Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

vận chuyển hàng hóa tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
vận chuyển hàng hóa

货运

huòyùn
貨運

vận chuyển hàng hóa

danh từ

*
工 人们 正在 卸货。

Gōngrénmen zhèngzài xiè huò.

工 人們 正在 卸貨。

Công nhân đang bốc dỡ hàng hóa.

*
卸货

xiè huò

卸貨

dỡ hàng hóa

Đọc thêm :  bị kích thích tiếng Trung là gì?