Tuesday, 23 Apr 2024
Luyện Thi HSK Từ Vựng HSK

Từ Vựng – Ngữ Pháp HSK cấp 5

5/5 - (3 bình chọn)

HSK 5 词汇  (2500)

1. 阿姨(āyí) 835. 肌肉(jīròu) 1669. 手工(shǒugōng)
2. 啊(ā) 836. 极(jí) 1670. 手机(shǒujī)
3. 唉(āi) 837. 极其(jíqí) 1671. 手术(shǒushù)
4. 矮(ǎi) 838. 及格(jígé) 1672. 手套(shǒutào)
5. 爱(ài) 839. 及时(jíshí) 1673. 手续(shǒuxù)
6. 爱好(àihào) 840. 急忙(jímáng) 1674. 手指(shǒuzhǐ)
7. 爱护(àihù) 841. 集合(jíhé) 1675. 首都(shǒudū)
8. 爱情(àiqíng) 842. 集体(jítǐ) 1676. 首先(shǒuxiān)
9. 爱惜(àixī) 843. 集中(jízhōng) 1677. 瘦(shòu)
10. 爱心(àixīn) 844. 即使(jíshǐ) 1678. 受不了(shòubuliǎo)
11. 安静(ānjìng) 845. 几(jǐ) 1679. 受到(shòudào)
12. 安排(ānpái) 846. 寄(jì) 1680. 受伤(shòushāng)
13. 安全(ānquán) 847. 记得(jìde) 1681. 售货员(shòuhuòyuán)
14. 安慰(ānwèi) 848. 记录(jìlù) 1682. 寿命(shòumìng)
15. 安装(ānzhuāng) 849. 记忆(jìyì) 1683. 书(shū)
16. 岸(àn) 850. 记者(jìzhě) 1684. 书架(shūjià)
17. 暗(àn) 851. 计划(jìhuà) 1685. 输(shū)
18. 按时(ànshí) 852. 计算(jìsuàn) 1686. 输入(shūrù)
19. 按照(ànzhào) 853. 季节(jìjié) 1687. 蔬菜(shūcài)
20. 八(bā) 854. 系(xì)领带(lǐngdài) 1688. 舒服(shūfu)
21. 把(bǎ) 855. 纪录(jìlù) 1689. 舒适(shūshì)
22. 把握(bǎwò) 856. 纪律(jìlǜ) 1690. 叔叔(shūshū)
23. 爸爸(bàba) 857. 纪念(jìniàn) 1691. 梳子(shūzi)
24. 吧(ba) 858. 寂寞(jìmò) 1692. 熟练(shúliàn)
25. 白(bái) 859. 既然(jìrán) 1693. 熟悉(shúxī)
26. 百(bǎi) 860. 技术(jìshù) 1694. 鼠标(shǔbiāo)
27. 摆(bǎi) 861. 继续(jìxù) 1695. 属于(shǔyú)
28. 搬(bān) 862. 家(jiā) 1696. 树(shù)
29. 班(bān) 863. 家具(jiājù) 1697. 数据(shùjù)
30. 班主任(bānzhǔrèn) 864. 家庭(jiātíng) 1698. 数量(shùliàng)
31. 半(bàn) 865. 家务(jiāwù) 1699. 数码(shùmǎ)
32. 办法(bànfǎ) 866. 家乡(jiāxiāng) 1700. 数学(shùxué)
33. 办公室(bàngōngshì) 867. 加班(jiābān) 1701. 数字(shùzì)
34. 办理(bànlǐ) 868. 加油站(jiāyóuzhàn) 1702. 刷牙(shuāyá)
35. 帮忙(bāngmáng) 869. 嘉宾(jiābīn) 1703. 摔(shuāi)
36. 帮助(bāngzhù) 870. 夹子(jiāzi) 1704. 甩(shuǎi)
37. 棒(bàng) 871. 甲(jiǎ) 1705. 帅(shuài)
38. 傍晚(bàngwǎn) 872. 假(jiǎ) 1706. 双(shuāng)
39. 包(bāo) 873. 假如(jiǎrú) 1707. 双方(shuāngfāng)
40. 包裹(bāoguǒ) 874. 假装(jiǎzhuāng) 1708. 水(shuǐ)
41. 包含(bāohán) 875. 嫁(jià) 1709. 水果(shuǐguǒ)
42. 包括(bāokuò) 876. 价格(jiàgé) 1710. 水平(shuǐpíng)
43. 包子(bāozi) 877. 价值(jiàzhí) 1711. 税(shuì)
44. 薄(báo) 878. 驾驶(jiàshǐ) 1712. 睡觉(shuìjiào)
45. 饱(bǎo) 879. 煎(jiān) 1713. 顺便(shùnbiàn)
46. 宝贝(bǎobèi) 880. 肩膀(jiānbǎng) 1714. 顺利(shùnlì)
47. 宝贵(bǎoguì) 881. 坚持(jiānchí) 1715. 顺序(shùnxù)
48. 保持(bǎochí) 882. 坚决(jiānjué) 1716. 说不定(shuōbudìng)
49. 保存(bǎocún) 883. 坚强(jiānqiáng) 1717. 说服(shuōfú)
50. 保护(bǎohù) 884. 艰巨(jiānjù) 1718. 说话(shuōhuà)
51. 保留(bǎoliú) 885. 艰苦(jiānkǔ) 1719. 说明(shuōmíng)
52. 保险(bǎoxiǎn) 886. 尖锐(jiānruì) 1720. 硕士(shuòshì)
53. 保证(bǎozhèng) 887. 捡(jiǎn) 1721. 撕(sī)
54. 抱(bào) 888. 检查(jiǎnchá) 1722. 丝绸(sīchóu)
55. 抱歉(bàoqiàn) 889. 简单(jiǎndān) 1723. 丝毫(sīháo)
56. 报道(bàodào) 890. 简历(jiǎnlì) 1724. 司机(sījī)
57. 报告(bàogào) 891. 简直(jiǎnzhí) 1725. 思考(sīkǎo)
58. 报名(bàomíng) 892. 剪刀(jiǎndāo) 1726. 思想(sīxiǎng)
59. 报纸(bàozhǐ) 893. 减肥(jiǎnféi) 1727. 私人(sīrén)
60. 悲观(bēiguān) 894. 减少(jiǎnshǎo) 1728. 死(sǐ)
61. 杯子(bēizi) 895. 件(jiàn) 1729. 四(sì)
62. 北方(běifāng) 896. 健康(jiànkāng) 1730. 似乎(sìhū)
63. 北京(běijīng) 897. 健身房(jiànshēnfáng) 1731. 寺庙(sìmiào)
64. 倍(bèi) 898. 建立(jiànlì) 1732. 送(sòng)
65. 背(bèi) 899. 建设(jiànshè) 1733. 速度(sùdù)
66. 背景(bèijǐng) 900. 建议(jiànyì) 1734. 塑料袋(sùliàodài)
67. 被(bèi) 901. 建筑(jiànzhù) 1735. 宿舍(sùshè)
68. 被子(bèizi) 902. 见面(jiànmiàn) 1736. 酸(suān)
69. 本(běn) 903. 键盘(jiànpán) 1737. 算(suàn)
70. 本科(běnkē) 904. 将来(jiānglái) 1738. 虽然(suīrán)
71. 本来(běnlái) 905. 讲(jiǎng) 1739. 随便(suíbiàn)
72. 本领(běnlǐng) 906. 讲究(jiǎngjiū) 1740. 随时(suíshí)
73. 本质(běnzhì) 907. 讲座(jiǎngzuò) 1741. 随着(suízhe)
74. 笨(bèn) 908. 奖金(jiǎngjīn) 1742. 岁(suì)
75. 鼻子(bízi) 909. 降低(jiàngdī) 1743. 碎(suì)
76. 比(bǐ) 910. 降落(jiàngluò) 1744. 孙子(sūnzi)
77. 比较(bǐjiào) 911. 酱油(jiàngyóu) 1745. 损失(sǔnshī)
78. 比例(bǐlì) 912. 教(jiào) 1746. 缩短(suōduǎn)
79. 比如(bǐrú) 913. 浇(jiāo) 1747. 缩小(suōxiǎo)
80. 比赛(bǐsài) 914. 交(jiāo) 1748. 锁(suǒ)
81. 彼此(bǐcǐ) 915. 交换(jiāohuàn) 1749. 所(suǒ)
82. 笔记本(bǐjìběn) 916. 交际(jiāojì) 1750. 所谓(suǒwèi)
83. 毕竟(bìjìng) 917. 交流(jiāoliú) 1751. 所以(suǒyǐ)
84. 毕业(bìyè) 918. 交通(jiāotōng) 1752. 所有(suǒyǒu)
85. 避免(bìmiǎn) 919. 骄傲(jiāoào) 1753. 他(tā)
86. 必然(bìrán) 920. 郊区(jiāoqū) 1754. 她(tā)
87. 必须(bìxū) 921. 胶水(jiāoshuǐ) 1755. 它(tā)
88. 必需(bìxū) 922. 脚(jiǎo) 1756. 塔(tǎ)
89. 必要(bìyào) 923. 角(jiǎo) 1757. 台(tái)
90. 编辑(biānjí) 924. 角度(jiǎodù) 1758. 抬(tái)
91. 鞭炮(biānpào) 925. 狡猾(jiǎohuá) 1759. 台阶(táijiē)
92. 便(biàn) 926. 饺子(jiǎozi) 1760. 太(tài)
93. 遍(biàn) 927. 叫(jiào) 1761. 太极拳(tàijíquán)
94. 变化(biànhuà) 928. 教材(jiàocái) 1762. 太太(tàitài)
95. 辩论(biànlùn) 929. 教练(jiàoliàn) 1763. 太阳(tàiyáng)
96. 标点(biāodiǎn) 930. 教室(jiàoshì) 1764. 态度(tàidu)
97. 标志(biāozhì) 931. 教授(jiàoshòu) 1765. 谈(tán)
98. 标准(biāozhǔn) 932. 教训(jiàoxun) 1766. 谈判(tánpàn)
99. 表达(biǎodá) 933. 教育(jiàoyù) 1767. 弹钢琴(tángāngqín)
100. 表格(biǎogé) 934. 接(jiē) 1768. 坦率(tǎnshuài)
101. 表面(biǎomiàn) 935. 接触(jiēchù) 1769. 汤(tāng)
102. 表明(biǎomíng) 936. 接待(jiēdài) 1770. 糖(táng)
103. 表情(biǎoqíng) 937. 接近(jiējìn) 1771. 躺(tǎng)
104. 表示(biǎoshì) 938. 接受(jiēshòu) 1772. 烫(tang)
105. 表现(biǎoxiàn) 939. 接着(jiēzhe) 1773. 趟(tàng)
106. 表演(biǎoyǎn) 940. 街道(jiēdào) 1774. 桃(táo)
107. 表扬(biǎoyáng) 941. 阶段(jiēduàn) 1775. 逃(táo)
108. 别(bié) 942. 结实(jiēshi) 1776. 逃避(táobì)
109. 别人(biérén) 943. 节(jié) 1777. 讨论(tǎolùn)
110. 宾馆(bīnguǎn) 944. 节目(jiémù) 1778. 讨厌(tǎoyàn)
111. 冰箱(bīngxiāng) 945. 节日(jiérì) 1779. 套(tào)
112. 丙(bǐng) 946. 节省(jiéshěng) 1780. 特别(tèbié)
113. 饼干(bǐnggān) 947. 节约(jiéyuē) 1781. 特点(tèdiǎn)
114. 病毒(bìngdú) 948. 结构(jiégòu) 1782. 特殊(tèshū)
115. 并且(bìngqiě) 949. 结果(jiéguǒ) 1783. 特意(tèyì)
116. 玻璃(bōlí) 950. 结合(jiéhé) 1784. 特征(tèzhēng)
117. 博士(bóshì) 951. 结婚(jiéhūn) 1785. 疼(téng)
118. 博物馆(bówùguǎn) 952. 结论(jiélùn) 1786. 疼爱(téngài)
119. 脖子(bózǐ) 953. 结束(jiéshù) 1787. 踢(tī)足球(zúqiú)
120. 不必(búbì) 954. 结账(jiézhàng) 1788. 提(tí)
121. 不但(búdàn) 955. 解放(jiěfàng) 1789. 提倡(tíchàng)
122. 不断(búduàn) 956. 解决(jiějué) 1790. 提纲(tígāng)
123. 不过(búguò) 957. 解释(jiěshì) 1791. 提高(tígāo)
124. 不见得(bújiàndé) 958. 解说员(jiěshuōyuán) 1792. 提供(tígōng)
125. 不客气(búkèqì) 959. 姐姐(jiějiě) 1793. 提前(tíqián)
126. 不耐烦(bùnàifán) 960. 届(jiè) 1794. 提问(tíwèn)
127. 不要紧(búyàojǐn) 961. 借(jiè) 1795. 提醒(tíxǐng)
128. 补充(bǔchōng) 962. 借口(jièkǒu) 1796. 题(tí)
129. 布(bù) 963. 介绍(jièshào) 1797. 题目(tímù)
130. 不(bù) 964. 戒烟(jièyān) 1798. 体会(tǐhuì)
131. 不安(bùān) 965. 戒指(jièzhi) 1799. 体积(tǐjī)
132. 不得不(bùdébù) 966. 今天(jīntiān) 1800. 体贴(tǐtiē)
133. 不得了(bùdéliǎo) 967. 金属(jīnshǔ) 1801. 体现(tǐxiàn)
134. 不管(bùguǎn) 968. 紧(jǐn) 1802. 体验(tǐyàn)
135. 不好意思(bùhǎoyìsi) 969. 紧急(jǐnjí) 1803. 体育(tǐyù)
136. 不仅(bùjǐn) 970. 紧张(jǐnzhāng) 1804. 天空(tiānkōng)
137. 不免(bùmiǎn) 971. 尽管(jǐnguǎn) 1805. 天气(tiānqì)
138. 不然(bùrán) 972. 谨慎(jǐnshèn) 1806. 天真(tiānzhēn)
139. 不如(bùrú) 973. 进(jìn) 1807. 甜(tián)
140. 不足(bùzú) 974. 进步(jìnbù) 1808. 填空(tiánkòng)
141. 部分(bùfen) 975. 进口(jìnkǒu) 1809. 田野(tiányě)
142. 部门(bùmén) 976. 进行(jìnxíng) 1810. 条(tiáo)
143. 步骤(bùzhòu) 977. 近(jìn) 1811. 条件(tiáojiàn)
144. 擦(cā) 978. 近代(jìndài) 1812. 调皮(tiáopí)
145. 猜(cāi) 979. 尽力(jìnlì) 1813. 调整(tiáozhěng)
146. 才(cái) 980. 尽量(jìnliàng) 1814. 挑战(tiǎozhàn)
147. 财产(cáichǎn) 981. 禁止(jìnzhǐ) 1815. 跳舞(tiàowǔ)
148. 材料(cáiliào) 982. 精彩(jīngcǎi) 1816. 听(tīng)
149. 踩(cǎi) 983. 精力(jīnglì) 1817. 停止(tíngzhǐ)
150. 采访(cǎifǎng) 984. 精神(jīngshén) 1818. 挺(tǐng)
151. 采取(cǎiqǔ) 985. 经常(jīngcháng) 1819. 通常(tōngcháng)
152. 彩虹(cǎihóng) 986. 经典(jīngdiǎn) 1820. 通过(tōngguò)
153. 菜(cài) 987. 经过(jīngguò) 1821. 通讯(tōngxùn)
154. 菜单(càidān) 988. 经济(jīngjì) 1822. 通知(tōngzhī)
155. 参观(cānguān) 989. 经理(jīnglǐ) 1823. 铜(tóng)
156. 参加(cānjiā) 990. 经历(jīnglì) 1824. 同情(tóngqíng)
157. 参考(cānkǎo) 991. 经验(jīngyàn) 1825. 同时(tóngshí)
158. 参与(cānyù) 992. 经营(jīngyíng) 1826. 同事(tóngshì)
159. 餐厅(cāntīng) 993. 京剧(jīngjù) 1827. 同学(tóngxué)
160. 残疾(cánjí) 994. 警察(jǐngchá) 1828. 同意(tóngyì)
161. 惭愧(cánkuì) 995. 景色(jǐngsè) 1829. 统一(tǒngyī)
162. 操场(cāochǎng) 996. 敬爱(jìngài) 1830. 统治(tǒngzhì)
163. 操心(cāoxīn) 997. 竟然(jìngrán) 1831. 痛苦(tòngkǔ)
164. 草(cǎo) 998. 竞争(jìngzhēng) 1832. 痛快(tòngkuài)
165. 册(cè) 999. 镜子(jìngzi) 1833. 头发(tóufà)
166. 厕所(cèsuǒ) 1000. 究竟(jiūjìng) 1834. 投资(tóuzī)
167. 测验(cèyàn) 1001. 九(jiǔ) 1835. 透明(tòumíng)
168. 层(céng) 1002. 久(jiǔ) 1836. 突出(tūchū)
169. 曾经(céngjīng) 1003. 酒吧(jiǔbā) 1837. 突然(tūrán)
170. 插(chā) 1004. 旧(jiù) 1838. 图书馆(túshūguǎn)
171. 差别(chābié) 1005. 就(jiù) 1839. 土地(tǔdì)
172. 叉子(chāzi) 1006. 救(jiù) 1840. 土豆(tǔdòu)
173. 茶(chá) 1007. 救护车(jiùhùchē) 1841. 吐(tǔ)
174. 差(chà) 1008. 舅舅(jiùjiù) 1842. 兔子(tùzǐ)
175. 差不多(chàbuduō) 1009. 居然(jūrán) 1843. 团(tuán)
176. 拆(chāi) 1010. 桔子(júzi) 1844. 推(tuī)
177. 产品(chǎnpǐn) 1011. 举(jǔ) 1845. 推迟(tuīchí)
178. 产生(chǎnshēng) 1012. 举办(jǔbàn) 1846. 推辞(tuīcí)
179. 尝(cháng) 1013. 举行(jǔxíng) 1847. 推广(tuīguǎng)
180. 长(cháng) 1014. 具备(jùbèi) 1848. 推荐(tuījiàn)
181. 长城(chángchéng) 1015. 具体(jùtǐ) 1849. 腿(tuǐ)
182. 长江(chángjiāng) 1016. 巨大(jùdà) 1850. 退(tuì)
183. 长途(chángtú) 1017. 聚会(jùhuì) 1851. 退步(tuìbù)
184. 常识(chángshí) 1018. 拒绝(jùjué) 1852. 退休(tuìxiū)
185. 场(chǎng) 1019. 俱乐部(jùlèbù) 1853. 脱(tuō)
186. 唱歌(chànggē) 1020. 距离(jùlí) 1854. 袜子(wàzi)
187. 抄(chāo) 1021. 据说(jùshuō) 1855. 歪(wāi)
188. 超过(chāoguò) 1022. 句子(jùzi) 1856. 外(wài)
189. 超市(chāoshì) 1023. 捐(juān) 1857. 外交(wàijiāo)
190. 朝(cháo) 1024. 卷(juǎn) 1858. 弯(wān)
191. 朝代(cháodài) 1025. 觉得(juéde) 1859. 完(wán)
192. 炒(chǎo) 1026. 决定(juédìng) 1860. 完成(wánchéng)
193. 吵(chǎo) 1027. 决赛(juésài) 1861. 完美(wánměi)
194. 吵架(chǎojià) 1028. 决心(juéxīn) 1862. 完全(wánquán)
195. 车库(chēkù) 1029. 绝对(juéduì) 1863. 完善(wánshàn)
196. 车厢(chēxiāng) 1030. 角色(juésè) 1864. 完整(wánzhěng)
197. 彻底(chèdǐ) 1031. 军事(jūnshì) 1865. 玩(wán)
198. 沉默(chénmò) 1032. 均匀(jūnyún) 1866. 玩具(wánjù)
199. 趁(chèn) 1033. 咖啡(kāfēi) 1867. 碗(wǎn)
200. 衬衫(chènshān) 1034. 卡车(kǎchē) 1868. 晚上(wǎnshang)
201. 称(chēng) 1035. 开(kāi) 1869. 万(wàn)
202. 称呼(chēnghu) 1036. 开发(kāifā) 1870. 万一(wànyī)
203. 称赞(chēngzàn) 1037. 开放(kāifàng) 1871. 王子(wángzǐ)
204. 乘(chéng) 1038. 开幕式(kāimùshì) 1872. 往(wǎng)
205. 乘坐(chéngzuò) 1039. 开始(kāishǐ) 1873. 往返(wǎngfǎn)
206. 承担(chéngdān) 1040. 开玩笑(kāiwánxiào) 1874. 往往(wǎngwǎng)
207. 承认(chéngrèn) 1041. 开心(kāixīn) 1875. 网球(wǎngqiú)
208. 承受(chéngshòu) 1042. 砍(kǎn) 1876. 网站(wǎngzhàn)
209. 程度(chéngdù) 1043. 看(kàn) 1877. 忘记(wàngjì)
210. 程序(chéngxù) 1044. 看不起(kànbuqǐ) 1878. 危害(wēihài)
211. 成分(chéngfèn) 1045. 看法(kànfǎ) 1879. 危险(wēixiǎn)
212. 成功(chénggōng) 1046. 看见(kànjiàn) 1880. 微笑(wēixiào)
213. 成果(chéngguǒ) 1047. 看来(kànlái) 1881. 威胁(wēixié)
214. 成绩(chéngjì) 1048. 抗议(kàngyì) 1882. 违反(wéifǎn)
215. 成就(chéngjiù) 1049. 考虑(kǎolǜ) 1883. 维护(wéihù)
216. 成立(chénglì) 1050. 考试(kǎoshì) 1884. 围巾(wéijīn)
217. 成熟(chéngshú) 1051. 烤鸭(kǎoyā) 1885. 围绕(wéirào)
218. 成为(chéngwéi) 1052. 棵(kē) 1886. 唯一(wéiyī)
219. 成语(chéngyǔ) 1053. 颗(kē) 1887. 尾巴(wěiba)
220. 成长(chéngzhǎng) 1054. 科学(kēxué) 1888. 伟大(wěidà)
221. 诚恳(chéngkěn) 1055. 咳嗽(késou) 1889. 委屈(wěiqu)
222. 诚实(chéngshí) 1056. 渴(kě) 1890. 委托(wěituō)
223. 城市(chéngshì) 1057. 可爱(kěài) 1891. 喂(wèi)
224. 吃(chī) 1058. 可见(kějiàn) 1892. 胃(wèi)
225. 吃惊(chījīng) 1059. 可靠(kěkào) 1893. 为(wéi)
226. 吃亏(chīkuī) 1060. 可怜(kělián) 1894. 为了(wèile)
227. 迟到(chídào) 1061. 可能(kěnéng) 1895. 为什么(wèishénme)
228. 持续(chíxù) 1062. 可怕(kěpà) 1896. 位(wèi)
229. 池子(chízi) 1063. 可是(kěshì) 1897. 位置(wèizhì)
230. 尺子(chǐzi) 1064. 可惜(kěxī) 1898. 未必(wèibì)
231. 翅膀(chìbǎng) 1065. 可以(kěyǐ) 1899. 未来(wèilái)
232. 冲(chōng) 1066. 课(kè) 1900. 味道(wèidào)
233. 充电器(chōngdiànqì) 1067. 课程(kèchéng) 1901. 卫生间(wèishēngjiān)
234. 充分(chōngfèn) 1068. 克(kè) 1902. 温度(wēndù)
235. 充满(chōngmǎn) 1069. 克服(kèfú) 1903. 温暖(wēnnuǎn)
236. 重复(chóngfù) 1070. 刻(kè) 1904. 温柔(wēnróu)
237. 重新(chóngxīn) 1071. 刻苦(kèkǔ) 1905. 闻(wén)
238. 宠物(chǒngwù) 1072. 客观(kèguān) 1906. 文化(wénhuà)
239. 抽屉(chōutì) 1073. 客人(kèrén) 1907. 文件(wénjiàn)
240. 抽象(chōuxiàng) 1074. 客厅(kètīng) 1908. 文具(wénjù)
241. 抽烟(chōuyān) 1075. 肯定(kěndìng) 1909. 文明(wénmíng)
242. 丑(chǒu) 1076. 空间(kōngjiān) 1910. 文学(wénxué)
243. 臭(chòu) 1077. 空气(kōngqì) 1911. 文章(wénzhāng)
244. 出(chū) 1078. 空调(kōngtiáo) 1912. 吻(wěn)
245. 出版(chūbǎn) 1079. 恐怖(kǒngbù) 1913. 稳定(wěndìng)
246. 出差(chūchāi) 1080. 恐怕(kǒngpà) 1914. 问(wèn)
247. 出发(chūfā) 1081. 空闲(kòngxián) 1915. 问候(wènhòu)
248. 出口(chūkǒu) 1082. 控制(kòngzhì) 1916. 问题(wèntí)
249. 出色(chūsè) 1083. 口(kǒu) 1917. 我(wǒ)
250. 出生(chūshēng) 1084. 口味(kǒuwèi) 1918. 我们(wǒmen)
251. 出席(chūxí) 1085. 哭(kū) 1919. 卧室(wòshì)
252. 出现(chūxiàn) 1086. 苦(kǔ) 1920. 握手(wòshǒu)
253. 出租车(chūzūchē) 1087. 裤子(kùzǐ) 1921. 污染(wūrǎn)
254. 初级(chūjí) 1088. 夸(kuā) 1922. 屋子(wūzǐ)
255. 除(chú) 1089. 块(kuài) 1923. 无(wú)
256. 除非(chúfēi) 1090. 快(kuài) 1924. 无聊(wúliáo)
257. 除了(chúle) 1091. 快乐(kuàilè) 1925. 无论(wúlùn)
258. 除夕(chúxī) 1092. 会计(kuàijì) 1926. 无奈(wúnài)
259. 厨房(chúfáng) 1093. 筷子(kuàizǐ) 1927. 无数(wúshù)
260. 处理(chǔlǐ) 1094. 宽(kuān) 1928. 五(wǔ)
261. 穿(chuān) 1095. 矿泉水(kuàngquánshuǐ) 1929. 武器(wǔqì)
262. 船(chuán) 1096. 困(kùn) 1930. 武术(wǔshù)
263. 传播(chuánbō) 1097. 困难(kùnnan) 1931. 雾(wù)
264. 传递(chuándì) 1098. 扩大(kuòdà) 1932. 误会(wùhuì)
265. 传染(chuánrǎn) 1099. 拉(lā) 1933. 物理(wùlǐ)
266. 传说(chuánshuō) 1100. 垃圾桶(lājītǒng) 1934. 物质(wùzhì)
267. 传统(chuántǒng) 1101. 辣(là) 1935. 西(xī)
268. 传真(chuánzhēn) 1102. 辣椒(làjiāo) 1936. 西瓜(xīguā)
269. 窗户(chuānghù) 1103. 蜡烛(làzhú) 1937. 西红柿(xīhóngshì)
270. 窗帘(chuānglián) 1104. 来(lái) 1938. 吸收(xīshōu)
271. 闯(chuǎng) 1105. 来不及(láibují) 1939. 吸引(xīyǐn)
272. 创造(chuàngzào) 1106. 来得及(láidejí) 1940. 希望(xīwàng)
273. 吹(chuī) 1107. 来自(láizì) 1941. 习惯(xíguàn)
274. 春(chūn) 1108. 拦(lán) 1942. 洗(xǐ)
275. 磁带(cídài) 1109. 蓝(lán) 1943. 洗手间(xǐshǒujiān)
276. 词典(cídiǎn) 1110. 懒(lǎn) 1944. 洗衣机(xǐyījī)
277. 词语(cíyǔ) 1111. 烂(làn) 1945. 洗澡(xǐzǎo)
278. 辞职(cízhí) 1112. 狼(láng) 1946. 喜欢(xǐhuan)
279. 此外(cǐwài) 1113. 浪费(làngfèi) 1947. 系(xì)
280. 次(cì) 1114. 浪漫(làngmàn) 1948. 系统(xìtǒng)
281. 次要(cìyào) 1115. 劳动(láodòng) 1949. 细节(xìjié)
282. 刺激(cìjī) 1116. 劳驾(láojià) 1950. 戏剧(xìjù)
283. 匆忙(cōngmáng) 1117. 老(lǎo) 1951. 瞎(xiā)
284. 聪明(cōngmíng) 1118. 老百姓(lǎobǎixìng) 1952. 吓(xià)
285. 从(cóng) 1119. 老板(lǎobǎn) 1953. 夏(xià)
286. 从此(cóngcǐ) 1120. 老虎(lǎohǔ) 1954. 下(xià)
287. 从而(cóngér) 1121. 老师(lǎoshī) 1955. 下午(xiàwǔ)
288. 从来(cónglái) 1122. 老实(lǎoshí) 1956. 下雨(xiàyǔ)
289. 从前(cóngqián) 1123. 老鼠(lǎoshǔ) 1957. 下载(xiàzǎi)
290. 从事(cóngshì) 1124. 姥姥(lǎolao) 1958. 先(xiān)
291. 粗心(cūxīn) 1125. 乐观(lèguān) 1959. 先生(xiānshēng)
292. 醋(cù) 1126. 了(le) 1960. 鲜艳(xiānyàn)
293. 促进(cùjìn) 1127. 雷(léi) 1961. 咸(xián)
294. 促使(cùshǐ) 1128. 类(lèi) 1962. 显得(xiǎnde)
295. 催(cuī) 1129. 累(lèi) 1963. 显然(xiǎnrán)
296. 存(cún) 1130. 冷(lěng) 1964. 显示(xiǎnshì)
297. 存在(cúnzài) 1131. 冷静(lěngjìng) 1965. 县(xiàn)
298. 错(cuò) 1132. 梨(lí) 1966. 现代(xiàndài)
299. 错误(cuòwù) 1133. 离(lí) 1967. 现金(xiànjīn)
300. 措施(cuòshī) 1134. 离婚(líhūn) 1968. 现实(xiànshí)
301. 答应(dāying) 1135. 离开(líkāi) 1969. 现象(xiànxiàng)
302. 答案(dáàn) 1136. 厘米(límǐ) 1970. 现在(xiànzài)
303. 达到(dádào) 1137. 里(lǐ) 1971. 羡慕(xiànmù)
304. 打扮(dǎban) 1138. 礼拜天(lǐbàitiān) 1972. 限制(xiànzhì)
305. 打电话(dǎdiànhuà) 1139. 礼貌(lǐmào) 1973. 香(xiāng)
306. 打工(dǎgōng) 1140. 礼物(lǐwù) 1974. 香蕉(xiāngjiāo)
307. 打交道(dǎjiāodao) 1141. 理发(lǐfà) 1975. 相处(xiāngchǔ)
308. 打(dǎ)篮球(lánqiú) 1142. 理解(lǐjiě) 1976. 相当(xiāngdāng)
309. 打喷嚏(dǎpēnti) 1143. 理论(lǐlùn) 1977. 相对(xiāngduì)
310. 打扰(dǎrǎo) 1144. 理想(lǐxiǎng) 1978. 相反(xiāngfǎn)
311. 打扫(dǎsǎo) 1145. 理由(lǐyóu) 1979. 相关(xiāngguān)
312. 打算(dǎsuan) 1146. 粒(lì) 1980. 相似(xiāngsì)
313. 打听(dǎting) 1147. 立方(lìfāng) 1981. 相同(xiāngtóng)
314. 打印(dǎyìn) 1148. 立即(lìjí) 1982. 相信(xiāngxìn)
315. 打招呼(dǎzhāohu) 1149. 立刻(lìkè) 1983. 详细(xiángxì)
316. 打折(dǎshé) 1150. 厉害(lìhài) 1984. 响(xiǎng)
317. 打针(dǎzhēn) 1151. 力量(lìliang) 1985. 想(xiǎng)
318. 大(dà) 1152. 力气(lìqi) 1986. 想念(xiǎngniàn)
319. 大方(dàfāng) 1153. 例如(lìrú) 1987. 想象(xiǎngxiàng)
320. 大概(dàgài) 1154. 利润(lìrùn) 1988. 享受(xiǎngshòu)
321. 大家(dàjiā) 1155. 利息(lìxī) 1989. 向(xiàng)
322. 大使馆(dàshǐguǎn) 1156. 利益(lìyì) 1990. 像(xiàng)
323. 大象(dàxiàng) 1157. 利用(lìyòng) 1991. 项(xiang)
324. 大型(dàxíng) 1158. 历史(lìshǐ) 1992. 项链(xiàngliàn)
325. 大约(dàyuē) 1159. 俩(liǎng) 1993. 项目(xiàngmù)
326. 呆(dāi) 1160. 连(lián) 1994. 橡皮(xiàngpí)
327. 带(dài) 1161. 连忙(liánmáng) 1995. 象棋(xiàngqí)
328. 戴(dài) 1162. 连续剧(liánxùjù) 1996. 象征(xiàngzhēng)
329. 代表(dàibiǎo) 1163. 联合(liánhé) 1997. 消费(xiāofèi)
330. 代替(dàitì) 1164. 联系(liánxì) 1998. 消化(xiāohuà)
331. 大夫(dàifu) 1165. 脸(liǎn) 1999. 消灭(xiāomiè)
332. 贷款(dàikuǎn) 1166. 恋爱(liànài) 2000. 消失(xiāoshī)
333. 待遇(dàiyù) 1167. 练习(liànxí) 2001. 销售(xiāoshòu)
334. 单纯(dānchún) 1168. 良好(liánghǎo) 2002. 消息(xiāoxī)
335. 单调(dāndiào) 1169. 凉快(liángkuài) 2003. 小(xiǎo)
336. 单独(dāndú) 1170. 粮食(liángshi) 2004. 小吃(xiǎochī)
337. 单位(dānwèi) 1171. 两(liǎng) 2005. 小伙子(xiǎohuǒzi)
338. 单元(dānyuán) 1172. 亮(liàng) 2006. 小姐(xiǎojiě)
339. 担任(dānrèn) 1173. 辆(liàng) 2007. 小麦(xiǎomài)
340. 担心(dānxīn) 1174. 聊天(liáotiān) 2008. 小气(xiǎoqi)
341. 耽误(dānwù) 1175. 了不起(liǎobuqǐ) 2009. 小时(xiǎoshí)
342. 胆小鬼(dǎnxiǎoguǐ) 1176. 了解(liǎojiě) 2010. 小说(xiǎoshuō)
343. 淡(dàn) 1177. 邻居(línjū) 2011. 小偷(xiǎotōu)
344. 蛋糕(dàngāo) 1178. 临时(línshí) 2012. 小心(xiǎoxīn)
345. 但是(dànshì) 1179. 铃(líng) 2013. 笑(xiào)
346. 当(dāng) 1180. 零(líng) 2014. 笑话(xiàohuà)
347. 当代(dāngdài) 1181. 零件(língjiàn) 2015. 效果(xiàoguǒ)
348. 当地(dāngdì) 1182. 零钱(língqián) 2016. 效率(xiàolǜ)
349. 当然(dāngrán) 1183. 零食(língshí) 2017. 孝顺(xiàoshùn)
350. 当时(dāngshí) 1184. 灵活(línghuó) 2018. 校长(xiàozhǎng)
351. 挡(dǎng) 1185. 领导(lǐngdǎo) 2019. 些(xiē)
352. 刀(dāo) 1186. 领域(lǐngyù) 2020. 歇(xiē)
353. 岛(dǎo) 1187. 另外(lìngwài) 2021. 斜(xié)
354. 倒霉(dǎoméi) 1188. 留(liú) 2022. 鞋(xié)
355. 导演(dǎoyǎn) 1189. 留学(liúxué) 2023. 协调(xiétiáo)
356. 导游(dǎoyóu) 1190. 流传(liúchuán) 2024. 写(xiě)
357. 导致(dǎozhì) 1191. 流泪(liúlèi) 2025. 谢谢(xièxiè)
358. 倒(dǎo) 1192. 流利(liúlì) 2026. 新(xīn)
359. 到(dào) 1193. 流行(liúxíng) 2027. 新闻(xīnwén)
360. 到处(dàochù) 1194. 浏览(liúlǎn) 2028. 新鲜(xīnxiān)
361. 到达(dàodá) 1195. 六(liù) 2029. 辛苦(xīnkǔ)
362. 到底(dàodǐ) 1196. 龙(lóng) 2030. 心理(xīnlǐ)
363. 道德(dàodé) 1197. 楼(lóu) 2031. 心情(xīnqíng)
364. 道理(dàolǐ) 1198. 漏(lòu) 2032. 心脏(xīnzàng)
365. 道歉(dàoqiàn) 1199. 路(lù) 2033. 欣赏(xīnshǎng)
366. 地(dì) 1200. 露(lù) 2034. 信(xìn)
367. 的(de) 1201. 陆地(lùdì) 2035. 信封(xìnfēng)
368. 得(dé) 1202. 陆续(lùxù) 2036. 信号(xìnhào)
369. 得意(déyì) 1203. 录取(lùqǔ) 2037. 信任(xìnrèn)
370. 得(dé) 1204. 录音(lùyīn) 2038. 信息(xìnxī)
371. 灯(dēng) 1205. 乱(luàn) 2039. 信心(xìnxīn)
372. 登机牌(dēngjīpái) 1206. 轮流(lúnliú) 2040. 信用卡(xìnyòngkǎ)
373. 登记(dēngjì) 1207. 论文(lùnwén) 2041. 兴奋(xīngfèn)
374. 等(děng) 1208. 逻辑(luójí) 2042. 星期(xīngqī)
375. 等(děng) 1209. 落后(luòhòu) 2043. 行(háng)
376. 等待(děngdài) 1210. 旅游(lǚyóu) 2044. 行动(xíngdòng)
377. 等候(děnghòu) 1211. 绿(lǜ) 2045. 行李箱(xínglixiāng)
378. 等于(děngyú) 1212. 律师(lǜshī) 2046. 行人(xíngrén)
379. 低(dī) 1213. 妈妈(māmā) 2047. 行为(xíngwéi)
380. 滴(dī) 1214. 麻烦(máfan) 2048. 形成(xíngchéng)
381. 的确(díquè) 1215. 马(mǎ) 2049. 形容(xíngróng)
382. 敌人(dírén) 1216. 马虎(mǎhu) 2050. 形式(xíngshì)
383. 底(dǐ) 1217. 马上(mǎshàng) 2051. 形势(xíngshì)
384. 递(dì) 1218. 骂(mà) 2052. 形象(xíngxiàng)
385. 地道(dìdào) 1219. 吗(ma) 2053. 形状(xíngzhuàng)
386. 地方(dìfāng) 1220. 买(mǎi) 2054. 醒(xǐng)
387. 地理(dìlǐ) 1221. 卖(mài) 2055. 姓(xìng)
388. 地球(dìqiú) 1222. 麦克风(màikèfēng) 2056. 性别(xìngbié)
389. 地区(dìqū) 1223. 馒头(mántóu) 2057. 性格(xìnggé)
390. 地毯(dìtǎn) 1224. 满(mǎn) 2058. 性质(xìngzhì)
391. 地铁(dìtiě) 1225. 满意(mǎnyì) 2059. 幸福(xìngfú)
392. 地图(dìtú) 1226. 满足(mǎnzú) 2060. 幸亏(xìngkuī)
393. 地位(dìwèi) 1227. 慢(màn) 2061. 幸运(xìngyùn)
394. 地震(dìzhèn) 1228. 忙(máng) 2062. 兴趣(xìngqù)
395. 地址(dìzhǐ) 1229. 猫(māo) 2063. 胸(xiōng)
396. 弟弟(dìdì) 1230. 毛(máo) 2064. 兄弟(xiōngdì)
397. 第一(dìyī) 1231. 毛病(máobìng) 2065. 熊猫(xióngmāo)
398. 点(diǎn) 1232. 毛巾(máojīn) 2066. 雄伟(xióngwěi)
399. 点头(diǎntóu) 1233. 矛盾(máodùn) 2067. 修(xiū)
400. 点心(diǎnxīn) 1234. 冒险(màoxiǎn) 2068. 修改(xiūgǎi)
401. 电池(diànchí) 1235. 贸易(màoyì) 2069. 休息(xiūxī)
402. 电脑(diànnǎo) 1236. 帽子(màozi) 2070. 休闲(xiūxián)
403. 电视(diànshì) 1237. 没(méi) 2071. 虚心(xūxīn)
404. 电台(diàntái) 1238. 没关系(méiguānxi) 2072. 需要(xūyào)
405. 电梯(diàntī) 1239. 眉毛(méimáo) 2073. 许多(xǔduō)
406. 电影(diànyǐng) 1240. 煤炭(méitàn) 2074. 叙述(xùshù)
407. 电子邮件(diànzǐyóujiàn) 1241. 每(měi) 2075. 宣布(xuānbù)
408. 钓(diào) 1242. 美丽(měilì) 2076. 宣传(xuānchuán)
409. 掉(diào) 1243. 美术(měishù) 2077. 选举(xuǎnjǔ)
410. 调查(diàochá) 1244. 魅力(mèilì) 2078. 选择(xuǎnzé)
411. 丁(dīng) 1245. 妹妹(mèimèi) 2079. 学期(xuéqī)
412. 顶(dǐng) 1246. 门(mén) 2080. 学生(xuéshēng)
413. 丢(diū) 1247. 梦(mèng) 2081. 学术(xuéshù)
414. 冬(dōng) 1248. 迷路(mílù) 2082. 学问(xuéwèn)
415. 东(dōng) 1249. 谜语(míyǔ) 2083. 学习(xuéxí)
416. 东西(dōngxī) 1250. 米(mǐ) 2084. 学校(xuéxiào)
417. 懂(dǒng) 1251. 米饭(mǐfàn) 2085. 雪(xuě)
418. 冻(dòng) 1252. 蜜蜂(mìfēng) 2086. 血(xuè)
419. 洞(dòng) 1253. 密码(mìmǎ) 2087. 询问(xúnwèn)
420. 动画片(dònghuàpiān) 1254. 密切(mìqiè) 2088. 寻找(xúnzhǎo)
421. 动物(dòngwù) 1255. 秘密(mìmì) 2089. 训练(xùnliàn)
422. 动作(dòngzuò) 1256. 秘书(mìshū) 2090. 迅速(xùnsù)
423. 都(dōu) 1257. 棉花(miánhuā) 2091. 压力(yālì)
424. 逗(dòu) 1258. 免费(miǎnfèi) 2092. 牙膏(yágāo)
425. 豆腐(dòufu) 1259. 面包(miànbāo) 2093. 亚洲(yàzhōu)
426. 读(dú) 1260. 面对(miànduì) 2094. 呀(ya)
427. 独立(dúlì) 1261. 面积(miànjī) 2095. 盐(yán)
428. 独特(dútè) 1262. 面临(miànlín) 2096. 延长(yáncháng)
429. 堵车(dǔchē) 1263. 面条(miàntiáo) 2097. 严格(yángé)
430. 度过(dùguò) 1264. 苗条(miáotiáo) 2098. 严肃(yánsù)
431. 肚子(dǔzi) 1265. 描写(miáoxiě) 2099. 严重(yánzhòng)
432. 短(duǎn) 1266. 秒(miǎo) 2100. 研究生(yánjiūshēng)
433. 短(duǎn)信(xìn) 1267. 民主(mínzhǔ) 2101. 颜色(yánsè)
434. 段(duàn) 1268. 民族(mínzú) 2102. 演出(yǎnchū)
435. 断(duàn) 1269. 明白(míngbái) 2103. 演员(yǎnyuán)
436. 锻炼(duànliàn) 1270. 明确(míngquè) 2104. 眼镜(yǎnjìng)
437. 堆(duī) 1271. 明天(míngtiān) 2105. 眼睛(yǎnjīng)
438. 对(duì) 1272. 明显(míngxiǎn) 2106. 宴会(yànhuì)
439. 对(duì) 1273. 明信片(míngxìnpiàn) 2107. 阳光(yángguāng)
440. 对比(duìbǐ) 1274. 明星(míngxīng) 2108. 羊肉(yángròu)
441. 对不起(duìbuqǐ) 1275. 名牌(míngpái) 2109. 阳台(yángtái)
442. 对待(duìdài) 1276. 名片(míngpiàn) 2110. 痒(yǎng)
443. 对方(duìfāng) 1277. 名胜古迹(míngshènggǔjì) 2111. 养成(yǎngchéng)
444. 对话(duìhuà) 1278. 名字(míngzì) 2112. 样式(yàngshì)
445. 对面(duìmiàn) 1279. 命令(mìnglìng) 2113. 样子(yàngzǐ)
446. 对手(duìshǒu) 1280. 命运(mìngyùn) 2114. 腰(yāo)
447. 对象(duìxiàng) 1281. 摸(mō) 2115. 邀请(yāoqǐng)
448. 对于(duìyú) 1282. 模仿(mófǎng) 2116. 要求(yāoqiú)
449. 吨(dūn) 1283. 模糊(móhu) 2117. 摇(yáo)
450. 蹲(dūn) 1284. 摩托车(mótuōchē) 2118. 咬(yǎo)
451. 顿(dùn) 1285. 陌生(mòshēng) 2119. 药(yào)
452. 多(duō) 1286. 某(mǒu) 2120. 要(yào)
453. 多亏(duōkuī) 1287. 母亲(mǔqīn) 2121. 要不(yàobù)
454. 多么(duōme) 1288. 目标(mùbiāo) 2122. 要是(yàoshi)
455. 多少(duōshǎo) 1289. 目的(mùdì) 2123. 钥匙(yàoshi)
456. 多余(duōyú) 1290. 目录(mùlù) 2124. 爷爷(yéyé)
457. 朵(duǒ) 1291. 目前(mùqián) 2125. 也(yě)
458. 躲藏(duǒcáng) 1292. 木头(mùtóu) 2126. 也许(yěxǔ)
459. 饿(è) 1293. 拿(ná) 2127. 页(yè)
460. 恶劣(èliè) 1294. 哪(nǎ) 2128. 夜(yè)
461. 而(ér) 1295. 哪儿(nǎer) 2129. 液体(yètǐ)
462. 而且(érqiě) 1296. 哪怕(nǎpà) 2130. 业务(yèwù)
463. 儿童(értóng) 1297. 那(nà) 2131. 业余(yèyú)
464. 儿子(érzǐ) 1298. 那儿(nàer) 2132. 叶子(yèzi)
465. 耳朵(ěrduo) 1299. 奶奶(nǎinai) 2133. 一(yī)
466. 二(èr) 1300. 耐心(nàixīn) 2134. 衣服(yīfu)
467. 发(fā) 1301. 南(nán) 2135. 依然(yīrán)
468. 发表(fābiǎo) 1302. 难(nán) 2136. 医生(yīshēng)
469. 发愁(fāchóu) 1303. 难道(nándào) 2137. 医院(yīyuàn)
470. 发达(fādá) 1304. 难怪(nánguài) 2138. 一辈子(yíbèizi)
471. 发抖(fādǒu) 1305. 难过(nánguò) 2139. 一旦(yídàn)
472. 发挥(fāhuī) 1306. 难看(nánkàn) 2140. 一定(yídìng)
473. 发明(fāmíng) 1307. 难受(nánshòu) 2141. 一共(yígòng)
474. 发票(fāpiào) 1308. 男人(nánrén) 2142. 一会儿(yìhuìer)
475. 发烧(fāshāo) 1309. 脑袋(nǎodài) 2143. 一路平安(yílùpíngān)
476. 发生(fāshēng) 1310. 呢(ne) 2144. 一切(yíqiè)
477. 发现(fāxiàn) 1311. 内(nèi) 2145. 一样(yíyàng)
478. 发言(fāyán) 1312. 内科(nèikē) 2146. 一致(yízhì)
479. 发展(fāzhǎn) 1313. 内容(nèiróng) 2147. 移动(yídòng)
480. 罚款(fákuǎn) 1314. 嫩(nèn) 2148. 移民(yímín)
481. 法律(fǎlǜ) 1315. 能(néng) 2149. 遗憾(yíhàn)
482. 法院(fǎyuàn) 1316. 能干(nénggàn) 2150. 疑问(yíwèn)
483. 翻(fān) 1317. 能力(nénglì) 2151. 乙(yǐ)
484. 翻译(fānyì) 1318. 能源(néngyuán) 2152. 以(yǐ)
485. 烦恼(fánnǎo) 1319. 你(nǐ) 2153. 以后(yǐhòu)
486. 繁荣(fánróng) 1320. 年(nián) 2154. 以及(yǐjí)
487. 凡是(fánshì) 1321. 年代(niándài) 2155. 以来(yǐlái)
488. 反对(fǎnduì) 1322. 年级(niánjí) 2156. 以前(yǐqián)
489. 反而(fǎnér) 1323. 年纪(niánjì) 2157. 以为(yǐwéi)
490. 反复(fǎnfù) 1324. 年龄(niánlíng) 2158. 已经(yǐjīng)
491. 反映(fǎnyìng) 1325. 年轻(niánqīng) 2159. 椅子(yǐzi)
492. 反应(fǎnyìng) 1326. 念(niàn) 2160. 亿(yì)
493. 反正(fǎnzhèng) 1327. 鸟(niǎo) 2161. 一般(yìbān)
494. 饭馆(fànguǎn) 1328. 您(nín) 2162. 一边(yìbiān)
495. 范围(fànwéi) 1329. 宁可(nìngkě) 2163. 一起(yìqǐ)
496. 方(fāng) 1330. 牛奶(niúnǎi) 2164. 一直(yìzhí)
497. 方案(fāngàn) 1331. 牛仔裤(niúzǎikù) 2165. 意见(yìjiàn)
498. 方便(fāngbiàn) 1332. 浓(nóng) 2166. 意思(yìsi)
499. 方法(fāngfǎ) 1333. 农村(nóngcūn) 2167. 意外(yìwài)
500. 方面(fāngmiàn) 1334. 农民(nóngmín) 2168. 意义(yìyì)
501. 方式(fāngshì) 1335. 农业(nóngyè) 2169. 议论(yìlùn)
502. 方向(fāngxiàng) 1336. 弄(nòng) 2170. 艺术(yìshù)
503. 妨碍(fángài) 1337. 努力(nǔlì) 2171. 义务(yìwù)
504. 房东(fángdōng) 1338. 暖和(nuǎnhuo) 2172. 阴(yīn)
505. 房间(fángjiān) 1339. 女儿(nǚér) 2173. 因此(yīncǐ)
506. 仿佛(fǎngfú) 1340. 女人(nǚrén) 2174. 因而(yīnér)
507. 访问(fǎngwèn) 1341. 女士(nǚshì) 2175. 因素(yīnsù)
508. 放(fàng) 1342. 偶尔(ǒuěr) 2176. 因为(yīnwéi)
509. 放弃(fàngqì) 1343. 偶然(ǒurán) 2177. 音乐(yīnyuè)
510. 放(fàng)暑假(shǔjià) 1344. 爬山(páshān) 2178. 银(yín)
511. 放松(fàngsōng) 1345. 拍(pāi) 2179. 银行(yínháng)
512. 放心(fàngxīn) 1346. 排队(páiduì) 2180. 饮料(yǐnliào)
513. 非(fēi) 1347. 排列(páiliè) 2181. 引起(yǐnqǐ)
514. 非常(fēicháng) 1348. 排球(páiqiú) 2182. 印象(yìnxiàng)
515. 飞机(fēijī) 1349. 派(pài) 2183. 应该(yīnggāi)
516. 肥皂(féizào) 1350. 盘子(pánzi) 2184. 英俊(yīngjùn)
517. 肺(fèi) 1351. 判断(pànduàn) 2185. 英雄(yīngxióng)
518. 废话(fèihuà) 1352. 盼望(pànwàng) 2186. 赢(yíng)
519. 费用(fèiyòng) 1353. 旁边(pángbiān) 2187. 迎接(yíngjiē)
520. 分(fēn) 1354. 胖(pàng) 2188. 营养(yíngyǎng)
521. 分别(fēnbié) 1355. 跑步(pǎobù) 2189. 营业(yíngyè)
522. 分布(fēnbù) 1356. 陪(péi) 2190. 影响(yǐngxiǎng)
523. 分配(fēnpèi) 1357. 赔偿(péicháng) 2191. 影子(yǐngzi)
524. 分析(fēnxī) 1358. 培养(péiyǎng) 2192. 硬(yìng)
525. …分之(fēnzhī)… 1359. 佩服(pèifú) 2193. 硬币(yìngbì)
526. 分钟(fēnzhōng) 1360. 配合(pèihé) 2194. 硬件(yìngjiàn)
527. 纷纷(fēnfēn) 1361. 盆(pén) 2195. 应付(yìngfù)
528. 份(fèn) 1362. 朋友(péngyǒu) 2196. 应聘(yīngpìn)
529. 奋斗(fèndòu) 1363. 碰见(pèngjiàn) 2197. 应用(yìngyòng)
530. 愤怒(fènnù) 1364. 披(pī) 2198. 拥抱(yōngbào)
531. 丰富(fēngfù) 1365. 批(pī) 2199. 拥挤(yōngjǐ)
532. 风格(fēnggé) 1366. 批评(pīpíng) 2200. 勇敢(yǒnggǎn)
533. 风景(fēngjǐng) 1367. 批准(pīzhǔn) 2201. 勇气(yǒngqì)
534. 风俗(fēngsú) 1368. 皮肤(pífū) 2202. 永远(yǒngyuǎn)
535. 风险(fēngxiǎn) 1369. 皮鞋(píxié) 2203. 用(yòng)
536. 疯狂(fēngkuáng) 1370. 啤酒(píjiǔ) 2204. 用途(yòngtú)
537. 讽刺(fěngcì) 1371. 疲劳(píláo) 2205. 优点(yōudiǎn)
538. 否定(fǒudìng) 1372. 脾气(píqi) 2206. 优惠(yōuhuì)
539. 否认(fǒurèn) 1373. 匹(pǐ) 2207. 优美(yōuměi)
540. 否则(fǒuzé) 1374. 篇(piān) 2208. 优势(yōushì)
541. 扶(fú) 1375. 便宜(piányi) 2209. 优秀(yōuxiù)
542. 幅(fú) 1376. 骗(piàn) 2210. 悠久(yōujiǔ)
543. 服从(fúcóng) 1377. 片(piàn) 2211. 幽默(yōumò)
544. 服务员(fúwùyuán) 1378. 片面(piànmiàn) 2212. 由(yóu)
545. 服装(fúzhuāng) 1379. 飘(piāo) 2213. 由于(yóuyú)
546. 符合(fúhé) 1380. 票(piào) 2214. 邮局(yóujú)
547. 辅导(fǔdǎo) 1381. 漂亮(piàoliang) 2215. 游览(yóulǎn)
548. 富(fù) 1382. 频道(píndào) 2216. 游戏(yóuxì)
549. 附近(fùjìn) 1383. 品种(pǐnzhǒng) 2217. 游泳(yóuyǒng)
550. 付款(fùkuǎn) 1384. 乒乓球(pīngpāngqiú) 2218. 尤其(yóuqí)
551. 妇女(fùnǚ) 1385. 凭(píng) 2219. 犹豫(yóuyù)
552. 父亲(fùqīn) 1386. 平(píng) 2220. 油炸(yóuzhá)
553. 复习(fùxí) 1387. 平常(píngcháng) 2221. 有(yǒu)
554. 复印(fùyìn) 1388. 平等(píngděng) 2222. 有利(yǒulì)
555. 复杂(fùzá) 1389. 平方(píngfāng) 2223. 有名(yǒumíng)
556. 复制(fùzhì) 1390. 平衡(pínghéng) 2224. 有趣(yǒuqù)
557. 负责(fùzé) 1391. 平静(píngjìng) 2225. 友好(yǒuhǎo)
558. 改变(gǎibiàn) 1392. 平均(píngjūn) 2226. 友谊(yǒuyì)
559. 改革(gǎigé) 1393. 平时(píngshí) 2227. 又(yòu)
560. 改进(gǎijìn) 1394. 苹果(píngguǒ) 2228. 右边(yòubian)
561. 改善(gǎishàn) 1395. 评价(píngjià) 2229. 幼儿园(yòuéryuán)
562. 改正(gǎizhèng) 1396. 瓶子(píngzǐ) 2230. 鱼(yú)
563. 盖(gài) 1397. 破(pò) 2231. 愉快(yúkuài)
564. 概括(gàikuò) 1398. 破产(pòchǎn) 2232. 娱乐(yúlè)
565. 概念(gàiniàn) 1399. 破坏(pòhuài) 2233. 于是(yúshì)
566. 干杯(gānbēi) 1400. 迫切(pòqiè) 2234. 与(yǔ)
567. 干脆(gāncuì) 1401. 葡萄(pútáo) 2235. 与其(yǔqí)
568. 干净(gānjìng) 1402. 普遍(pǔbiàn) 2236. 语法(yǔfǎ)
569. 干燥(gānzào) 1403. 普通话(pǔtōnghuà) 2237. 语气(yǔqì)
570. 敢(gǎn) 1404. 朴素(pǔsù) 2238. 语言(yǔyán)
571. 感动(gǎndòng) 1405. 七(qī) 2239. 羽毛球(yǔmáoqiú)
572. 感激(gǎnjī) 1406. 期待(qīdài) 2240. 宇宙(yǔzhòu)
573. 感觉(gǎnjué) 1407. 期间(qījiān) 2241. 预报(yùbào)
574. 感冒(gǎnmào) 1408. 妻子(qīzi) 2242. 预订(yùdìng)
575. 感情(gǎnqíng) 1409. 骑(qí) 2243. 预防(yùfáng)
576. 感受(gǎnshòu) 1410. 其次(qícì) 2244. 预习(yùxí)
577. 感想(gǎnxiǎng) 1411. 其实(qíshí) 2245. 遇到(yùdào)
578. 感谢(gǎnxiè) 1412. 其他(qítā) 2246. 玉米(yùmǐ)
579. 赶紧(gǎnjǐn) 1413. 其余(qíyú) 2247. 圆(yuán)
580. 赶快(gǎnkuài) 1414. 其中(qízhōng) 2248. 元(yuán)
581. 干(gàn) 1415. 奇怪(qíguài) 2249. 元旦(yuándàn)
582. 干活儿(gànhuóer) 1416. 奇迹(qíjì) 2250. 缘故(yuángù)
583. 刚才(gāngcái) 1417. 起床(qǐchuáng) 2251. 原来(yuánlái)
584. 刚刚(gānggāng) 1418. 起飞(qǐfēi) 2252. 原谅(yuánliàng)
585. 钢铁(gāngtiě) 1419. 起来(qǐlái) 2253. 原料(yuánliào)
586. 高(gāo) 1420. 启发(qǐfā) 2254. 原因(yuányīn)
587. 高档(gāodàng) 1421. 企图(qǐtú) 2255. 原则(yuánzé)
588. 高级(gāojí) 1422. 企业(qǐyè) 2256. 远(yuǎn)
589. 高速公路(gāosùgōnglù) 1423. 气氛(qìfēn) 2257. 愿望(yuànwàng)
590. 高兴(gāoxìng) 1424. 气候(qìhòu) 2258. 愿意(yuànyì)
591. 搞(gǎo) 1425. 汽油(qìyóu) 2259. 约会(yuēhuì)
592. 告别(gàobié) 1426. 千(qiān) 2260. 越(yuè)
593. 告诉(gàosù) 1427. 牵(qiān) 2261. 月(yuè)
594. 胳膊(gēbo) 1428. 千万(qiānwàn) 2262. 月亮(yuèliàng)
595. 哥哥(gēgē) 1429. 铅笔(qiānbǐ) 2263. 阅读(yuèdú)
596. 鸽子(gēzi) 1430. 谦虚(qiānxū) 2264. 晕(yūn)
597. 隔壁(gébì) 1431. 签证(qiānzhèng) 2265. 云(yún)
598. 革命(gémìng) 1432. 签字(qiānzì) 2266. 允许(yǔnxǔ)
599. 格外(géwài) 1433. 钱(qián) 2267. 运动(yùndòng)
600. 个(gè) 1434. 前面(qiánmian) 2268. 运气(yùnqì)
601. 个别(gèbié) 1435. 前途(qiántú) 2269. 运输(yùnshū)
602. 个人(gèrén) 1436. 浅(qiǎn) 2270. 运用(yùnyòng)
603. 个性(gèxìng) 1437. 欠(qiàn) 2271. 杂志(zázhì)
604. 个子(gèzi) 1438. 枪(qiāng) 2272. 灾害(zāihài)
605. 各(gè) 1439. 墙(qiáng) 2273. 在(zài)
606. 各自(gèzì) 1440. 强调(qiángdiào) 2274. 再(zài)
607. 给(gěi) 1441. 强烈(qiángliè) 2275. 再见(zàijiàn)
608. 跟(gēn) 1442. 抢(qiǎng) 2276. 再三(zàisān)
609. 根(gēn) 1443. 敲(qiāo) 2277. 咱们(zánmen)
610. 根本(gēnběn) 1444. 悄悄(qiāoqiāo) 2278. 赞成(zànchéng)
611. 根据(gēnjù) 1445. 桥(qiáo) 2279. 赞美(zànměi)
612. 更(gèng) 1446. 瞧(qiáo) 2280. 暂时(zànshí)
613. 更加(gèngjiā) 1447. 巧克力(qiǎokèlì) 2281. 脏(zāng)
614. 公布(gōngbù) 1448. 巧妙(qiǎomiào) 2282. 糟糕(zāogāo)
615. 公共汽车(gōnggòngqìchē) 1449. 切(qiē) 2283. 早上(zǎoshang)
616. 公斤(gōngjīn) 1450. 亲戚(qīnqi) 2284. 造成(zàochéng)
617. 公开(gōngkāi) 1451. 亲爱(qīnài) 2285. 则(zé)
618. 公里(gōnglǐ) 1452. 亲切(qīnqiè) 2286. 责备(zébèi)
619. 公平(gōngpíng) 1453. 亲自(qīnzì) 2287. 责任(zérèn)
620. 公司(gōngsī) 1454. 侵略(qīnlüè) 2288. 怎么(zěnme)
621. 公寓(gōngyù) 1455. 勤奋(qínfèn) 2289. 怎么样(zěnmeyàng)
622. 公元(gōngyuán) 1456. 勤劳(qínláo) 2290. 增加(zēngjiā)
623. 公园(gōngyuán) 1457. 青(qīng) 2291. 增长(zēngzhǎng)
624. 公主(gōngzhǔ) 1458. 清楚(qīngchǔ) 2292. 摘(zhāi)
625. 工厂(gōngchǎng) 1459. 青少年(qīngshàonián) 2293. 窄(zhǎi)
626. 工程师(gōngchéngshī) 1460. 轻(qīng) 2294. 粘贴(zhāntiē)
627. 工具(gōngjù) 1461. 轻视(qīngshì) 2295. 展开(zhǎnkāi)
628. 工人(gōngrén) 1462. 轻松(qīngsōng) 2296. 展览(zhǎnlǎn)
629. 工业(gōngyè) 1463. 青春(qīngchūn) 2297. 站(zhàn)
630. 工资(gōngzī) 1464. 清淡(qīngdàn) 2298. 占线(zhànxiàn)
631. 工作(gōngzuò) 1465. 晴(qíng) 2299. 战争(zhànzhēng)
632. 功夫(gōngfu) 1466. 情景(qíngjǐng) 2300. 张(zhāng)
633. 功能(gōngnéng) 1467. 情况(qíngkuàng) 2301. 长(cháng)
634. 共同(gòngtóng) 1468. 情绪(qíngxù) 2302. 涨(zhǎng)
635. 贡献(gòngxiàn) 1469. 请(qǐng) 2303. 掌握(zhǎngwò)
636. 沟通(gōutōng) 1470. 请假(qǐngjià) 2304. 丈夫(zhàngfu)
637. 狗(gǒu) 1471. 请客(qǐngkè) 2305. 账户(zhànghù)
638. 够(gòu) 1472. 请求(qǐngqiú) 2306. 招待(zhāodài)
639. 构成(gòuchéng) 1473. 庆祝(qìngzhù) 2307. 招聘(zhāopìn)
640. 购物(gòuwù) 1474. 穷(qióng) 2308. 着急(zháojí)
641. 孤单(gūdān) 1475. 秋(qiū) 2309. 着凉(zháoliáng)
642. 姑姑(gūgū) 1476. 球迷(qiúmí) 2310. 找(zhǎo)
643. 姑娘(gūniáng) 1477. 区别(qūbié) 2311. 照常(zhàocháng)
644. 估计(gūjì) 1478. 趋势(qūshì) 2312. 照顾(zhàogù)
645. 古代(gǔdài) 1479. 娶(qǔ) 2313. 召开(zhàokāi)
646. 古典(gǔdiǎn) 1480. 取(qǔ) 2314. 照片(zhàopiàn)
647. 古老(gǔlǎo) 1481. 取消(qǔxiāo) 2315. 照相机(zhàoxiàngjī)
648. 鼓励(gǔlì) 1482. 去(qù) 2316. 哲学(zhéxué)
649. 鼓舞(gǔwǔ) 1483. 去年(qùnián) 2317. 这(zhè)
650. 鼓掌(gǔzhǎng) 1484. 去世(qùshì) 2318. 这儿(zhèer)
651. 股票(gǔpiào) 1485. 圈(quān) 2319. 着(zhe)
652. 骨头(gǔtou) 1486. 全部(quánbù) 2320. 真(zhēn)
653. 固定(gùdìng) 1487. 全面(quánmiàn) 2321. 真理(zhēnlǐ)
654. 固体(gùtǐ) 1488. 权力(quánlì) 2322. 真实(zhēnshí)
655. 顾客(gùkè) 1489. 权利(quánlì) 2323. 真正(zhēnzhèng)
656. 故事(gùshì) 1490. 劝(quàn) 2324. 针对(zhēnduì)
657. 故意(gùyì) 1491. 缺点(quēdiǎn) 2325. 珍惜(zhēnxī)
658. 雇佣(gùyōng) 1492. 缺乏(quēfá) 2326. 诊断(zhěnduàn)
659. 刮风(guāfēng) 1493. 缺少(quēshǎo) 2327. 枕头(zhěntóu)
660. 挂(guà) 1494. 却(què) 2328. 阵(zhèn)
661. 挂号(guàhào) 1495. 确定(quèdìng) 2329. 振动(zhèndòng)
662. 乖(guāi) 1496. 确认(quèrèn) 2330. 睁(zhēng)
663. 拐弯(guǎiwān) 1497. 确实(quèshí) 2331. 争论(zhēnglùn)
664. 怪不得(guàibude) 1498. 群(qún) 2332. 争取(zhēngqǔ)
665. 官(guān) 1499. 裙子(qúnzǐ) 2333. 征求(zhēngqiú)
666. 关(guān) 1500. 然而(ránér) 2334. 整个(zhěnggè)
667. 关闭(guānbì) 1501. 然后(ránhòu) 2335. 整理(zhěnglǐ)
668. 关怀(guānhuái) 1502. 燃烧(ránshāo) 2336. 整齐(zhěngqí)
669. 关键(guānjiàn) 1503. 嚷(rǎng) 2337. 整体(zhěngtǐ)
670. 关系(guānxì) 1504. 让(ràng) 2338. 正(zhèng)
671. 关心(guānxīn) 1505. 绕(rào) 2339. 正常(zhèngcháng)
672. 关于(guānyú) 1506. 热(rè) 2340. 正好(zhènghǎo)
673. 观察(guānchá) 1507. 热爱(rèài) 2341. 正确(zhèngquè)
674. 观点(guāndiǎn) 1508. 热烈(rèliè) 2342. 正式(zhèngshì)
675. 观念(guānniàn) 1509. 热闹(rènao) 2343. 正在(zhèngzài)
676. 观众(guānzhòng) 1510. 热情(rèqíng) 2344. 政策(zhèngcè)
677. 管理(guǎnlǐ) 1511. 热心(rèxīn) 2345. 政府(zhèngfǔ)
678. 管子(guǎnzi) 1512. 人(rén) 2346. 政治(zhèngzhì)
679. 冠军(guànjūn) 1513. 人才(réncái) 2347. 证件(zhèngjiàn)
680. 罐头(guàntóu) 1514. 人口(rénkǒu) 2348. 证据(zhèngjù)
681. 光(guāng) 1515. 人类(rénlèi) 2349. 证明(zhèngmíng)
682. 光滑(guānghuá) 1516. 人民币(rénmínbì) 2350. 挣钱(zhèngqián)
683. 光临(guānglín) 1517. 人生(rénshēng) 2351. 只(zhī)
684. 光明(guāngmíng) 1518. 人事(rénshì) 2352. 之(zhī)
685. 光盘(guāngpán) 1519. 人物(rénwù) 2353. 支(zhī)
686. 光荣(guāngróng) 1520. 人员(rényuán) 2354. 支持(zhīchí)
687. 广播(guǎngbō) 1521. 忍不住(rěnbuzhù) 2355. 支票(zhīpiào)
688. 广场(guǎngchǎng) 1522. 任何(rènhé) 2356. 知道(zhīdào)
689. 广大(guǎngdà) 1523. 任务(rènwu) 2357. 知识(zhīshi)
690. 广泛(guǎngfàn) 1524. 认识(rènshi) 2358. 直(zhí)
691. 广告(guǎnggào) 1525. 认为(rènwéi) 2359. 直接(zhíjiē)
692. 逛(guàng) 1526. 认真(rènzhēn) 2360. 值得(zhídé)
693. 规定(guīdìng) 1527. 扔(rēng) 2361. 植物(zhíwù)
694. 规矩(guīju) 1528. 仍然(réngrán) 2362. 执行(zhíxíng)
695. 规律(guīlǜ) 1529. 日(rì) 2363. 执照(zhízhào)
696. 规模(guīmó) 1530. 日常(rìcháng) 2364. 职业(zhíyè)
697. 规则(guīzé) 1531. 日程(rìchéng) 2365. 指(zhǐ)
698. 贵(guì) 1532. 日记(rìjì) 2366. 指导(zhǐdǎo)
699. 柜台(guìtái) 1533. 日历(rìlì) 2367. 指挥(zhǐhuī)
700. 滚(gǔn) 1534. 日期(rìqī) 2368. 只(zhī)
701. 锅(guō) 1535. 日用品(rìyòngpǐn) 2369. 只好(zhǐhǎo)
702. 国籍(guójí) 1536. 融化(rónghuà) 2370. 只要(zhǐyào)
703. 国际(guójì) 1537. 荣幸(róngxìng) 2371. 制定(zhìdìng)
704. 国家(guójiā) 1538. 荣誉(róngyù) 2372. 制度(zhìdù)
705. 国庆节(guóqìngjié) 1539. 容易(róngyì) 2373. 制造(zhìzào)
706. 果然(guǒrán) 1540. 如果(rúguǒ) 2374. 制作(zhìzuò)
707. 果实(guǒshí) 1541. 如何(rúhé) 2375. 智慧(zhìhuì)
708. 果汁(guǒzhī) 1542. 如今(rújīn) 2376. 至今(zhìjīn)
709. 过(guò) 1543. 入口(rùkǒu) 2377. 至少(zhìshǎo)
710. 过(guò) 1544. 软(ruǎn) 2378. 至于(zhìyú)
711. 过程(guòchéng) 1545. 软件(ruǎnjiàn) 2379. 质量(zhìliàng)
712. 过分(guòfèn) 1546. 弱(ruò) 2380. 治疗(zhìliáo)
713. 过敏(guòmǐn) 1547. 洒(sǎ) 2381. 秩序(zhìxù)
714. 过期(guòqī) 1548. 三(sān) 2382. 志愿者(zhìyuànzhě)
715. 过去(guòqù) 1549. 伞(sǎn) 2383. 钟(zhōng)
716. 哈(hā) 1550. 散步(sànbù) 2384. 中国(zhōngguó)
717. 还(hái) 1551. 嗓子(sǎngzi) 2385. 中间(zhōngjiān)
718. 还是(háishì) 1552. 森林(sēnlín) 2386. 中介(zhōngjiè)
719. 孩子(háizi) 1553. 杀(shā) 2387. 中文(zhōngwén)
720. 海关(hǎiguān) 1554. 沙发(shāfā) 2388. 中午(zhōngwǔ)
721. 海鲜(hǎixiān) 1555. 沙漠(shāmò) 2389. 中心(zhōngxīn)
722. 海洋(hǎiyáng) 1556. 沙滩(shātān) 2390. 中旬(zhōngxún)
723. 害怕(hàipà) 1557. 傻(shǎ) 2391. 终于(zhōngyú)
724. 害羞(hàixiū) 1558. 晒(shài) 2392. 种(zhǒng)
725. 寒假(hánjià) 1559. 删除(shānchú) 2393. 重(zhòng)
726. 喊(hǎn) 1560. 闪电(shǎndiàn) 2394. 重点(zhòngdiǎn)
727. 汗(hàn) 1561. 善良(shànliáng) 2395. 重量(zhòngliàng)
728. 汉语(hànyǔ) 1562. 善于(shànyú) 2396. 重视(zhòngshì)
729. 航班(hángbān) 1563. 扇子(shànzi) 2397. 重要(zhòngyào)
730. 行业(hángyè) 1564. 商店(shāngdiàn) 2398. 周到(zhōudào)
731. 豪华(háohuá) 1565. 商量(shāngliáng) 2399. 周末(zhōumò)
732. 好(hǎo) 1566. 商品(shāngpǐn) 2400. 周围(zhōuwéi)
733. 好吃(hàochī) 1567. 商业(shāngyè) 2401. 猪(zhū)
734. 好处(hǎochu) 1568. 伤心(shāngxīn) 2402. 逐步(zhúbù)
735. 好像(hǎoxiàng) 1569. 上(shàng) 2403. 逐渐(zhújiàn)
736. 号(hào) 1570. 上班(shàngbān) 2404. 竹子(zhúzi)
737. 号码(hàomǎ) 1571. 上当(shàngdàng) 2405. 煮(zhǔ)
738. 好奇(hàoqí) 1572. 上网(shàngwǎng) 2406. 主持(zhǔchí)
739. 喝(hē) 1573. 上午(shàngwǔ) 2407. 主动(zhǔdòng)
740. 河(hé) 1574. 稍微(shāowēi) 2408. 主观(zhǔguān)
741. 和(hé) 1575. 勺子(sháozǐ) 2409. 主人(zhǔrén)
742. 和平(hépíng) 1576. 少(shǎo) 2410. 主席(zhǔxí)
743. 何必(hébì) 1577. 蛇(shé) 2411. 主要(zhǔyào)
744. 何况(hékuàng) 1578. 舌头(shétóu) 2412. 主意(zhǔyì)
745. 合法(héfǎ) 1579. 舍不得(shěbude) 2413. 主张(zhǔzhāng)
746. 合格(hégé) 1580. 设备(shèbèi) 2414. 嘱咐(zhǔfù)
747. 合理(hélǐ) 1581. 设计(shèjì) 2415. 住(zhù)
748. 合适(héshì) 1582. 设施(shèshī) 2416. 祝(zhù)
749. 合同(hétong) 1583. 社会(shèhuì) 2417. 祝福(zhùfú)
750. 合影(héyǐng) 1584. 射击(shèjī) 2418. 祝贺(zhùhè)
751. 合作(hézuò) 1585. 摄影(shèyǐng) 2419. 注册(zhùcè)
752. 核心(héxīn) 1586. 谁(shuí) 2420. 注意(zhùyì)
753. 盒子(hézi) 1587. 伸(shēn) 2421. 著名(zhùmíng)
754. 黑(hēi) 1588. 深(shēn) 2422. 抓紧(zhuājǐn)
755. 黑板(hēibǎn) 1589. 深刻(shēnkè) 2423. 专家(zhuānjiā)
756. 很(hěn) 1590. 身材(shēncái) 2424. 专门(zhuānmén)
757. 恨(hèn) 1591. 身份(shēnfèn) 2425. 专心(zhuānxīn)
758. 横(héng) 1592. 身体(shēntǐ) 2426. 专业(zhuānyè)
759. 红(hóng) 1593. 申请(shēnqǐng) 2427. 转变(zhuǎnbiàn)
760. 猴子(hóuzi) 1594. 神话(shénhuà) 2428. 转告(zhuǎngào)
761. 厚(hòu) 1595. 神经(shénjīng) 2429. 赚(zhuàn)
762. 后果(hòuguǒ) 1596. 神秘(shénmì) 2430. 装(zhuāng)
763. 后悔(hòuhuǐ) 1597. 什么(shénme) 2431. 装饰(zhuāngshì)
764. 后来(hòulái) 1598. 甚至(shènzhì) 2432. 撞(zhuàng)
765. 后面(hòumian) 1599. 升(shēng) 2433. 状况(zhuàngkuàng)
766. 忽然(hūrán) 1600. 生病(shēngbìng) 2434. 状态(zhuàngtài)
767. 忽视(hūshì) 1601. 生产(shēngchǎn) 2435. 追求(zhuīqiú)
768. 呼吸(hūxī) 1602. 生动(shēngdòng) 2436. 准备(zhǔnbèi)
769. 壶(hú) 1603. 生活(shēnghuó) 2437. 准确(zhǔnquè)
770. 蝴蝶(húdié) 1604. 生命(shēngmìng) 2438. 准时(zhǔnshí)
771. 胡说(húshuō) 1605. 生气(shēngqì) 2439. 桌子(zhuōzǐ)
772. 胡同(hútòng) 1606. 生日(shēngrì) 2440. 资格(zīgé)
773. 胡须(húxū) 1607. 声调(shēngdiào) 2441. 资金(zījīn)
774. 糊涂(hútu) 1608. 声音(shēngyīn) 2442. 资料(zīliào)
775. 护士(hùshi) 1609. 绳子(shéngzǐ) 2443. 资源(zīyuán)
776. 护照(hùzhào) 1610. 省(shěng) 2444. 姿势(zīshì)
777. 互相(hùxiāng) 1611. 省略(shěnglüè) 2445. 咨询(zīxún)
778. 花(huā) 1612. 剩(shèng) 2446. 紫(zǐ)
779. 花生(huāshēng) 1613. 胜利(shènglì) 2447. 仔细(zǐxì)
780. 花园(huāyuán) 1614. 诗(shī) 2448. 字(zì)
781. 滑冰(huábīng) 1615. 失败(shībài) 2449. 字典(zìdiǎn)
782. 划船(huáchuán) 1616. 失眠(shīmián) 2450. 字幕(zìmù)
783. 华裔(huáyì) 1617. 失去(shīqù) 2451. 自从(zìcóng)
784. 画(huà) 1618. 失望(shīwàng) 2452. 自动(zìdòng)
785. 话题(huàtí) 1619. 失业(shīyè) 2453. 自豪(zìháo)
786. 化学(huàxué) 1620. 师傅(shīfù) 2454. 自己(zìjǐ)
787. 怀念(huáiniàn) 1621. 湿润(shīrùn) 2455. 自觉(zìjué)
788. 怀疑(huáiyí) 1622. 狮子(shīzi) 2456. 自然(zìrán)
789. 坏(huài) 1623. 十(shí) 2457. 自私(zìsī)
790. 欢迎(huānyíng) 1624. 十分(shífēn) 2458. 自信(zìxìn)
791. 还(hái) 1625. 时代(shídài) 2459. 自行车(zìxíngchē)
792. 环境(huánjìng) 1626. 时候(shíhòu) 2460. 自由(zìyóu)
793. 缓解(huǎnjiě) 1627. 时间(shíjiān) 2461. 自愿(zìyuàn)
794. 换(huàn) 1628. 时刻(shíkè) 2462. 综合(zōnghé)
795. 幻想(huànxiǎng) 1629. 时髦(shímáo) 2463. 宗教(zōngjiào)
796. 慌张(huāngzhāng) 1630. 时期(shíqī) 2464. 总裁(zǒngcái)
797. 黄(huáng) 1631. 时尚(shíshàng) 2465. 总共(zǒnggòng)
798. 黄瓜(huángguā) 1632. 实话(shíhuà) 2466. 总结(zǒngjié)
799. 黄金(huángjīn) 1633. 实际(shíjì) 2467. 总理(zǒnglǐ)
800. 皇帝(huángdì) 1634. 实践(shíjiàn) 2468. 总是(zǒngshì)
801. 皇后(huánghòu) 1635. 实习(shíxí) 2469. 总算(zǒngsuàn)
802. 挥(huī) 1636. 实现(shíxiàn) 2470. 总统(zǒngtǒng)
803. 灰(huī) 1637. 实行(shíxíng) 2471. 总之(zǒngzhī)
804. 灰尘(huīchén) 1638. 实验(shíyàn) 2472. 走(zǒu)
805. 灰心(huīxīn) 1639. 实用(shíyòng) 2473. 租(zū)
806. 恢复(huīfù) 1640. 实在(shízài) 2474. 组成(zǔchéng)
807. 回(huí) 1641. 食品(shípǐn) 2475. 组合(zǔhé)
808. 回答(huídá) 1642. 食物(shíwù) 2476. 组织(zǔzhī)
809. 回忆(huíyì) 1643. 石头(shítou) 2477. 祖国(zǔguó)
810. 会(huì) 1644. 使(shǐ) 2478. 祖先(zǔxiān)
811. 会议(huìyì) 1645. 使劲儿(shǐjìner) 2479. 阻止(zǔzhǐ)
812. 汇率(huìlǜ) 1646. 使用(shǐyòng) 2480. 嘴(zuǐ)
813. 婚礼(hūnlǐ) 1647. 始终(shǐzhōng) 2481. 醉(zuì)
814. 婚姻(hūnyīn) 1648. 是(shì) 2482. 最(zuì)
815. 活动(huódòng) 1649. 是否(shìfǒu) 2483. 最初(zuìchū)
816. 活泼(huópō) 1650. 试(shì) 2484. 最好(zuìhǎo)
817. 活跃(huóyuè) 1651. 试卷(shìjuàn) 2485. 最后(zuìhòu)
818. 火(huǒ) 1652. 士兵(shìbīng) 2486. 最近(zuìjìn)
819. 火柴(huǒchái) 1653. 市场(shìchǎng) 2487. 罪犯(zuìfàn)
820. 火车站(huǒchēzhàn) 1654. 似的(shìde) 2488. 尊敬(zūnjìng)
821. 伙伴(huǒbàn) 1655. 适合(shìhé) 2489. 尊重(zūnzhòng)
822. 获得(huòdé) 1656. 适应(shìyìng) 2490. 遵守(zūnshǒu)
823. 或者(huòzhě) 1657. 世纪(shìjì) 2491. 昨天(zuótiān)
824. 基本(jīběn) 1658. 世界(shìjiè) 2492. 左边(zuǒbian)
825. 基础(jīchǔ) 1659. 事情(shìqíng) 2493. 坐(zuò)
826. 机会(jīhuì) 1660. 事实(shìshí) 2494. 做(zuò)
827. 机器(jīqì) 1661. 事物(shìwù) 2495. 做生意(zuòshēngyì)
828. 机场(jīchǎng) 1662. 事先(shìxiān) 2496. 座(zuò)
829. 鸡蛋(jīdàn) 1663. 收(shōu) 2497. 座位(zuòwèi)
830. 激动(jīdòng) 1664. 收获(shōuhuò) 2498. 作品(zuòpǐn)
831. 激烈(jīliè) 1665. 收据(shōujù) 2499. 作为(zuòwéi)
832. 几乎(jīhū) 1666. 收入(shōurù) 2500. 作文(zuòwén)
833. 积极(jījí) 1667. 收拾(shōushi) 2501. 作业(zuòyè)
834. 积累(jīlěi) 1668. 手表(shǒubiǎo) 2502. 作用(zuòyòng)
2503. 作者(zuòzhě)
Đọc thêm :  Từ Vựng - Ngữ Pháp HSK cấp 4