Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

sư tử cái tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sư tử cái

母 狮子

mǔshīzi
母 獅子

sư tử cái

*
母 狮子 在 喝水。

Mǔshīzi zài hē shuǐ.

母 獅子 在 喝水。

Sư tử cái đang uống nước.

*
母 狮子 和 她 的 小 狮子 们 正 沿着 草原 上 的 一条 小道 走着。

Mǔshīzi hé tā de xiǎoshīzi men zhèng yánzhe cǎoyuán shàng de yì tiáo xiǎodào zǒuzhe.

母 獅子 和 她 的 小 獅子 們 正 沿著 草原 上 的 一條 小道 走著。

Sư tử cái và đàn con của nó đang đi trên một con đường trên đồng cỏ.

*
母 狮子 和 小 狮子

mǔshīzi hé xiǎoshīzi

母 獅子 和 小 獅子

sư tử cái và đàn con của cô ấy

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - tóc
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon