Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – lúa mạch

lúa mạch

大麦

dàmài
大麥

lúa mạch

danh từ

*
健康 的 食物 还有 啤酒 和 威士忌 都 需要 用 大麦。

Jiànkāng de shíwù háiyǒu píjiǔ hé wēishiji dōu xūyào yòng dàmài.

健康 的 食物 還有 啤酒 和 威士忌 都 需要 用 大麥。

Lúa mạch được sử dụng cho mọi thứ, từ thực phẩm tốt cho sức khỏe đến bia và rượu whisky.

*
大麦 仁

dàmàirén

大麥 仁

hạt lúa mạch