīnniáng
690 大臣 dàchén 2357 零 líng 4024 新闻 xīnwén
691 大方 dàfang 2358 零件 língjiàn 4025 新鲜 xīnxiān
692 大概 dàgài 2359 零钱 língqián 4026 新颖 xīnyǐng
693 大伙儿 dàhuǒr 2360 零食 língshí 4027 心得 xīndé
694 大家 dàjiā 2361 零星 língxīng 4028 心理 xīnlǐ
695 大厦 dàshà 2362 凌晨 língchén 4029 心灵 xīnlíng
696 大使馆 dàshǐguǎn 2363 灵感 línggǎn 4030 心情 xīnqíng
697 大肆 dàsì 2364 灵魂 línghún 4031 心态 xīntài
698 大体 dàtǐ 2365 灵活 línghuó 4032 心疼 xīnténg
699 大象 dàxiàng 2366 灵敏 língmǐn 4033 心血 xīnxuè
700 大型 dàxíng 2367 伶俐 línglì 4034 心眼儿 xīnyǎnr
701 大意 dàyi 2368 领导 lǐngdǎo 4035 心脏 xīnzàng
702 大约 dàyuē 2369 领会 lǐnghuì 4036 辛苦 xīnkǔ
703 大致 dàzhì 2370 领事馆 lǐngshìguǎn 4037 辛勤 xīnqín
704 呆 dāi 2371 领土 lǐngtǔ 4038 欣赏 xīnshǎng
705 歹徒 dǎitú 2372 领悟 lǐngwù 4039 欣慰 xīnwèi
706 戴 dài 2373 领先 lǐngxiān 4040 欣欣向荣 xīnxīn-xiàngróng
707 带 dài 2374 领袖 lǐngxiù 4041 薪水 xīnshui
708 带领 dàilǐng 2375 领域 lǐngyù 4042 信 xìn
709 代表 dàibiǎo 2376 另外 lìngwài 4043 信封 xìnfēng
710 代价 dàijià 2377 溜 liū 4044 信号 xìnhào
711 代理 dàilǐ 2378 留 liú 4045 信赖 xìnlài
712 代替 dàitì 2379 留恋 liúliàn 4046 信念 xìnniàn
713 逮捕 dàibǔ 2380 留念 liúniàn 4047 信任 xìnrèn
714 大夫 dàifu 2381 留神 liúshén 4048 信息 xìnxī
715 贷款 dàikuǎn 2382 留学 liúxué 4049 信心 xìnxīn
716 怠慢 dàimàn 2383 流传 liúchuán 4050 信仰 xìnyǎng
717 待遇 dàiyù 2384 流浪 liúlàng 4051 信用卡 xìnyòngkǎ
718 担保 dānbǎo 2385 流泪 liúlèi 4052 信誉 xìnyù
719 担任 dānrèn 2386 流利 liúlì 4053 腥 xīng
720 担心 dānxīn 2387 流露 liúlù 4054 兴奋 xīngfèn
721 单纯 dānchún 2388 流氓 liúmáng 4055 兴隆 xīnglóng
722 单调 dāndiào 2389 流通 liútōng 4056 兴旺 xīngwàng
723 单独 dāndú 2390 流行 liúxíng 4057 星期 xīngqī
724 单位 dānwèi 2391 浏览 liúlǎn 4058 行 xíng
725 单元 dānyuán 2392 六 liù 4059 行动 xíngdòng
726 耽误 dānwu 2393 龙 lóng 4060 行李箱 xínglixiāng
727 胆怯 dǎnqiè 2394 聋哑 lóngyǎ 4061 行人 xíngrén
728 胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ 2395 隆重 lóngzhòng 4062 行为 xíngwéi
729 淡 dàn 2396 垄断 lǒngduàn 4063 行政 xíngzhèng
730 淡季 dànjì 2397 笼罩 lǒngzhào 4064 形成 xíngchéng
731 淡水 dànshuǐ 2398 楼 lóu 4065 形容 xíngróng
732 蛋白质 dànbáizhì 2399 搂 lǒu 4066 形式 xíngshì
733 蛋糕 dàngāo 2400 漏 lòu 4067 形势 xíngshì
734 诞辰 dànchén 2401 炉灶 lúzào 4068 形态 xíngtài
735 诞生 dànshēng 2402 路 lù 4069 形象 xíngxiàng
736 但是 dànshì 2403 露 lù 4070 形状 xíngzhuàng
737 当 dāng 2404 陆地 lùdì 4071 刑事 xíngshì
738 当场 dāngchǎng 2405 陆续 lùxù 4072 醒 xǐng
739 当初 dāngchū 2406 录取 lùqǔ 4073 姓 xìng
740 当代 dāngdài 2407 录音 lùyīn 4074 性别 xìngbié
741 当地 dāngdì 2408 乱 luàn 4075 性感 xìnggǎn
742 当面 dāngmiàn 2409 轮船 lúnchuán 4076 性格 xìnggé
743 当前 dāngqián 2410 轮廓 lúnkuò 4077 性命 xìngmìng
744 当然 dāngrán 2411 轮流 lúnliú 4078 性能 xìngnéng
745 当时 dāngshí 2412 轮胎 lúntāi 4079 性情 xìngqíng
746 当事人 dāngshìrén 2413 论坛 lùntán 4080 性质 xìngzhì
747 当务之急 dāngwùzhījí 2414 论文 lùnwén 4081 幸福 xìngfú
748 当心 dāngxīn 2415 论证 lùnzhèng 4082 幸好 xìnghǎo
749 当选 dāngxuǎn 2416 啰唆 luōsuo 4083 幸亏 xìngkuī
750 党 dǎng 2417 逻辑 luóji 4084 幸运 xìngyùn
751 挡 dǎng 2418 螺丝钉 luósīdīng 4085 兴高采烈 xìnggāo-cǎiliè
752 档案 dàng’àn 2419 落成 luòchéng 4086 兴趣 xìngqù
753 档次 dàngcì 2420 落后 luòhòu 4087 兴致勃勃 xìngzhì-bóbó
754 刀 dāo 2421 落实 luòshí 4088 胸 xiōng
755 岛 dǎo 2422 络绎不绝 luòyì-bùjué 4089 胸怀 xiōnghuái
756 岛屿 dǎoyǔ 2423 屡次 lǚcì 4090 胸膛 xiōngtáng
757 倒闭 dǎobì 2424 履行 lǚxíng 4091 凶恶 xiōng’è
758 倒霉 dǎoméi 2425 旅游 lǚyóu 4092 凶手 xiōngshǒu
759 导弹 dǎodàn 2426 绿 lǜ 4093 兄弟 xiōngdì
760 导航 dǎoháng 2427 律师 lǜshī 4094 雄厚 xiónghòu
761 导向 dǎoxiàng 2428 掠夺 lüèduó 4095 雄伟 xióngwěi
762 导演 dǎoyǎn 2429 略微 lüèwēi 4096 熊猫 xióngmāo
763 导游 dǎoyóu 2430 妈妈 māma 4097 修 xiū
764 导致 dǎozhì 2431 麻痹 mábì 4098 修复 xiūfù
765 捣乱 dǎoluàn 2432 麻烦 máfan 4099 修改 xiūgǎi
766 倒 dào 2433 麻木 mámù 4100 修建 xiūjiàn
767 到 dào 2434 麻醉 mázuì 4101 修理 xiūlǐ
768 到处 dàochù 2435 马 mǎ 4102 羞耻 xiūchǐ
769 到达 dàodá 2436 马虎 mǎhu 4103 休息 xiūxi
770 到底 dàodǐ 2437 马上 mǎshàng 4104 休闲 xiūxián
771 道德 dàodé 2438 码头 mǎtóu 4105 休养 xiūyǎng
772 道理 dàolǐ 2439 骂 mà 4106 绣 xiù
773 道歉 dàoqiàn 2440 吗 ma 4107 嗅觉 xiùjué
774 稻谷 dàogǔ 2441 嘛 ma 4108 虚假 xūjiǎ
775 盗窃 dàoqiè 2442 埋伏 máifú 4109 虚荣 xūróng
776 得不偿失 débùchángshī 2443 埋没 máimò 4110 虚伪 xūwěi
777 得力 délì 2444 埋葬 máizàng 4111 虚心 xūxīn
778 得天独厚 détiān-dúhòu 2445 买 mǎi 4112 需求 xūqiú
779 得意 déyì 2446 迈 mài 4113 需要 xūyào
780 得罪 dézuì 2447 卖 mài 4114 须知 xūzhī
781 地 de 2448 脉搏 màibó 4115 许多 xǔduō
782 的 de 2449 麦克风 màikèfēng 4116 许可 xǔkě
783 得 de 2450 馒头 mántou 4117 酗酒 xùjiǔ
784 得 děi 2451 埋怨 mányuàn 4118 畜牧 xùmù
785 蹬 dēng 2452 满 mǎn 4119 叙述 xùshù
786 灯 dēng 2453 满意 mǎnyì 4120 序言 xùyán
787 灯笼 dēnglong 2454 满足 mǎnzú 4121 宣布 xuānbù
788 登机牌 dēngjīpái 2455 慢 màn 4122 宣传 xuānchuán
789 登记 dēngjì 2456 慢性 mànxìng 4123 宣誓 xuānshì
790 登陆 dēnglù 2457 漫长 màncháng 4124 宣扬 xuānyáng
791 登录 dēnglù 2458 漫画 mànhuà 4125 悬挂 xuánguà
792 等(动) děng 2459 蔓延 mànyán 4126 悬念 xuánniàn
793 等(助) děng 2460 忙 máng 4127 悬崖峭壁 xuányá-qiàobì
794 等待 děngdài 2461 忙碌 mánglù 4128 旋律 xuánlǜ
795 等候 děnghòu 2462 茫茫 mángmáng 4129 旋转 xuánzhuǎn
796 等级 děngjí 2463 茫然 mángrán 4130 选拔 xuǎnbá
797 等于 děngyú 2464 盲目 mángmù 4131 选举 xuǎnjǔ
798 瞪 dèng 2465 猫 māo 4132 选手 xuǎnshǒu
799 低 dī 2466 毛 máo 4133 选择 xuǎnzé
800 滴 dī 2467 毛病 máobìng 4134 削弱 xuēruò
801 堤坝 dībà 2468 毛巾 máojīn 4135 学历 xuélì
802 的确 díquè 2469 矛盾 máodùn 4136 学期 xuéqī
803 敌人 dírén 2470 冒充 màochōng 4137 学生 xuésheng
804 敌视 díshì 2471 冒险 màoxiǎn 4138 学术 xuéshù
805 底 dǐ 2472 茂盛 màoshèng 4139 学说 xuéshuō
806 抵达 dǐdá 2473 贸易 màoyì 4140 学位 xuéwèi
807 抵抗 dǐkàng 2474 帽子 màozi 4141 学问 xuéwen
808 抵制 dǐzhì 2475 枚 méi 4142 学习 xuéxí
809 递 dì 2476 没 méi 4143 学校 xuéxiào
810 递增 dìzēng 2477 没关系 méiguānxi 4144 雪 xuě
811 地步 dìbù 2478 没辙 méizhé 4145 雪上加霜 xuěshàng-jiāshuāng
812 地道 dìdao 2479 媒介 méijiè 4146 血 xuè
813 地方 dìfang 2480 媒体 méitǐ 4147 血压 xuèyā
814 地理 dìlǐ 2481 眉毛 méimao 4148 熏陶 xūntáo
815 地球 dìqiú 2482 煤炭 méitàn 4149 循环 xúnhuán
816 地区 dìqū 2483 每 měi 4150 循序渐进 xúnxù-jiànjìn
817 地势 dìshì 2484 美观 měiguān 4151 巡逻 xúnluó
818 地毯 dìtǎn 2485 美丽 měilì 4152 寻觅 xúnmì
819 地铁 dìtiě 2486 美满 měimǎn 4153 寻找 xúnzhǎo
820 地图 dìtú 2487 美妙 měimiào 4154 询问 xúnwèn
821 地位 dìwèi 2488 美术 měishù 4155 训练 xùnliàn
822 地震 dìzhèn 2489 魅力 mèilì 4156 迅速 xùnsù
823 地址 dìzhǐ 2490 妹妹 mèimei 4157 押金 yājīn
824 地质 dìzhì 2491 门 mén 4158 压力 yālì
825 弟弟 dìdi 2492 门诊 ménzhěn 4159 压迫 yāpò
826 第一 dì-yī 2493 蒙 méng 4160 压岁钱 yāsuìqián
827 颠簸 diānbǒ 2494 萌芽 méngyá 4161 压缩 yāsuō
828 颠倒 diāndǎo 2495 猛烈 měngliè 4162 压抑 yāyì
829 点 diǎn 2496 梦 mèng 4163 压榨 yāzhà
830 点头 diǎntóu 2497 梦想 mèngxiǎng 4164 压制 yāzhì
831 点心 diǎnxin 2498 眯 mī 4165 牙膏 yágāo
832 点缀 diǎnzhuì 2499 弥补 míbǔ 4166 亚军 yàjūn
833 典礼 diǎnlǐ 2500 弥漫 mímàn 4167 亚洲 Yàzhōu
834 典型 diǎnxíng 2501 迷惑 míhuò 4168 呀 ya
835 垫 diàn 2502 迷路 mílù 4169 烟花爆竹 yānhuābàozhú
836 电池 diànchí 2503 迷人 mírén 4170 淹没 yānmò
837 电脑 diànnǎo 2504 迷失 míshī 4171 盐 yán
838 电视 diànshì 2505 迷信 míxìn 4172 延长 yáncháng
839 电台 diàntái 2506 谜语 míyǔ 4173 延期 yánqī
840 电梯 diàntī 2507 米 mǐ 4174 延伸 yánshēn
841 电影 diànyǐng 2508 米饭 mǐfàn 4175 延续 yánxù
842 电源 diànyuán 2509 密度 mìdù 4176 严格 yángé
843 电子邮件 diànzǐyóujiàn 2510 密封 mìfēng 4177 严寒 yánhán
844 奠定 diàndìng 2511 密码 mìmǎ 4178 严禁 yánjìn
845 惦记 diànjì 2512 密切 mìqiè 4179 严峻 yánjùn
846 叼 diāo 2513 蜜蜂 mìfēng 4180 严厉 yánlì
847 雕刻 diāokè 2514 秘密 mìmì 4181 严密 yánmì
848 雕塑 diāosù 2515 秘书 mìshū 4182 严肃 yánsù
849 吊 diào 2516 棉花 miánhua 4183 严重 yánzhòng
850 钓 diào 2517 免得 miǎnde 4184 沿海 yánhǎi
851 掉 diào 2518 免费 miǎnfèi 4185 研究生 yánjiūshēng
852 调查 diàochá 2519 免疫 miǎnyì 4186 言论 yánlùn
853 调动 diàodòng 2520 勉励 miǎnlì 4187 炎热 yánrè
854 跌 diē 2521 勉强 miǎnqiǎng 4188 颜色 yánsè
855 丁 dīng 2522 面包 miànbāo 4189 岩石 yánshí
856 盯 dīng 2523 面对 miànduì 4190 演变 yǎnbiàn
857 叮嘱 dīngzhǔ 2524 面积 miànjī 4191 演出 yǎnchū
858 顶 dǐng 2525 面临 miànlín 4192 演讲 yǎnjiǎng
859 定期 dìngqī 2526 面貌 miànmào 4193 演习 yǎnxí
860 定义 dìngyì 2527 面条 miàntiáo 4194 演绎 yǎnyì
861 丢 diū 2528 面子 miànzi 4195 演员 yǎnyuán
862 丢人 diūrén 2529 描绘 miáohuì 4196 演奏 yǎnzòu
863 丢三落四 diūsān-làsì 2530 描写 miáoxiě 4197 掩盖 yǎngài
864 冬 dōng 2531 苗条 miáotiao 4198 掩护 yǎnhù
865 东 dōng 2532 秒 miǎo 4199 掩饰 yǎnshì
866 东道主 dōngdàozhǔ 2533 渺小 miǎoxiǎo 4200 眼光 yǎnguāng
867 东西 dōngxi 2534 蔑视 mièshì 4201 眼镜 yǎnjìng
868 东张西望 dōngzhāng-xīwàng 2535 灭亡 mièwáng 4202 眼睛 yǎnjing
869 懂 dǒng 2536 民间 mínjiān 4203 眼色 yǎnsè
870 董事长 dǒngshìzhǎng 2537 民用 mínyòng 4204 眼神 yǎnshén
871 栋 dòng 2538 民主 mínzhǔ 4205 眼下 yǎnxià
872 冻 dòng 2539 民族 mínzú 4206 宴会 yànhuì
873 冻结 dòngjié 2540 敏感 mǐngǎn 4207 验收 yànshōu
874 洞 dòng 2541 敏捷 mǐnjié 4208 验证 yànzhèng
875 洞穴 dòngxué 2542 敏锐 mǐnruì 4209 厌恶 yànwù
876 动荡 dòngdàng 2543 明白 míngbai 4210 阳光 yángguāng
877 动画片 dònghuàpiàn 2544 明明 míngmíng 4211 阳台 yángtái
878 动机 dòngjī 2545 明确 míngquè 4212 羊肉 yángròu
879 动静 dòngjing 2546 明天 míngtiān 4213 痒 yǎng
880 动力 dònglì 2547 明显 míngxiǎn 4214 养成 yǎngchéng
881 动脉 dòngmài 2548 明信片 míngxìnpiàn 4215 氧气 yǎngqì
882 动身 dòngshēn 2549 明星 míngxīng 4216 样品 yàngpǐn
883 动手 dòngshǒu 2550 名次 míngcì 4217 样式 yàngshì
884 动态 dòngtài 2551 名额 míng’é 4218 样子 yàngzi
885 动物 dòngwù 2552 名副其实 míngfùqíshí 4219 腰 yāo
886 动员 dòngyuán 2553 名牌 míngpái 4220 邀请 yāoqǐng
887 动作 dòngzuò 2554 名片 míngpiàn 4221 要求 yāoqiú
888 都 dōu 2555 名胜古迹 míngshènggǔjì 4222 摇 yáo
889 兜 dōu 2556 名誉 míngyù 4223 摇摆 yáobǎi
890 陡峭 dǒuqiào 2557 名字 míngzi 4224 摇滚 yáogǔn
891 逗 dòu 2558 命令 mìnglìng 4225 摇晃 yáohuàng
892 豆腐 dòufu 2559 命名 mìngmíng 4226 遥控 yáokòng
893 斗争 dòuzhēng 2560 命运 mìngyùn 4227 遥远 yáoyuǎn
894 督促 dūcù 2561 摸 mō 4228 谣言 yáoyán
895 都市 dūshì 2562 摸索 mōsuǒ 4229 咬 yǎo
896 读 dú 2563 膜 mó 4230 咬牙切齿 yǎoyá-qièchǐ
897 独裁 dúcái 2564 摩擦 mócā 4231 药 yào
898 独立 dúlì 2565 磨合 móhé 4232 要 yào
899 独特 dútè 2566 摩托车 mótuōchē 4233 要不 yàobù
900 毒品 dúpǐn 2567 模范 mófàn 4234 要不然 yàoburán
901 赌博 dǔbó 2568 模仿 mófǎng 4235 要点 yàodiǎn
902 堵车 dǔchē 2569 模糊 móhu 4236 要命 yàomìng
903 堵塞 dǔsè 2570 模式 móshì 4237 要是 yàoshi
904 度过 dùguò 2571 模型 móxíng 4238 要素 yàosù
905 杜绝 dùjué 2572 魔鬼 móguǐ 4239 钥匙 yàoshi
906 肚子 dùzi 2573 魔术 móshù 4240 耀眼 yàoyǎn
907 端 duān 2574 抹杀 mǒshā 4241 爷爷 yéye
908 端午节 Duānwǔjié 2575 莫名其妙 mòmíng-qímiào 4242 也 yě
909 端正 duānzhèng 2576 默默 mòmò 4243 也许 yěxǔ
910 短 duǎn 2577 陌生 mòshēng 4244 野蛮 yěmán
911 短促 duǎncù 2578 墨水儿 mòshuǐr 4245 野心 yěxīn
912 短信 duǎnxìn 2579 谋求 móuqiú 4246 页 yè
913 段 duàn 2580 某 mǒu 4247 夜 yè
914 断 duàn 2581 模样 múyàng 4248 液体 yètǐ
915 断定 duàndìng 2582 母亲 mǔqīn 4249 业务 yèwù
916 断断续续 duànduàn-xùxù 2583 母语 mǔyǔ 4250 业余 yèyú
917 断绝 duànjué 2584 目标 mùbiāo 4251 叶子 yèzi
918 锻炼 duànliàn 2585 目的 mùdì 4252 一 yī
919 堆 duī 2586 目睹 mùdǔ 4253 一流 yīliú
920 堆积 duījī 2587 目光 mùguāng 4254 依次 yīcì
921 对(介) duì 2588 目录 mùlù 4255 依旧 yījiù
922 对(形) duì 2589 目前 mùqián 4256 依据 yījù
923 对比 duìbǐ 2590 木头 mùtou 4257 依靠 yīkào
924 对不起 duìbuqǐ 2591 沐浴 mùyù 4258 依赖 yīlài
925 对策 duìcè 2592 拿 ná 4259 依然 yīrán
926 对称 duìchèn 2593 拿手 náshǒu 4260 依托 yītuō
927 对待 duìdài 2594 哪(哪儿) nǎnǎr 4261 衣服 yīfu
928 对方 duìfāng 2595 哪怕 nǎpà 4262 衣裳 yīshang
929 对付 duìfu 2596 那(那儿) nànàr 4263 医生 yīshēng
930 对话 duìhuà 2597 纳闷儿 nàmènr 4264 医院 yīyuàn
931 对抗 duìkàng 2598 奶奶 nǎinai 4265 一辈子 yíbèizi
932 对立 duìlì 2599 耐心 nàixīn 4266 一旦 yídàn
933 对联 duìlián 2600 耐用 nàiyòng 4267 一定 yídìng
934 对面 duìmiàn 2601 南 nán 4268 一度 yídù
935 对手 duìshǒu 2602 难 nán 4269 一共 yígòng
936 对象 duìxiàng 2603 难道 nándào 4270 一贯 yíguàn
937 对应 duìyìng 2604 难得 nándé 4271 一会儿 yíhuìr
938 对于 duìyú 2605 难怪 nánguài 4272 一路平安 yílùpíng’ān
939 对照 duìzhào 2606 难过 nánguò 4273 一律 yílǜ
940 兑换 duìhuàn 2607 难堪 nánkān 4274 一目了然 yímù-liǎorán
941 兑现 duìxiàn 2608 难看 nánkàn 4275 一切 yíqiè
942 队伍 duìwu 2609 难免 nánmiǎn 4276 一向 yíxiàng
943 吨 dūn 2610 难能可贵 nánnéng-kěguì 4277 一样 yíyàng
944 蹲 dūn 2611 难受 nánshòu 4278 一再 yízài
945 顿 dùn 2612 男人 nánrén 4279 一致 yízhì
946 顿时 dùnshí 2613 脑袋 nǎodai 4280 遗产 yíchǎn
947 多 duō 2614 恼火 nǎohuǒ 4281 遗传 yíchuán
948 多亏 duōkuī 2615 呢 ne 4282 遗憾 yíhàn
949 多么 duōme 2616 内 nèi 4283 遗留 yíliú
950 多少 duōshao 2617 内涵 nèihán 4284 遗失 yíshī
951 多余 duōyú 2618 内科 nèikē 4285 移动 yídòng
952 多元化 duōyuánhuà 2619 内幕 nèimù 4286 移民 yímín
953 哆嗦 duōsuo 2620 内容 nèiróng 4287 疑惑 yíhuò
954 朵 duǒ 2621 内在 nèizài 4288 疑问 yíwèn
955 躲藏 duǒcáng 2622 嫩 nèn 4289 仪器 yíqì
956 堕落 duòluò 2623 能 néng 4290 仪式 yíshì
957 额外 éwài 2624 能干 nénggàn 4291 乙 yǐ
958 恶心 ěxin 2625 能力 nénglì 4292 以 yǐ
959 饿 è 2626 能量 néngliàng 4293 以便 yǐbiàn
960 恶化 èhuà 2627 能源 néngyuán 4294 以后 yǐhòu
961 恶劣 èliè 2628 嗯 ńg 4295 以及 yǐjí
962 遏制 èzhì 2629 你 nǐ 4296 以来 yǐlái
963 恩怨 ēnyuàn 2630 拟定 nǐdìng 4297 以免 yǐmiǎn
964 而 ér 2631 年 nián 4298 以前 yǐqián
965 而且 érqiě 2632 年代 niándài 4299 以往 yǐwǎng
966 而已 éryǐ 2633 年度 niándù 4300 以为 yǐwéi
967 儿童 értóng 2634 年级 niánjí 4301 以至 yǐzhì
968 儿子 érzi 2635 年纪 niánjì 4302 以致 yǐzhì
969 耳朵 ěrduo 2636 年龄 niánlíng 4303 已经 yǐjīng
970 耳环 ěrhuán 2637 年轻 niánqīng 4304 椅子 yǐzi
971 二 èr 2638 念 niàn 4305 亿 yì
972 二氧化碳 èryǎnghuàtàn 2639 鸟 niǎo 4306 亦 yì
973 发 fā 2640 捏 niē 4307 翼 yì
974 发表 fābiǎo 2641 您 nín 4308 一般 yìbān
975 发布 fābù 2642 拧 níng 4309 一边 yìbiān
976 发财 fācái 2643 凝固 nínggù 4310 一帆风顺 yìfān-fēngshùn
977 发愁 fāchóu 2644 凝聚 níngjù 4311 一举两得 yìjǔ-liǎngdé
978 发达 fādá 2645 凝视 níngshì 4312 一起 yìqǐ
979 发呆 fādāi 2646 宁可 nìngkě 4313 一如既往 yìrú-jìwǎng
980 发动 fādòng 2647 宁肯 nìngkěn 4314 一丝不苟 yìsī-bùgǒu
981 发抖 fādǒu 2648 宁愿 nìngyuàn 4315 一直 yìzhí
982 发挥 fāhuī 2649 牛奶 niúnǎi 4316 异常 yìcháng
983 发火 fāhuǒ 2650 牛仔裤 niúzǎikù 4317 意见 yìjiàn
984 发觉 fājué 2651 纽扣儿 niǔkòur 4318 意料 yìliào
985 发明 fāmíng 2652 扭转 niǔzhuǎn 4319 意识 yìshí
986 发票 fāpiào 2653 浓 nóng 4320 意思 yìsi
987 发烧 fāshāo 2654 浓厚 nónghòu 4321 意图 yìtú
988 发射 fāshè 2655 农村 nóngcūn 4322 意外 yìwài
989 发生 fāshēng 2656 农历 nónglì 4323 意味着 yìwèizhe
990 发誓 fāshì 2657 农民 nóngmín 4324 意向 yìxiàng
991 发现 fāxiàn 2658 农业 nóngyè 4325 意义 yìyì
992 发行 fāxíng 2659 弄 nòng 4326 意志 yìzhì
993 发言 fāyán 2660 奴隶 núlì 4327 毅力 yìlì
994 发炎 fāyán 2661 努力 nǔlì 4328 毅然 yìrán
995 发扬 fāyáng 2662 暖和 nuǎnhuo 4329 议论 yìlùn
996 发育 fāyù 2663 挪 nuó 4330 艺术 yìshù
997 发展 fāzhǎn 2664 女儿 nǚ’ér 4331 义务 yìwù
998 罚款 fákuǎn 2665 女人 nǚrén 4332 抑制 yìzhì
999 法律 fǎlǜ 2666 女士 nǚshì 4333 阴 yīn
1000 法人 fǎrén 2667 虐待 nüèdài 4334 阴谋 yīnmóu
1001 法院 fǎyuàn 2668 哦 ò 4335 因此 yīncǐ
1002 翻 fān 2669 殴打 ōudǎ 4336 因而 yīn’ér
1003 翻译 fānyì 2670 欧洲 Ōuzhōu 4337 因素 yīnsù
1004 番 fān 2671 偶尔 ǒu’ěr 4338 因为 yīnwèi
1005 繁华 fánhuá 2672 偶然 ǒurán 4339 音响 yīnxiǎng
1006 繁忙 fánmáng 2673 呕吐 ǒutù 4340 音乐 yīnyuè
1007 繁荣 fánróng 2674 趴 pā 4341 银 yín
1008 繁体字 fántǐzì 2675 爬山 páshān 4342 银行 yínháng
1009 繁殖 fánzhí 2676 拍 pāi 4343 隐蔽 yǐnbì
1010 烦恼 fánnǎo 2677 排斥 páichì 4344 隐患 yǐnhuàn
1011 凡是 fánshì 2678 排除 páichú 4345 隐瞒 yǐnmán
1012 反驳 fǎnbó 2679 排队 páiduì 4346 隐私 yǐnsī
1013 反常 fǎncháng 2680 排放 páifàng 4347 隐约 yǐnyuē
1014 反倒 fǎndào 2681 排列 páiliè 4348 引导 yǐndǎo
1015 反动 fǎndòng 2682 排球 páiqiú 4349 引起 yǐnqǐ
1016 反对 fǎnduì 2683 徘徊 páihuái 4350 引擎 yǐnqíng
1017 反而 fǎn’ér 2684 派 pài 4351 引用 yǐnyòng
1018 反复 fǎnfù 2685 派别 pàibié 4352 饮料 yǐnliào
1019 反感 fǎngǎn 2686 派遣 pàiqiǎn 4353 饮食 yǐnshí
1020 反抗 fǎnkàng 2687 攀登 pāndēng 4354 印刷 yìnshuā
1021 反馈 fǎnkuì 2688 盘旋 pánxuán 4355 印象 yìnxiàng
1022 反面 fǎnmiàn 2689 盘子 pánzi 4356 婴儿 yīng’ér
1023 反射 fǎnshè 2690 畔 pàn 4357 应该 yīnggāi
1024 反思 fǎnsī 2691 判断 pànduàn 4358 英俊 yīngjùn
1025 反问 fǎnwèn 2692 判决 pànjué 4359 英明 yīngmíng
1026 反应 fǎnyìng 2693 盼望 pànwàng 4360 英雄 yīngxióng
1027 反映 fǎnyìng 2694 旁边 pángbiān 4361 英勇 yīngyǒng
1028 反正 fǎnzhèng 2695 庞大 pángdà 4362 赢 yíng
1029 反之 fǎnzhī 2696 胖 pàng 4363 迎接 yíngjiē
1030 范畴 fànchóu 2697 抛弃 pāoqì 4364 迎面 yíngmiàn
1031 范围 fànwéi 2698 跑步 pǎobù 4365 盈利 yínglì
1032 饭馆 fànguǎn 2699 泡沫 pàomò 4366 荧屏 yíngpíng
1033 泛滥 fànlàn 2700 陪 péi 4367 营养 yíngyǎng
1034 贩卖 fànmài 2701 赔偿 péicháng 4368 营业 yíngyè
1035 方 fāng 2702 培训 péixùn 4369 影响 yǐngxiǎng
1036 方案 fāng’àn 2703 培养 péiyǎng 4370 影子 yǐngzi
1037 方便 fāngbiàn 2704 培育 péiyù 4371 硬 yìng
1038 方法 fāngfǎ 2705 配备 pèibèi 4372 硬币 yìngbì
1039 方面 fāngmiàn 2706 配合 pèihé 4373 硬件 yìngjiàn
1040 方式 fāngshì 2707 配偶 pèi’ǒu 4374 应酬 yìngchou
1041 方位 fāngwèi 2708 配套 pèitào 4375 应付 yìngfu
1042 方向 fāngxiàng 2709 佩服 pèifu 4376 应聘 yìngpìn
1043 方言 fāngyán 2710 盆 pén 4377 应邀 yìngyāo
1044 方针 fāngzhēn 2711 盆地 péndì 4378 应用 yìngyòng
1045 妨碍 fáng’ài 2712 烹饪 pēngrèn 4379 拥抱 yōngbào
1046 房东 fángdōng 2713 朋友 péngyou 4380 拥护 yōnghù
1047 房间 fángjiān 2714 捧 pěng 4381 拥挤 yōngjǐ
1048 防守 fángshǒu 2715 碰见 pèngjiàn 4382 拥有 yōngyǒu
1049 防疫 fángyì 2716 披 pī 4383 庸俗 yōngsú
1050 防御 fángyù 2717 劈 pī 4384 勇敢 yǒnggǎn
1051 防止 fángzhǐ 2718 批 pī 4385 勇气 yǒngqì
1052 防治 fángzhì 2719 批发 pīfā 4386 勇于 yǒngyú
1053 仿佛 fǎngfú 2720 批判 pīpàn 4387 永恒 yǒnghéng
1054 访问 fǎngwèn 2721 批评 pīpíng 4388 永远 yǒngyuǎn
1055 纺织 fǎngzhī 2722 批准 pīzhǔn 4389 涌现 yǒngxiàn
1056 放 fàng 2723 疲惫 píbèi 4390 踊跃 yǒngyuè
1057 放大 fàngdà 2724 疲倦 píjuàn 4391 用 yòng
1058 放弃 fàngqì 2725 疲劳 píláo 4392 用功 yònggōng
1059 放射 fàngshè 2726 皮肤 pífū 4393 用户 yònghù
1060 放手 fàngshǒu 2727 皮革 pígé 4394 用途 yòngtú
1061 放暑假 fàngshǔjià 2728 皮鞋 píxié 4395 优点 yōudiǎn
1062 放松 fàngsōng 2729 啤酒 píjiǔ 4396 优惠 yōuhuì
1063 放心 fàngxīn 2730 脾气 píqi 4397 优美 yōuměi
1064 非 fēi 2731 匹 pǐ 4398 优胜劣汰 yōushèng-liètài
1065 非常 fēicháng 2732 屁股 pìgu 4399 优势 yōushì
1066 非法 fēifǎ 2733 譬如 pìrú 4400 优先 yōuxiān
1067 飞机 fēijī 2734 篇 piān 4401 优秀 yōuxiù
1068 飞禽走兽 fēiqín-zǒushòu 2735 偏差 piānchā 4402 优异 yōuyì
1069 飞翔 fēixiáng 2736 偏见 piānjiàn 4403 优越 yōuyuè
1070 飞跃 fēiyuè 2737 偏僻 piānpì 4404 悠久 yōujiǔ
1071 肥沃 féiwò 2738 偏偏 piānpiān 4405 幽默 yōumò
1072 肥皂 féizào 2739 便宜 piányi 4406 忧郁 yōuyù
1073 诽谤 fěibàng 2740 骗 piàn 4407 由 yóu
1074 匪徒 fěitú 2741 片 piàn 4408 由于 yóuyú
1075 肺 fèi 2742 片断 piànduàn 4409 邮局 yóujú
1076 废除 fèichú 2743 片刻 piànkè 4410 游览 yóulǎn
1077 废话 fèihuà 2744 片面 piànmiàn 4411 游戏 yóuxì
1078 废墟 fèixū 2745 飘 piāo 4412 游泳 yóuyǒng
1079 沸腾 fèiténg 2746 飘扬 piāoyáng 4413 油腻 yóunì
1080 费用 fèiyong 2747 漂浮 piāofú 4414 油漆 yóuqī
1081 分 fēn 2748 票 piào 4415 油炸 yóuzhá
1082 分辨 fēnbiàn 2749 漂亮 piàoliang 4416 尤其 yóuqí
1083 分别 fēnbié 2750 拼搏 pīnbó 4417 犹如 yóurú
1084 分布 fēnbù 2751 拼命 pīnmìng 4418 犹豫 yóuyù
1085 分寸 fēncun 2752 频道 píndào 4419 有 yǒu
1086 分红 fēnhóng 2753 频繁 pínfán 4420 有利 yǒulì
1087 分解 fēnjiě 2754 频率 pínlǜ 4421 有名 yǒumíng
1088 分裂 fēnliè 2755 贫乏 pínfá 4422 有趣 yǒuqù
1089 分泌 fēnmì 2756 贫困 pínkùn 4423 有条不紊 yǒutiáo-bùwěn
1090 分明 fēnmíng 2757 品尝 pǐncháng 4424 友好 yǒuhǎo
1091 分配 fēnpèi 2758 品德 pǐndé 4425 友谊 yǒuyì
1092 分歧 fēnqí 2759 品行 pǐnxíng 4426 又 yòu
1093 分散 fēnsàn 2760 品质 pǐnzhì 4427 右边 yòubian
1094 分手 fēnshǒu 2761 品种 pǐnzhǒng 4428 幼儿园 yòu’éryuán
1095 分析 fēnxī 2762 乒乓球 pīngpāngqiú 4429 幼稚 yòuzhì
1096 …分之… fēnzhī 2763 凭 píng 4430 诱惑 yòuhuò
1097 分钟 fēnzhōng 2764 平 píng 4431 鱼 yú
1098 纷纷 fēnfēn 2765 平常 píngcháng 4432 愚蠢 yúchǔn
1099 吩咐 fēnfù 2766 平等 píngděng 4433 愚昧 yúmèi
1100 坟墓 fénmù 2767 平凡 píngfán 4434 愉快 yúkuài
1101 粉末 fěnmò 2768 平方 píngfāng 4435 娱乐 yúlè
1102 粉色 fěnsè 2769 平衡 pínghéng 4436 舆论 yúlùn
1103 粉碎 fěnsuì 2770 平静 píngjìng 4437 渔民 yúmín
1104 份 fèn 2771 平均 píngjūn 4438 于是 yúshì
1105 奋斗 fèndòu 2772 平面 píngmiàn 4439 与 yǔ
1106 分量 fènliàng 2773 平时 píngshí 4440 与其 yǔqí
1107 愤怒 fènnù 2774 平坦 píngtǎn 4441 与日俱增 yǔrì-jùzēng
1108 风暴 fēngbào 2775 平行 píngxíng 4442 语法 yǔfǎ
1109 风度 fēngdù 2776 平原 píngyuán 4443 语气 yǔqì
1110 风格 fēnggé 2777 评估 pínggū 4444 语言 yǔyán
1111 风光 fēngguāng 2778 评价 píngjià 4445 羽毛球 yǔmáoqiú
1112 风景 fēngjǐng 2779 评论 pínglùn 4446 羽绒服 yǔróngfú
1113 风气 fēngqì 2780 苹果 píngguǒ 4447 予以 yǔyǐ
1114 风趣 fēngqù 2781 屏障 píngzhàng 4448 宇宙 yǔzhòu
1115 风俗 fēngsú 2782 瓶子 píngzi 4449 愈 yù
1116 风土人情 fēngtǔ-rénqíng 2783 坡 pō 4450 预报 yùbào
1117 风味 fēngwèi 2784 泼 pō 4451 预订 yùdìng
1118 风险 fēngxiǎn 2785 颇 pō 4452 预防 yùfáng
1119 封闭 fēngbì 2786 破 pò 4453 预料 yùliào
1120 封建 fēngjiàn 2787 破产 pòchǎn 4454 预期 yùqī
1121 封锁 fēngsuǒ 2788 破坏 pòhuài 4455 预赛 yùsài
1122 丰富 fēngfù 2789 破例 pòlì 4456 预算 yùsuàn
1123 丰满 fēngmǎn 2790 迫不及待 pòbùjídài 4457 预习 yùxí
1124 丰盛 fēngshèng 2791 迫害 pòhài 4458 预先 yùxiān
1125 丰收 fēngshōu 2792 迫切 pòqiè 4459 预言 yùyán
1126 疯狂 fēngkuáng 2793 魄力 pòlì 4460 预兆 yùzhào
1127 锋利 fēnglì 2794 扑 pū 4461 遇到 yùdào
1128 逢 féng 2795 铺 pū 4462 玉米 yùmǐ
1129 讽刺 fěngcì 2796 葡萄 pútao 4463 欲望 yùwàng
1130 奉献 fèngxiàn 2797 普遍 pǔbiàn 4464 寓言 yùyán
1131 否定 fǒudìng 2798 普及 pǔjí 4465 冤枉 yuānwang
1132 否决 fǒujué 2799 普通话 pǔtōnghuà 4466 元 yuán
1133 否认 fǒurèn 2800 朴实 pǔshí 4467 元旦 Yuándàn
1134 否则 fǒuzé 2801 朴素 pǔsù 4468 元首 yuánshǒu
1135 夫妇 fūfù 2802 瀑布 pùbù 4469 元素 yuánsù
1136 夫人 fūrén 2803 七 qī 4470 元宵节 Yuánxiāojié
1137 敷衍 fūyǎn 2804 期待 qīdài 4471 圆 yuán
1138 扶 fú 2805 期间 qījiān 4472 圆满 yuánmǎn
1139 幅 fú 2806 期望 qīwàng 4473 原告 yuángào
1140 幅度 fúdù 2807 期限 qīxiàn 4474 原来 yuánlái
1141 服从 fúcóng 2808 欺负 qīfu 4475 原理 yuánlǐ
1142 服气 fúqì 2809 欺骗 qīpiàn 4476 原谅 yuánliàng
1143 服务员 fúwùyuán 2810 凄凉 qīliáng 4477 原料 yuánliào
1144 服装 fúzhuāng 2811 妻子 qīzi 4478 原始 yuánshǐ
1145 符号 fúhào 2812 骑 qí 4479 原先 yuánxiān
1146 符合 fúhé 2813 其次 qícì 4480 原因 yuányīn
1147 福利 fúlì 2814 其实 qíshí 4481 原则 yuánzé
1148 福气 fúqi 2815 其他 qítā 4482 缘故 yuángù
1149 俘虏 fúlǔ 2816 其余 qíyú 4483 园林 yuánlín
1150 辐射 fúshè 2817 其中 qízhōng 4484 源泉 yuánquán
1151 腐败 fǔbài 2818 奇怪 qíguài 4485 远 yuǎn
1152 腐烂 fǔlàn 2819 奇迹 qíjì 4486 愿望 yuànwàng
1153 腐蚀 fǔshí 2820 奇妙 qímiào 4487 愿意 yuànyì
1154 腐朽 fǔxiǔ 2821 旗袍 qípáo 4488 约会 yuēhuì
1155 辅导 fǔdǎo 2822 旗帜 qízhì 4489 约束 yuēshù
1156 辅助 fǔzhù 2823 齐全 qíquán 4490 越 yuè
1157 抚养 fǔyǎng 2824 齐心协力 qíxīn-xiélì 4491 月 yuè
1158 俯仰 fǔyǎng 2825 歧视 qíshì 4492 月亮 yuèliang
1159 富 fù 2826 起草 qǐcǎo 4493 阅读 yuèdú
1160 富裕 fùyù 2827 起初 qǐchū 4494 岳父 yuèfù
1161 副 fù 2828 起床 qǐchuáng 4495 乐谱 yuèpǔ
1162 副作用 fùzuòyòng 2829 起飞 qǐfēi 4496 晕 yūn
1163 负担 fùdān 2830 起伏 qǐfú 4497 云 yún
1164 负责 fùzé 2831 起哄 qǐhòng 4498 允许 yǔnxǔ
1165 覆盖 fùgài 2832 起来 qǐlái 4499 熨 yùn
1166 附和 fùhè 2833 起码 qǐmǎ 4500 蕴藏 yùncáng
1167 附件 fùjiàn 2834 起义 qǐyì 4501 运动 yùndòng
1168 附近 fùjìn 2835 起源 qǐyuán 4502 运气 yùnqi
1169 附属 fùshǔ 2836 启程 qǐchéng 4503 运输 yùnshū
1170 复活 fùhuó 2837 启发 qǐfā 4504 运算 yùnsuàn
1171 复习 fùxí 2838 启示 qǐshì 4505 运行 yùnxíng
1172 复兴 fùxīng 2839 启事 qǐshì 4506 运用 yùnyòng
1173 复印 fùyìn 2840 乞丐 qǐgài 4507 酝酿 yùnniàng
1174 复杂 fùzá 2841 企图 qǐtú 4508 孕育 yùnyù
1175 复制 fùzhì 2842 企业 qǐyè 4509 砸 zá
1176 付款 fùkuǎn 2843 岂有此理 qǐyǒu-cǐlǐ 4510 杂技 zájì
1177 妇女 fùnǚ 2844 器材 qìcái 4511 杂交 zájiāo
1178 父亲 fùqīn 2845 器官 qìguān 4512 杂志 zázhì
1179 腹泻 fùxiè 2846 气氛 qìfēn 4513 咋 zǎ
1180 赋予 fùyǔ 2847 气概 qìgài 4514 灾害 zāihài
1181 改变 gǎibiàn 2848 气功 qìgōng 4515 灾难 zāinàn
1182 改革 gǎigé 2849 气候 qìhòu 4516 栽培 zāipéi
1183 改进 gǎijìn 2850 气魄 qìpò 4517 宰 zǎi
1184 改良 gǎiliáng 2851 气色 qìsè 4518 在 zài
1185 改善 gǎishàn 2852 气势 qìshì 4519 在乎 zàihu
1186 改正 gǎizhèng 2853 气味 qìwèi 4520 在意 zàiyì
1187 盖 gài 2854 气象 qìxiàng 4521 再 zài
1188 盖章 gàizhāng 2855 气压 qìyā 4522 再见 zàijiàn
1189 概括 gàikuò 2856 迄今为止 qìjīn-wéizhǐ 4523 再接再厉 zàijiē-zàilì
1190 概念 gàiniàn 2857 汽油 qìyóu 4524 再三 zàisān
1191 干杯 gānbēi 2858 掐 qiā 4525 咱们 zánmen
1192 干脆 gāncuì 2859 恰当 qiàdàng 4526 攒 zǎn
1193 干旱 gānhàn 2860 恰到好处 qiàdàohǎochù 4527 赞成 zànchéng
1194 干净 gānjìng 2861 恰巧 qiàqiǎo 4528 赞美 zànměi
1195 干扰 gānrǎo 2862 洽谈 qiàtán 4529 赞叹 zàntàn
1196 干涉 gānshè 2863 牵 qiān 4530 赞同 zàntóng
1197 干预 gānyù 2864 牵扯 qiānchě 4531 赞扬 zànyáng
1198 干燥 gānzào 2865 牵制 qiānzhì 4532 赞助 zànzhù
1199 尴尬 gāngà 2866 千 qiān 4533 暂且 zànqiě
1200 甘心 gānxīn 2867 千方百计 qiānfāng-bǎijì 4534 暂时 zànshí
1201 敢 gǎn 2868 千万 qiānwàn 4535 脏 zāng
1202 感动 gǎndòng 2869 铅笔 qiānbǐ 4536 糟糕 zāogāo
1203 感激 gǎnjī 2870 签订 qiāndìng 4537 糟蹋 zāotà
1204 感觉 gǎnjué 2871 签署 qiānshǔ 4538 遭受 zāoshòu
1205 感慨 gǎnkǎi 2872 签证 qiānzhèng 4539 遭殃 zāoyāng
1206 感冒 gǎnmào 2873 签字 qiānzì 4540 遭遇 zāoyù
1207 感情 gǎnqíng 2874 迁就 qiānjiù 4541 早上 zǎoshang
1208 感染 gǎnrǎn 2875 迁徙 qiānxǐ 4542 造成 zàochéng
1209 感受 gǎnshòu 2876 谦虚 qiānxū 4543 造反 zàofǎn
1210 感想 gǎnxiǎng 2877 谦逊 qiānxùn 4544 造型 zàoxíng
1211 感谢 gǎnxiè 2878 钱 qián 4545 噪音 zàoyīn
1212 赶紧 gǎnjǐn 2879 前景 qiánjǐng 4546 则 zé
1213 赶快 gǎnkuài 2880 前面 qiánmiàn 4547 责备 zébèi
1214 干 gàn 2881 前提 qiántí 4548 责怪 zéguài
1215 干活儿 gànhuór 2882 前途 qiántú 4549 责任 zérèn
1216 干劲 gànjìn 2883 潜力 qiánlì 4550 贼 zéi
1217 刚才 gāngcái 2884 潜水 qiánshuǐ 4551 怎么 zěnme
1218 刚刚 gānggāng 2885 潜移默化 qiányí-mòhuà 4552 怎么样 zěnmeyàng
1219 纲领 gānglǐng 2886 浅 qiǎn 4553 增加 zēngjiā
1220 钢铁 gāngtiě 2887 谴责 qiǎnzé 4554 增添 zēngtiān
1221 港口 gǎngkǒu 2888 欠 qiàn 4555 增长 zēngzhǎng
1222 港湾 gǎngwān 2889 枪 qiāng 4556 赠送 zèngsòng
1223 岗位 gǎngwèi 2890 墙 qiáng 4557 渣 zhā
1224 杠杆 gànggǎn 2891 强调 qiángdiào 4558 扎 zhā
1225 高 gāo 2892 强烈 qiángliè 4559 扎实 zhāshi
1226 高超 gāochāo 2893 强制 qiángzhì 4560 眨 zhǎ
1227 高潮 gāocháo 2894 抢 qiǎng 4561 诈骗 zhàpiàn
1228 高档 gāodàng 2895 抢劫 qiǎngjié 4562 摘 zhāi
1229 高峰 gāofēng 2896 抢救 qiǎngjiù 4563 摘要 zhāiyào
1230 高级 gāojí 2897 强迫 qiǎngpò 4564 窄 zhǎi
1231 高考 gāokǎo 2898 敲 qiāo 4565 债券 zhàiquàn
1232 高明 gāomíng 2899 悄悄 qiāoqiāo 4566 沾光 zhānguāng
1233 高尚 gāoshàng 2900 瞧 qiáo 4567 粘贴 zhāntiē
1234 高速公路 gāosùgōnglù 2901 桥 qiáo 4568 瞻仰 zhānyǎng
1235 高兴 gāoxìng 2902 桥梁 qiáoliáng 4569 斩钉截铁 zhǎndīng-jiétiě
1236 高涨 gāozhǎng 2903 巧克力 qiǎokèlì 4570 展开 zhǎnkāi
1237 搞 gǎo 2904 巧妙 qiǎomiào 4571 展览 zhǎnlǎn
1238 稿件 gǎojiàn 2905 翘 qiào 4572 展示 zhǎnshì
1239 告别 gàobié 2906 切 qiē 4573 展望 zhǎnwàng
1240 告辞 gàocí 2907 锲而不舍 qiè’érbùshě 4574 展现 zhǎnxiàn
1241 告诫 gàojiè 2908 切实 qièshí 4575 崭新 zhǎnxīn
1242 告诉 gàosu 2909 亲爱 qīn’ài 4576 站 zhàn
1243 割 gē 2910 亲戚 qīnqi 4577 战斗 zhàndòu
1244 搁 gē 2911 亲切 qīnqiè 4578 战略 zhànlüè
1245 胳膊 gēbo 2912 亲热 qīnrè 4579 战术 zhànshù
1246 疙瘩 gēda 2913 亲身 qīnshēn 4580 战役 zhànyì
1247 哥哥 gēge 2914 亲自 qīnzì 4581 战争 zhànzhēng
1248 歌颂 gēsòng 2915 侵犯 qīnfàn 4582 占据 zhànjù
1249 鸽子 gēzi 2916 侵略 qīnlüè 4583 占领 zhànlǐng
1250 隔壁 gébì 2917 钦佩 qīnpèi 4584 占线 zhànxiàn
1251 隔阂 géhé 2918 勤奋 qínfèn 4585 占有 zhànyǒu
1252 隔离 gélí 2919 勤俭 qínjiǎn 4586 张 zhāng
1253 格局 géjú 2920 勤恳 qínkěn 4587 章程 zhāngchéng
1254 格式 géshi 2921 勤劳 qínláo 4588 涨 zhǎng
1255 格外 géwài 2922 氢 qīng 4589 长 zhǎng
1256 革命 gémìng 2923 青 qīng 4590 长辈 zhǎngbèi
1257 个 gè 2924 青春 qīngchūn 4591 掌握 zhǎngwò
1258 个别 gèbié 2925 青少年 qīngshàonián 4592 障碍 zhàng’ài
1259 个人 gèrén 2926 轻 qīng 4593 丈夫 zhàngfu
1260 个体 gètǐ 2927 轻而易举 qīng’éryìjǔ 4594 账户 zhànghù
1261 个性 gèxìng 2928 轻视 qīngshì 4595 帐篷 zhàngpeng
1262 个子 gèzi 2929 轻松 qīngsōng 4596 招待 zhāodài
1263 各 gè 2930 清澈 qīngchè 4597 招聘 zhāopìn
1264 各抒己见 gèshūjǐjiàn 2931 清晨 qīngchén 4598 招收 zhāoshōu
1265 各自 gèzì 2932 清除 qīngchú 4599 招投标 zhāotóubiāo
1266 给 gěi 2933 清楚 qīngchu 4600 朝气蓬勃 zhāoqì-péngbó
1267 根 gēn 2934 清淡 qīngdàn 4601 着急 zháojí
1268 根本 gēnběn 2935 清洁 qīngjié 4602 着凉 zháoliáng
1269 根据 gēnjù 2936 清理 qīnglǐ 4603 着迷 zháomí
1270 根深蒂固 gēnshēn-dìgù 2937 清晰 qīngxī 4604 找 zhǎo
1271 根源 gēnyuán 2938 清醒 qīngxǐng 4605 沼泽 zhǎozé
1272 跟 gēn 2939 清真 qīngzhēn 4606 照常 zhàocháng
1273 跟前 gēnqián 2940 倾听 qīngtīng 4607 照顾 zhàogù
1274 跟随 gēnsuí 2941 倾向 qīngxiàng 4608 照料 zhàoliào
1275 跟踪 gēnzōng 2942 倾斜 qīngxié 4609 照片 zhàopiàn
1276 耕地 gēngdì 2943 晴 qíng 4610 照相机 zhàoxiàngjī
1277 更新 gēngxīn 2944 晴朗 qínglǎng 4611 照样 zhàoyàng
1278 更正 gēngzhèng 2945 情报 qíngbào 4612 照耀 zhàoyào
1279 更 gèng 2946 情节 qíngjié 4613 照应 zhàoyìng
1280 更加 gèngjiā 2947 情景 qíngjǐng 4614 召开 zhàokāi
1281 公安局 gōng’ānjú 2948 情况 qíngkuàng 4615 遮挡 zhēdǎng
1282 公布 gōngbù 2949 情理 qínglǐ 4616 折腾 zhēteng
1283 公道 gōngdao 2950 情形 qíngxíng 4617 折 zhé
1284 公告 gōnggào 2951 情绪 qíngxù 4618 折磨 zhémó
1285 公共汽车 gōnggòngqìchē 2952 请 qǐng 4619 哲学 zhéxué
1286 公关 gōngguān 2953 请假 qǐngjià 4620 这(这儿) zhèzhèr
1287 公斤 gōngjīn 2954 请柬 qǐngjiǎn 4621 着 zhe
1288 公开 gōngkāi 2955 请教 qǐngjiào 4622 真 zhēn
1289 公里 gōnglǐ 2956 请客 qǐngkè 4623 真理 zhēnlǐ
1290 公民 gōngmín 2957 请求 qǐngqiú 4624 真实 zhēnshí
1291 公平 gōngpíng 2958 请示 qǐngshì 4625 真相 zhēnxiàng
1292 公婆 gōngpó 2959 请帖 qǐngtiě 4626 真正 zhēnzhèng
1293 公然 gōngrán 2960 庆祝 qìngzhù 4627 真挚 zhēnzhì
1294 公认 gōngrèn 2961 穷 qióng 4628 针对 zhēnduì
1295 公式 gōngshì 2962 秋 qiū 4629 珍贵 zhēnguì
1296 公司 gōngsī 2963 丘陵 qiūlíng 4630 珍惜 zhēnxī
1297 公务 gōngwù 2964 球迷 qiúmí 4631 珍稀 zhēnxī
1298 公寓 gōngyù 2965 区别 qūbié 4632 珍珠 zhēnzhū
1299 公元 gōngyuán 2966 区分 qūfēn 4633 侦探 zhēntàn
1300 公园 gōngyuán 2967 区域 qūyù 4634 斟酌 zhēnzhuó
1301 公正 gōngzhèng 2968 屈服 qūfú 4635 诊断 zhěnduàn
1302 公证 gōngzhèng 2969 趋势 qūshì 4636 枕头 zhěntou
1303 公主 gōngzhǔ 2970 曲折 qūzhé 4637 阵 zhèn
1304 供不应求 gōngbúyìngqiú 2971 驱逐 qūzhú 4638 阵地 zhèndì
1305 供给 gōngjǐ 2972 渠道 qúdào 4639 阵容 zhènróng
1306 工厂 gōngchǎng 2973 娶 qǔ 4640 镇定 zhèndìng
1307 工程师 gōngchéngshī 2974 取 qǔ 4641 镇静 zhènjìng
1308 工夫 gōngfu 2975 取缔 qǔdì 4642 镇压 zhènyā
1309 工具 gōngjù 2976 取消 qǔxiāo 4643 振动 zhèndòng
1310 工人 gōngrén 2977 曲子 qǔzi 4644 振奋 zhènfèn
1311 工业 gōngyè 2978 去 qù 4645 振兴 zhènxīng
1312 工艺品 gōngyìpǐn 2979 去年 qùnián 4646 震惊 zhènjīng
1313 工资 gōngzī 2980 去世 qùshì 4647 睁 zhēng
1314 工作 gōngzuò 2981 趣味 qùwèi 4648 争端 zhēngduān
1315 宫殿 gōngdiàn 2982 圈 quān 4649 争夺 zhēngduó
1316 功夫 gōngfu 2983 圈套 quāntào 4650 争论 zhēnglùn
1317 功课 gōngkè 2984 全部 quánbù 4651 争气 zhēngqì
1318 功劳 gōngláo 2985 全局 quánjú 4652 争取 zhēngqǔ
1319 功能 gōngnéng 2986 全力以赴 quánlìyǐfù 4653 争先恐后 zhēngxiān-kǒnghòu
1320 功效 gōngxiào 2987 全面 quánmiàn 4654 争议 zhēngyì
1321 攻击 gōngjī 2988 权衡 quánhéng 4655 蒸发 zhēngfā
1322 攻克 gōngkè 2989 权力 quánlì 4656 征服 zhēngfú
1323 恭敬 gōngjìng 2990 权利 quánlì 4657 征求 zhēngqiú
1324 巩固 gǒnggù 2991 权威 quánwēi 4658 征收 zhēngshōu
1325 共和国 gònghéguó 2992 权益 quányì 4659 正月 zhēngyuè
1326 共计 gòngjì 2993 拳头 quántou 4660 挣扎 zhēngzhá
1327 共鸣 gòngmíng 2994 犬 quǎn 4661 整顿 zhěngdùn
1328 共同 gòngtóng 2995 劝 quàn 4662 整个 zhěnggè
1329 贡献 gòngxiàn 2996 缺点 quēdiǎn 4663 整理 zhěnglǐ
1330 勾结 gōujié 2997 缺乏 quēfá 4664 整齐 zhěngqí
1331 沟通 gōutōng 2998 缺口 quēkǒu 4665 整体 zhěngtǐ
1332 钩子 gōuzi 2999 缺少 quēshǎo 4666 正 zhèng
1333 狗 gǒu 3000 缺席 quēxí 4667 正常 zhèngcháng
1334 够 gòu 3001 缺陷 quēxiàn 4668 正当 zhèngdāng
1335 构成 gòuchéng 3002 瘸 qué 4669 正负 zhèngfù
1336 构思 gòusī 3003 却 què 4670 正规 zhèngguī
1337 购物 gòuwù 3004 确保 quèbǎo 4671 正好 zhènghǎo
1338 孤单 gūdān 3005 确定 quèdìng 4672 正经 zhèngjing
1339 孤独 gūdú 3006 确立 quèlì 4673 正气 zhèngqì
1340 孤立 gūlì 3007 确切 quèqiè 4674 正确 zhèngquè
1341 辜负 gūfù 3008 确认 quèrèn 4675 正式 zhèngshì
1342 姑姑 gūgu 3009 确实 quèshí 4676 正义 zhèngyì
1343 姑娘 gūniang 3010 确信 quèxìn 4677 正在 zhèngzài
1344 姑且 gūqiě 3011 群 qún 4678 政策 zhèngcè
1345 估计 gūjì 3012 群众 qúnzhòng 4679 政府 zhèngfǔ
1346 古代 gǔdài 3013 裙子 qúnzi 4680 政权 zhèngquán
1347 古典 gǔdiǎn 3014 然而 rán’ér 4681 政治 zhèngzhì
1348 古董 gǔdǒng 3015 然后 ránhòu 4682 证件 zhèngjiàn
1349 古怪 gǔguài 3016 燃烧 ránshāo 4683 证据 zhèngjù
1350 古老 gǔlǎo 3017 染 rǎn 4684 证明 zhèngmíng
1351 股东 gǔdōng 3018 嚷 rǎng 4685 证实 zhèngshí
1352 股份 gǔfèn 3019 让 ràng 4686 证书 zhèngshū
1353 股票 gǔpiào 3020 让步 ràngbù 4687 挣钱 zhèngqián
1354 鼓动 gǔdòng 3021 饶恕 ráoshù 4688 郑重 zhèngzhòng
1355 鼓励 gǔlì 3022 扰乱 rǎoluàn 4689 症状 zhèngzhuàng
1356 鼓舞 gǔwǔ 3023 绕 rào 4690 只 zhī
1357 鼓掌 gǔzhǎng 3024 惹祸 rěhuò 4691 之 zhī
1358 骨干 gǔgàn 3025 热 rè 4692 枝 zhī
1359 骨头 gǔtou 3026 热爱 rè’ài 4693 支 zhī
1360 固定 gùdìng 3027 热泪盈眶 rèlèi-yíngkuàng 4694 支撑 zhīchēng
1361 固然 gùrán 3028 热烈 rèliè 4695 支持 zhīchí
1362 固体 gùtǐ 3029 热门 rèmén 4696 支出 zhīchū
1363 固有 gùyǒu 3030 热闹 rènao 4697 支流 zhīliú
1364 固执 gùzhi 3031 热情 rèqíng 4698 支配 zhīpèi
1365 顾客 gùkè 3032 热心 rèxīn 4699 支票 zhīpiào
1366 顾虑 gùlǜ 3033 人 rén 4700 支援 zhīyuán
1367 顾问 gùwèn 3034 人才 réncái 4701 支柱 zhīzhù
1368 故事 gùshi 3035 人道 réndào 4702 知道 zhīdào
1369 故乡 gùxiāng 3036 人格 réngé 4703 知觉 zhījué
1370 故意 gùyì 3037 人工 réngōng 4704 知识 zhīshi
1371 故障 gùzhàng 3038 人家 rénjia 4705 知足常乐 zhīzú-chánglè
1372 雇佣 gùyōng 3039 人间 rénjiān 4706 脂肪 zhīfáng
1373 刮风 guāfēng 3040 人口 rénkǒu 4707 直 zhí
1374 挂 guà 3041 人类 rénlèi 4708 直播 zhíbō
1375 挂号 guàhào 3042 人民币 rénmínbì 4709 直接 zhíjiē
1376 乖 guāi 3043 人生 rénshēng 4710 值班 zhíbān
1377 拐弯 guǎiwān 3044 人士 rénshì 4711 值得 zhíde
1378 拐杖 guǎizhàng 3045 人事 rénshì 4712 殖民地 zhímíndì
1379 怪不得 guàibude 3046 人为 rénwéi 4713 职能 zhínéng
1380 关 guān 3047 人物 rénwù 4714 职位 zhíwèi
1381 关闭 guānbì 3048 人性 rénxìng 4715 职务 zhíwù
1382 关怀 guānhuái 3049 人员 rényuán 4716 职业 zhíyè
1383 关键 guānjiàn 3050 人质 rénzhì 4717 植物 zhíwù
1384 关系 guānxì 3051 仁慈 réncí 4718 执行 zhíxíng
1385 关心 guānxīn 3052 忍不住 rěnbuzhù 4719 执照 zhízhào
1386 关于 guānyú 3053 忍耐 rěnnài 4720 指 zhǐ
1387 关照 guānzhào 3054 忍受 rěnshòu 4721 指标 zhǐbiāo
1388 官 guān 3055 认定 rèndìng 4722 指导 zhǐdǎo
1389 官方 guānfāng 3056 认可 rènkě 4723 指定 zhǐdìng
1390 观察 guānchá 3057 认识 rènshi 4724 指挥 zhǐhuī
1391 观点 guāndiǎn 3058 认为 rènwéi 4725 指甲 zhǐjia
1392 观光 guānguāng 3059 认真 rènzhēn 4726 指令 zhǐlìng
1393 观念 guānniàn 3060 任何 rènhé 4727 指南针zhǐnánzhēn
1394 观众 guānzhòng 3061 任命 rènmìng 4728 指示 zhǐshì
1395 管理 guǎnlǐ 3062 任务 rènwu 4729 指望 zhǐwàng
1396 管辖 guǎnxiá 3063 任性 rènxìng 4730 指责 zhǐzé
1397 管子 guǎnzi 3064 任意 rènyì 4731 只 zhǐ
1398 罐 guàn 3065 任重道远 rènzhòng-dàoyuǎn 4732 只好 zhǐhǎo
1399 罐头 guàntou 3066 扔 rēng 4733 只要 zhǐyào
1400 贯彻 guànchè 3067 仍旧 réngjiù 4734 治安 zhì’ān
1401 灌溉 guàngài 3068 仍然 réngrán 4735 治理 zhìlǐ
1402 冠军 guànjūn 3069 日 rì 4736 制裁 zhìcái
1403 惯例 guànlì 3070 日常 rìcháng 4737 制订 zhìdìng
1404 光 guāng 3071 日程 rìchéng 4738 制定 zhìdìng
1405 光彩 guāngcǎi 3072 日记 rìjì 4739 制度 zhìdù
1406 光滑 guānghuá 3073 日历 rìlì 4740 制服 zhìfú
1407 光辉 guānghuī 3074 日期 rìqī 4741 制约 zhìyuē
1408 光临 guānglín 3075 日新月异 rìxīn-yuèyì 4742 制造 zhìzào
1409 光芒 guāngmáng 3076 日益 rìyì 4743 制止 zhìzhǐ
1410 光明 guāngmíng 3077 日用品 rìyòngpǐn 4744 制作 zhìzuò
1411 光盘 guāngpán 3078 融化 rónghuà 4745 致辞 zhìcí
1412 光荣 guāngróng 3079 融洽 róngqià 4746 致力于 zhìlìyú
1413 广播 guǎngbō 3080 溶解 róngjiě 4747 致使 zhìshǐ
1414 广场 guǎngchǎng 3081 容貌 róngmào 4748 智慧 zhìhuì
1415 广大 guǎngdà 3082 容纳 róngnà 4749 智力 zhìlì
1416 广泛 guǎngfàn 3083 容器 róngqì 4750 智能 zhìnéng
1417 广告 guǎnggào 3084 容忍 róngrěn 4751 智商 zhìshāng
1418 广阔 guǎngkuò 3085 容易 róngyì 4752 至今 zhìjīn
1419 逛 guàng 3086 荣幸 róngxìng 4753 至少 zhìshǎo
1420 规定 guīdìng 3087 荣誉 róngyù 4754 至于 zhìyú
1421 规范 guīfàn 3088 揉 róu 4755 质量 zhìliàng
1422 规格 guīgé 3089 柔和 róuhé 4756 治疗 zhìliáo
1423 规划 guīhuà 3090 如果 rúguǒ 4757 滞留 zhìliú
1424 规矩 guīju 3091 如何 rúhé 4758 志气 zhìqì
1425 规律 guīlǜ 3092 如今 rújīn 4759 志愿者 zhìyuànzhě
1426 规模 guīmó 3093 入口 rùkǒu 4760 秩序 zhìxù
1427 规章 guīzhāng 3094 软 ruǎn 4761 钟 zhōng
1428 规则 guīzé 3095 软件 ruǎnjiàn 4762 忠诚 zhōngchéng
1429 归根到底 guīgēn-dàodǐ 3096 弱 ruò 4763 忠实 zhōngshí
1430 归还 guīhuán 3097 弱点 ruòdiǎn 4764 终点 zhōngdiǎn
1431 归纳 guīnà 3098 若干 ruògān 4765 终究 zhōngjiū
1432 轨道 guǐdào 3099 撒谎 sāhuǎng 4766 终年 zhōngnián
1433 跪 guì 3100 洒 sǎ 4767 终身 zhōngshēn
1434 贵 guì 3101 腮 sāi 4768 终于 zhōngyú
1435 贵族 guìzú 3102 三 sān 4769 终止 zhōngzhǐ
1436 柜台 guìtái 3103 三角 sānjiǎo 4770 中断 zhōngduàn
1437 滚 gǔn 3104 伞 sǎn 4771 中国 Zhōngguó
1438 棍棒 gùnbàng 3105 散文 sǎnwén 4772 中间 zhōngjiān
1439 锅 guō 3106 散布 sànbù 4773 中介 zhōngjiè
1440 国防 guófáng 3107 散步 sànbù 4774 中立 zhōnglì
1441 国籍 guójí 3108 散发 sànfā 4775 中文 Zhōngwén
1442 国际 guójì 3109 嗓子 sǎngzi 4776 中午 zhōngwǔ
1443 国家 guójiā 3110 丧失 sàngshī 4777 中心 zhōngxīn
1444 国庆节 Guóqìngjié 3111 嫂子 sǎozi 4778 中旬 zhōngxún
1445 国务院 guówùyuàn 3112 色彩 sècǎi 4779 中央 zhōngyāng
1446 果断 guǒduàn 3113 森林 sēnlín 4780 衷心 zhōngxīn
1447 果然 guǒrán 3114 杀 shā 4781 种 zhǒng
1448 果实 guǒshí 3115 刹车 shāchē 4782 种子 zhǒngzi
1449 果汁 guǒzhī 3116 沙发 shāfā 4783 种族 zhǒngzú
1450 过(动) guò 3117 沙漠 shāmò 4784 肿瘤 zhǒngliú
1451 过(助) guo 3118 沙滩 shātān 4785 重 zhòng
1452 过程 guòchéng 3119 啥 shá 4786 重点 zhòngdiǎn
1453 过度 guòdù 3120 傻 shǎ 4787 重量 zhòngliàng
1454 过渡 guòdù 3121 筛选 shāixuǎn 4788 重视 zhòngshì
1455 过分 guòfèn 3122 晒 shài 4789 重心 zhòngxīn
1456 过奖 guòjiǎng 3123 删除 shānchú 4790 重要 zhòngyào
1457 过滤 guòlǜ 3124 山脉 shānmài 4791 众所周知 zhòngsuǒzhōuzhī
1458 过敏 guòmǐn 3125 闪电 shǎndiàn 4792 州 zhōu
1459 过期 guòqī 3126 闪烁 shǎnshuò 4793 舟 zhōu
1460 过去 guòqù 3127 擅长 shàncháng 4794 粥 zhōu
1461 过失 guòshī 3128 擅自 shànzì 4795 周边 zhōubiān
1462 过问 guòwèn 3129 善良 shànliáng 4796 周到 zhōudào
1463 过瘾 guòyǐn 3130 善于 shànyú 4797 周密 zhōumì
1464 过于 guòyú 3131 扇子 shànzi 4798 周末 zhōumò
1465 哈 hā 3132 商标 shāngbiāo 4799 周年 zhōunián
1466 嗨 hāi 3133 商店 shāngdiàn 4800 周期 zhōuqī
1467 还 hái 3134 商量 shāngliang 4801 周围 zhōuwéi
1468 还是 háishi 3135 商品 shāngpǐn 4802 周折 zhōuzhé
1469 孩子 háizi 3136 商业 shāngyè 4803 周转 zhōuzhuǎn
1470 海拔 hǎibá 3137 伤脑筋 shāngnǎojīn 4804 皱纹 zhòuwén
1471 海滨 hǎibīn 3138 伤心 shāngxīn 4805 昼夜 zhòuyè
1472 海关 hǎiguān 3139 上 shàng 4806 株 zhū
1473 海鲜 hǎixiān 3140 上班 shàngbān 4807 猪 zhū
1474 海洋 hǎiyáng 3141 上当 shàngdàng 4808 诸位 zhūwèi
1475 害怕 hàipà 3142 上级 shàngjí 4809 逐步 zhúbù
1476 害羞 hàixiū 3143 上进心 shàngjìnxīn 4810 逐渐 zhújiàn
1477 含糊 hánhu 3144 上任 shàngrèn 4811 逐年 zhúnián
1478 含义 hányì 3145 上网 shàngwǎng 4812 竹子 zhúzi
1479 寒假 hánjià 3146 上午 shàngwǔ 4813 拄 zhǔ
1480 寒暄 hánxuān 3147 上瘾 shàngyǐn 4814 煮 zhǔ
1481 喊 hǎn 3148 上游 shàngyóu 4815 主办 zhǔbàn
1482 罕见 hǎnjiàn 3149 捎 shāo 4816 主持 zhǔchí
1483 汗 hàn 3150 梢 shāo 4817 主导 zhǔdǎo
1484 捍卫 hànwèi 3151 稍微 shāowēi 4818 主动 zhǔdòng
1485 汉语 Hànyǔ 3152 勺子 sháozi 4819 主观 zhǔguān
1486 航班 hángbān 3153 少 shǎo 4820 主管 zhǔguǎn
1487 航空 hángkōng 3154 哨 shào 4821 主流 zhǔliú
1488 航天 hángtiān 3155 奢侈 shēchǐ 4822 主权 zhǔquán
1489 航行 hángxíng 3156 蛇 shé 4823 主人 zhǔrén
1490 行列 hángliè 3157 舌头 shétou 4824 主题 zhǔtí
1491 行业 hángyè 3158 舍不得 shěbude 4825 主席 zhǔxí
1492 豪华 háohuá 3159 设备 shèbèi 4826 主要 zhǔyào
1493 豪迈 háomài 3160 设计 shèjì 4827 主意 zhǔyi
1494 毫米 háomǐ 3161 设立 shèlì 4828 主张 zhǔzhāng
1495 毫无 háowú 3162 设施 shèshī 4829 嘱咐 zhǔfù
1496 好 hǎo 3163 设想 shèxiǎng 4830 祝 zhù
1497 好吃 hǎochī 3164 设置 shèzhì 4831 祝福 zhùfú
1498 好处 hǎochu 3165 社会 shèhuì 4832 祝贺 zhùhè
1499 好像 hǎoxiàng 3166 社区 shèqū 4833 住 zhù
1500 号 hào 3167 射击 shèjī 4834 住宅 zhùzhái
1501 号码 hàomǎ 3168 涉及 shèjí 4835 注册 zhùcè
1502 号召 hàozhào 3169 摄取 shèqǔ 4836 注射 zhùshè
1503 耗费 hàofèi 3170 摄氏度 shèshìdù 4837 注视 zhùshì
1504 好客 hàokè 3171 摄影 shèyǐng 4838 注释 zhùshì
1505 好奇 hàoqí 3172 谁 shéi 4839 注意 zhùyì
1506 呵 hē 3173 伸 shēn 4840 注重 zhùzhòng
1507 喝 hē 3174 深 shēn 4841 助理 zhùlǐ
1508 河 hé 3175 深奥 shēn’ào 4842 助手 zhùshǒu
1509 和 hé 3176 深沉 shēnchén 4843 著名 zhùmíng
1510 和蔼 hé’ǎi 3177 深刻 shēnkè 4844 著作 zhùzuò
1511 和解 héjiě 3178 深情厚谊 shēnqíng-hòuyì 4845 驻扎 zhùzhā
1512 和睦 hémù 3179 申报 shēnbào 4846 铸造 zhùzào
1513 和平 hépíng 3180 申请 shēnqǐng 4847 抓紧 zhuājǐn
1514 和气 héqi 3181 身材 shēncái 4848 拽 zhuài
1515 和谐 héxié 3182 身份 shēnfèn 4849 专长 zhuāncháng
1516 何必 hébì 3183 身体 shēntǐ 4850 专程 zhuānchéng
1517 何况 hékuàng 3184 绅士 shēnshì 4851 专家 zhuānjiā
1518 合并 hébìng 3185 呻吟 shēnyín 4852 专科 zhuānkē
1519 合成 héchéng 3186 神话 shénhuà 4853 专利 zhuānlì
1520 合法 héfǎ 3187 神经 shénjīng 4854 专门 zhuānmén
1521 合格 hégé 3188 神秘 shénmì 4855 专题 zhuāntí
1522 合乎 héhū 3189 神奇 shénqí 4856 专心 zhuānxīn
1523 合伙 héhuǒ 3190 神气 shénqì 4857 专业 zhuānyè
1524 合理 hélǐ 3191 神情 shénqíng 4858 砖瓦 zhuānwǎ
1525 合身 héshēn 3192 神色 shénsè 4859 转变 zhuǎnbiàn
1526 合适 héshì 3193 神圣 shénshèng 4860 转达 zhuǎndá
1527 合算 hésuàn 3194 神态 shéntài 4861 转告 zhuǎngào
1528 合同 hétong 3195 神仙 shénxiān 4862 转让 zhuǎnràng
1529 合影 héyǐng 3196 什么 shénme 4863 转移 zhuǎnyí
1530 合作 hézuò 3197 审查 shěnchá 4864 转折 zhuǎnzhé
1531 核心 héxīn 3198 审理 shěnlǐ 4865 赚 zhuàn
1532 盒子 hézi 3199 审美 shěnměi 4866 传记 zhuànjì
1533 嘿 hēi 3200 审判 shěnpàn 4867 装 zhuāng
1534 黑 hēi 3201 渗透 shèntòu 4868 装备 zhuāngbèi
1535 黑板 hēibǎn 3202 甚至 shènzhì 4869 装饰 zhuāngshì
1536 痕迹 hénjì 3203 慎重 shènzhòng 4870 装卸 zhuāngxiè
1537 很 hěn 3204 升 shēng 4871 庄严 zhuāngyán
1538 狠心 hěnxīn 3205 生病 shēngbìng 4872 庄重 zhuāngzhòng
1539 恨 hèn 3206 生产 shēngchǎn 4873 撞 zhuàng
1540 恨不得 hènbude 3207 生存 shēngcún 4874 幢 zhuàng
1541 哼 hēng 3208 生动 shēngdòng 4875 壮观 zhuàngguān
1542 横 héng 3209 生活 shēnghuó 4876 壮丽 zhuànglì
1543 哄 hōng 3210 生机 shēngjī 4877 壮烈 zhuàngliè
1544 烘 hōng 3211 生理 shēnglǐ 4878 状况 zhuàngkuàng
1545 轰动 hōngdòng 3212 生命 shēngmìng 4879 状态 zhuàngtài
1546 红 hóng 3213 生气 shēngqì 4880 追悼 zhuīdào
1547 红包 hóngbāo 3214 生日 shēngrì 4881 追究 zhuījiū
1548 宏观 hóngguān 3215 生疏 shēngshū 4882 追求 zhuīqiú
1549 宏伟 hóngwěi 3216 生态 shēngtài 4883 准备 zhǔnbèi
1550 洪水 hóngshuǐ 3217 生物 shēngwù 4884 准确 zhǔnquè
1551 喉咙 hóulóng 3218 生效 shēngxiào 4885 准时 zhǔnshí
1552 猴子 hóuzi 3219 生锈 shēngxiù 4886 准则 zhǔnzé
1553 吼 hǒu 3220 生育 shēngyù 4887 桌子 zhuōzi
1554 厚 hòu 3221 牲畜 shēngchù 4888 琢磨 zhuómó
1555 后代 hòudài 3222 声调 shēngdiào 4889 着手 zhuóshǒu
1556 后顾之忧 hòugùzhīyōu 3223 声明 shēngmíng 4890 着想 zhuóxiǎng
1557 后果 hòuguǒ 3224 声势 shēngshì 4891 着重 zhuózhòng
1558 后悔 hòuhuǐ 3225 声音 shēngyīn 4892 卓越 zhuóyuè
1559 后来 hòulái 3226 声誉 shēngyù 4893 资本 zīběn
1560 后面 hòumiàn 3227 绳子 shéngzi 4894 资产 zīchǎn
1561 后勤 hòuqín 3228 省 shěng 4895 资格 zīgé
1562 候选 hòuxuǎn 3229 省会 shěnghuì 4896 资金 zījīn
1563 忽略 hūlüè 3230 省略 shěnglüè 4897 资料 zīliào
1564 忽然 hūrán 3231 剩 shèng 4898 资深 zīshēn
1565 忽视 hūshì 3232 盛产 shèngchǎn 4899 资源 zīyuán
1566 呼吸 hūxī 3233 盛开 shèngkāi 4900 资助 zīzhù
1567 呼啸 hūxiào 3234 盛情 shèngqíng 4901 姿势 zīshì
1568 呼吁 hūyù 3235 盛行 shèngxíng 4902 姿态 zītài
1569 壶 hú 3236 胜负 shèngfù 4903 咨询 zīxún
1570 蝴蝶 húdié 3237 胜利 shènglì 4904 滋味 zīwèi
1571 胡乱 húluàn 3238 诗 shī 4905 滋长 zīzhǎng
1572 胡说 húshuō 3239 失败 shībài 4906 紫 zǐ
1573 胡同 hútòng 3240 失眠 shīmián 4907 子弹 zǐdàn
1574 胡须 húxū 3241 失去 shīqù 4908 仔细 zǐxì
1575 湖泊 húpō 3242 失望 shīwàng 4909 字 zì
1576 糊涂 hútu 3243 失误 shīwù 4910 字典 zìdiǎn
1577 互联网 hùliánwǎng 3244 失业 shīyè 4911 字母 zìmǔ
1578 互相 hùxiāng 3245 失踪 shīzōng 4912 字幕 zìmù
1579 护士 hùshi 3246 师范 shīfàn 4913 自卑 zìbēi
1580 护照 hùzhào 3247 师傅 shīfu 4914 自从 zìcóng
1581 花(动) huā 3248 施加 shījiā 4915 自动 zìdòng
1582 花瓣 huābàn 3249 施展 shīzhǎn 4916 自发 zìfā
1583 花生 huāshēng 3250 湿润 shīrùn 4917 自豪 zìháo
1584 花园 huāyuán 3251 尸体 shītǐ 4918 自己 zìjǐ
1585 滑冰 huábīng 3252 狮子 shīzi 4919 自觉 zìjué
1586 划船 huáchuán 3253 拾 shí 4920 自力更生 zìlì-gēngshēng
1587 华丽 huálì 3254 十 shí 4921 自满 zìmǎn
1588 华侨 huáqiáo 3255 十分 shífēn 4922 自然 zìrán
1589 华裔 huáyì 3256 十足 shízú 4923 自私 zìsī
1590 画 huà 3257 识别 shíbié 4924 自信 zìxìn
1591 画蛇添足 huàshé-tiānzú 3258 时差 shíchā 4925 自行车 zìxíngchē
1592 化肥 huàféi 3259 时常 shícháng 4926 自由 zìyóu
1593 化石 huàshí 3260 时代 shídài 4927 自愿 zìyuàn
1594 化学 huàxué 3261 时而 shí’ér 4928 自主 zìzhǔ
1595 化验 huàyàn 3262 时光 shíguāng 4929 综合 zōnghé
1596 化妆 huàzhuāng 3263 时候 shíhou 4930 踪迹 zōngjì
1597 划分 huàfēn 3264 时机 shíjī 4931 宗教 zōngjiào
1598 话题 huàtí 3265 时间 shíjiān 4932 宗旨 zōngzhǐ
1599 话筒 huàtǒng 3266 时刻 shíkè 4933 棕色 zōngsè
1600 怀念 huáiniàn 3267 时髦 shímáo 4934 总裁 zǒngcái
1601 怀疑 huáiyí 3268 时期 shíqī 4935 总而言之 zǒng’éryánzhī
1602 怀孕 huáiyùn 3269 时尚 shíshàng 4936 总共 zǒnggòng
1603 坏 huài 3270 时事 shíshì 4937 总和 zǒnghé
1604 欢乐 huānlè 3271 时装 shízhuāng 4938 总结 zǒngjié
1605 欢迎 huānyíng 3272 实话 shíhuà 4939 总理 zǒnglǐ
1606 还 huán 3273 实惠 shíhuì 4940 总是 zǒngshì
1607 还原 huányuán 3274 实际 shíjì 4941 总算 zǒngsuàn
1608 环节 huánjié 3275 实践 shíjiàn 4942 总统 zǒngtǒng
1609 环境 huánjìng 3276 实力 shílì 4943 总之 zǒngzhī
1610 缓和 huǎnhé 3277 实施 shíshī 4944 纵横 zònghéng
1611 缓解 huǎnjiě 3278 实事求是 shíshì-qiúshì 4945 走 zǒu
1612 换 huàn 3279 实习 shíxí 4946 走廊 zǒuláng
1613 幻想 huànxiǎng 3280 实现 shíxiàn 4947 走漏 zǒulòu
1614 患者 huànzhě 3281 实行 shíxíng 4948 走私 zǒusī
1615 荒凉 huāngliáng 3282 实验 shíyàn 4949 揍 zòu
1616 荒谬 huāngmiù 3283 实用 shíyòng 4950 租 zū
1617 荒唐 huāngtáng 3284 实在 shízài 4951 租赁 zūlìn
1618 慌忙 huāngmáng 3285 实质 shízhì 4952 足以 zúyǐ
1619 慌张 huāngzhāng 3286 食品 shípǐn 4953 组 zǔ
1620 黄 huáng 3287 食物 shíwù 4954 组成 zǔchéng
1621 黄瓜 huángguā 3288 石头 shítou 4955 组合 zǔhé
1622 黄昏 huánghūn 3289 石油 shíyóu 4956 组织 zǔzhī
1623 黄金 huángjīn 3290 使 shǐ 4957 阻碍 zǔ’ài
1624 皇帝 huángdì 3291 使劲儿 shǐjìnr 4958 阻拦 zǔlán
1625 皇后 huánghòu 3292 使命 shǐmìng 4959 阻挠 zǔnáo
1626 恍然大悟 huǎngrán-dàwù 3293 使用 shǐyòng 4960 阻止 zǔzhǐ
1627 灰 huī 3294 始终 shǐzhōng 4961 祖父 zǔfù
1628 灰尘 huīchén 3295 是 shì 4962 祖国 zǔguó
1629 灰心 huīxīn 3296 是非 shìfēi 4963 祖先 zǔxiān
1630 挥 huī 3297 是否 shìfǒu 4964 钻研 zuānyán
1631 挥霍 huīhuò 3298 试 shì 4965 钻石 zuànshí
1632 恢复 huīfù 3299 试卷 shìjuàn 4966 嘴 zuǐ
1633 辉煌 huīhuáng 3300 试图 shìtú 4967 嘴唇 zuǐchún
1634 回 huí 3301 试验 shìyàn 4968 醉 zuì
1635 回报 huíbào 3302 势必 shìbì 4969 最 zuì
1636 回避 huíbì 3303 势力 shìlì 4970 最初 zuìchū
1637 回答 huídá 3304 士兵 shìbīng 4971 最好 zuìhǎo
1638 回顾 huígù 3305 市场 shìchǎng 4972 最后 zuìhòu
1639 回收 huíshōu 3306 世代 shìdài 4973 最近 zuìjìn
1640 回忆 huíyì 3307 世纪 shìjì 4974 罪犯 zuìfàn
1641 悔恨 huǐhèn 3308 世界 shìjiè 4975 尊敬 zūnjìng
1642 毁灭 huǐmiè 3309 世界观 shìjièguān 4976 尊严 zūnyán
1643 会 huì 3310 似的 shìde 4977 尊重 zūnzhòng
1644 会晤 huìwù 3311 示范 shìfàn 4978 遵守 zūnshǒu
1645 会议 huìyì 3312 示威 shìwēi 4979 遵循 zūnxún
1646 汇报 huìbào 3313 示意 shìyì 4980 昨天 zuótiān
1647 汇率 huìlǜ 3314 释放 shìfàng 4981 左边 zuǒbian
1648 贿赂 huìlù 3315 事故 shìgù 4982 左右 zuǒyòu
1649 婚礼 hūnlǐ 3316 事迹 shìjì 4983 坐 zuò
1650 婚姻 hūnyīn 3317 事件 shìjiàn 4984 做 zuò
1651 昏迷 hūnmí 3318 事情 shìqing 4985 做东 zuòdōng
1652 浑身 húnshēn 3319 事实 shìshí 4986 做生意 zuòshēngyi
1653 混合 hùnhé 3320 事态 shìtài 4987 做主 zuòzhǔ
1654 混乱 hùnluàn 3321 事务 shìwù 4988 座 zuò
1655 混淆 hùnxiáo 3322 事物 shìwù 4989 座位 zuòwèi
1656 混浊 hùnzhuó 3323 事先 shìxiān 4990 座右铭 zuòyòumíng
1657 活动 huódòng 3324 事项 shìxiàng 4991 作弊 zuòbì
1658 活该 huógāi 3325 事业 shìyè 4992 作废 zuòfèi
1659 活力 huólì 3326 适合 shìhé 4993 作风 zuòfēng
1660 活泼 huópō 3327 适宜 shìyí 4994 作品 zuòpǐn
1661 活跃 huóyuè 3328 适应 shìyìng 4995 作为 zuòwéi
1662 火 huǒ 3329 视力 shìlì 4996 作文 zuòwén
1663 火柴 huǒchái 3330 视线 shìxiàn 4997 作息 zuòxī
1664 火车站 huǒchēzhàn 3331 视野 shìyě 4998 作业 zuòyè
1665 火箭 huǒjiàn 3332 逝世 shìshì 4999 作用 zuòyòng
1666 火焰 huǒyàn 3333 收 shōu 5000 作者 zuòzhě
1667 火药 huǒyào 3334 收藏 shōucáng