Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

nhận tiếng Trung là gì?

nhận

收到

shōudào
收到

nhận

động từ

*
男人 收钱。

Nánrén shōu qián.

男人 收錢。

Người đàn ông nhận tiền.

*
男人 收了钱。

Nánrén shōule qián.

男人 收了錢。

Người đàn ông đã nhận tiền.

*
男人 在 收钱。

Nánrén zài shōu qián.

男人 在 收錢。

Người đàn ông đang nhận tiền.