Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

nước sôi tiếng Trung là gì?

nước sôi

开水

kàishuǐ
開水

nước sôi

danh từ

*
水 开 了。

Shuǐ kāi le.

水 開 了。

Nước đang sôi.

*
一杯 好 咖啡 是 由 开 水冲 出来 的。

Yì bēi hǎo kāfēi shì yóu kāishuǐ chōngchūlai de.

一杯 好 咖啡 是 由 開 水衝 出來 的。

Một tách cà phê ngon bắt đầu từ nước sôi.