Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – sốt

sốt

发烧

fāshāo
發燒

sốt

danh từ

*
我 发烧 了。

Wǒ fāshāole.

我 發燒 了。

Tôi bị sốt.

*
他 发烧 到 102 度。

Tā fāshāodào yìbǎi líng èr dù.

他 發燒 到 102 度。

Anh ấy sốt 102 độ.

*
发烧

fāshāo

發燒

bị sốt