Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

điền tiếng Trung là gì?

điền

填写

tiánxiě
填寫

điền

động từ

*
用 钢笔 而 不是 铅笔 填写 表格。

yòng gāngbǐ ér bú shì qiānbǐ tiánxiě biǎogé.

用 鋼筆 而 不是 鉛筆 填寫 表格。

Điền vào biểu mẫu bằng bút, không phải bằng bút chì.

*
填写 一个 表格

tiánxiě yí gè biǎogé

填寫 一個 表格

điền vào một biểu mẫu