Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

bình nước tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bình nước

一壶 水

yìhúshuǐ
一壺 水

bình nước

cụm từ

*
一壶 水

yìhúshuǐ

一壺 水

bình nước

Đọc thêm :  ban công tiếng Trung là gì?