Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

thẻ tín dụng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
thẻ tín dụng

信用卡

xìnyòngkǎ
信用卡

thẻ tín dụng

danh từ

*
用 信用卡 买

yòng xìnyòngkǎ mǎi

用 信用卡 買

mua bằng thẻ tín dụng

*
信用卡 卡号

xìnyòngkǎ kǎhào

信用卡 卡號

Số thẻ tín dụng

Đọc thêm :  biến đổi tiếng Trung là gì?