Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

ăn tiếng Trung là gì?

ăn

chī

ăn

động từ

*
一家 人 在 饭桌 上 吃了饭。

Yìjiārén zài fànzhuō shàng chīle fàn.

一家 人 在 飯桌 上 吃了飯。

Gia đình dùng bữa tại bàn.

*
一家 人 在 吃 早餐。

Yìiārén zài chī zǎocān.

一家 人 在 吃 早餐。

Gia đình đang ăn sáng.

*
一家 人 吃 早餐。

Yìjiārén chī zǎocān.

一家 人 吃 早餐。

Gia đình ăn sáng.