Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

không hài lòng tiếng Trung là gì?

không hài lòng

不满

bùmǎn
不滿

không hài lòng

tính từ

*
那个 男人 对 产品 不满意。

Nàge nánrén duì chǎnpǐn bù mǎnyì.

那個 男人 對 產品 不滿意。

Người đàn ông không hài lòng với sản phẩm.

*
不满 的 感觉

bùmǎn de gǎnjué

不滿 的 感覺

cảm giác không hài lòng