Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

bàn tiếng Trung là gì?

bàn

桌子

zhuōzi
桌子

bàn

danh từ

*
我们 在 餐桌 上 做作业 , 玩 游戏。

Wǒmen zài cānzhuō shàng zuò zuòyè, wán yóuxì.

我們 在 餐桌 上 做作業 玩 游戲。

Chúng tôi làm bài tập về nhà và chơi trò chơi tại bàn bếp.

*
木质 桌子

mùzhì zhuōzi

木質 桌子

bàn gỗ