Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Trang Chủ tiếng Trung là gì?

Trang Chủ

jiā

Trang Chủ

danh từ

*
这一家人搬到了新家。

Zhè yìjiārén bāndàole xīnjiā.

這一家人搬到了新家。

Gia đình chuyển đến một ngôi nhà mới.

*
女人正在回家。

Nǚrén zhèngzài huí jiā.

女人正在回家。

Người phụ nữ đang trở về nhà.

*
新家

xīnjiā

新家

nhà mới