Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – đơn hàng

đơn hàng

订单

dìngdān
訂單

đơn hàng

danh từ

*
打电话 订购。

Dǎ diànhuà dìnggòu.

打電話 訂購。

Gọi để đặt hàng.

*
订购 价格

dìnggòu jiàgé

訂購 價格

giá của đơn đặt hàng