Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

trường học tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
trường học

学校

xuéxiào
學校

trường học

danh từ

*
小孩儿正去上学。

Xiǎoháir zhèng qù shàng xué.

小孩兒正去上學。

Những đứa trẻ đang đi học.

*
到学校

dào xuéxiào

到學校

đến trường

Đọc thêm :  con gà trống tiếng Trung là gì?