Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

ớt tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ớt

辣椒

isjiāo
辣椒

ớt

danh từ

*
辣椒 留着 籽 儿 会 更 辣。

Làjiāo liúzhe zǐ er huì gèng là.

辣椒 留著 籽 兒 會 更 辣。

Bỏ hạt vào ớt sẽ đỡ nóng hơn rất nhiều.

*
辣 的 辣椒

is de isjiāo

辣 的 辣椒

ớt cay

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Cơ khí