Wednesday, 24 Jul 2024
Từ Vựng Tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung về Công ty Ngoại thương

5/5 - (1 bình chọn)
STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Bán ra nước ngoài 外销 wàixiāo
2 Bản kê đòi bồi thường 索赔淸单 suǒpéi qīngdān
3 Bạn hàng 贸易伙伴 màoyì huǒbàn
4 Bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest) 舱单 cāng dān
5 Báo giá 报价 bàojià
6 Bên bán 卖方 màifāng
7 Bên mua 买方 mǎifāng
8 Biên mậu, mậu dịch biên giới 边境贸易 biānjìng màoyì
9 Bồi thường 赔偿 péicháng
10 Cảng bốc dỡ, cảng chất hàng 装货口岸 zhuāng huò kǒu’àn
11 Cảng bốc hàng 装运港 zhuāngyùn gǎng
12 Cảng đăng ký (tàu thuyền) 船籍港 chuánjí gǎng
13 Cảng đến 到达港 dàodá gǎng
14 Cảng giao hàng 交货港 jiāo huò gǎng
15 Cảng nhập khẩu 进口港 jìnkǒu gǎng
16 Cảng theo hiệp ước 条约口岸 tiáoyuē kǒu’àn
17 Cảng thông thương, cảng thương mại 通商口岸 tōngshāng kǒu’àn
18 Cảng tự do 自由港 zìyóugǎng
19 Cảng xuất phát, cảng đi 出发港 chūfā gǎng
20 Chấp nhận (hối phiếu) 承兑; 接受 chéngduì; jiēshòu
21 Chất lượng 质量 zhìliàng
22 Chế độ hạn ngạch nhập khẩu 进口限额制度 jìnkǒu xiàn’é zhìdù
23 Chế độ hạn ngạch xuất khẩu 出口限额制度 chūkǒu xiàn’é zhìdù
24 Chi trả 支付 zhīfù
25 Chi trả bằng đổi hàng 易货支付 yì huò zhīfù
26 Chi trả bằng tiền mặt 现金支付 xiànjīn zhīfù
27 Chi trả bằng tín dụng 信用支付 xìnyòng zhīfù
28 Chỉ số ngoại thương 外贸指数 wàimào zhǐshù
29 Chiến tranh thương mại (mậu dịch) 贸易战 màoyì zhàn
30 Chứng nhận bảo hiềm 保险单; 保单 bǎoxiǎn dān; bǎodān
31 Chứng nhận chất lượng (hàng hóa) (货物)品质证明书 (huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū
32 Chứng nhận xuất xứ 产地证书; 原产地证明书 chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū
33 Chuyển tiền bằng thư 信汇 xìn huì
34 Chuyển tiền qua điện báo 电汇 diànhuì
35 Con đường mậu dịch 贸易途径 màoyì tújìng
36 Công ty ngoại thương của huyện 县外贸公司 xiàn wàimào gōngsī
37 Công ty ngoại thương của thành phố 市外贸公司 shì wàimào gōngsī
38 Công ty ngoại thương của tỉnh 省外贸公司 shěng wàimào gōngsī
39 Công ty ngoại thương quốc tế 国际贸易公司 guójì màoyì gōngsī
40 Công ty xuất nhập khẩu 进出口公司 jìn chūkǒu gōngsī
41 Cục kiểm nghiệm hàng hóa 商品检索局 shāngpǐn jiǎnsuǒ jú
42 Cục ngoại thương 外贸局 wàimào jú
43 Danh mục hàng nhập khẩu 进口商品目录 jìnkǒu shāngpǐn mùlù
44 Danh mục hàng xuất khẩu 出口商品目录 chūkǒu shāngpǐn mùlù
45 Đại biểu đàm phán 谈判代表 tánpàn dàibiǎo
46 Đàm phán giá cả 价格谈判 jiàgé tánpàn
47 Đàm phán mậu dịch 贸易谈判 màoyì tánpàn
48 Đặc sản 特产品 tè chǎnpǐn
49 Địa điếm giao hàng 交货地点 jiāo huò dìdiǎn
50 Điều khoản tối huệ quốc 最惠国条款 zuìhuìguó tiáokuǎn
51 Điều kiện mậu dịch 贸易条件 màoyì tiáojiàn
52 Định giá 定价 dìngjià
53 Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại 贸易代表团 màoyì dàibiǎo tuán
54 Doanh nghiệp đại lý 代理商 dàilǐ shāng
55 Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất 制造商 zhìzào shāng
56 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu 出口商 chūkǒu shāng
57 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 进出口商行 jìn chūkǒu shāngháng
58 Đòi bồi thường 索赔 suǒpéi
59 Đối thủ cạnh tranh thương mại 贸易竞争对手 màoyì jìngzhēng duìshǒu
60 Đơn đặt hàng 定单 dìngdān
61 Đơn đặt hàng dài hạn 长期定单 chángqí dìngdān
62 Đơn đặt hàng tơ lụa 丝绸定货单 sīchóu dìnghuò dān
63 Đồng tiền thanh toán 支付货币 zhīfù huòbì
64 Đồng tiền thanh toán 结算货币 jiésuàn huòbì
65 Giá bán buôn (bán sỉ) 批发价 pīfā jià
66 Giá cả hàng hóa 商品价格 shāngpǐn jiàgé
67 Giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng – giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển) 到岸价格 dào àn jiàgé
68 Giá FOB, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển 离岸价格 lí àn jiàgé
69 Giá giao hàng 交货价格 jiāo huò jiàgé
70 Giá trị nhập khẩu 进口值 jìnkǒu zhí
71 Giá trị xuất khẩu 出口值 chūkǒu zhí
72 Giá ưu đãi 优惠价格 yōuhuì jiàgé
73 Giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định) 货交承运人 (指定地点) huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn)
74 Giao dọc mạn tàu (启运港)船边 交货 (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò
75 Giao hàng định kỳ 定期交货 dìngqí jiāo huò
76 Giao hàng kỳ hạn, giao sau 远期交货 yuǎn qí jiāo huò
77 Giao hàng tại kho 仓库交货 cāngkù jiāo huò
78 Giao hàng tại xưởng 工厂交货 gōngchǎng jiāo huò
79 Giao hàng trên tàu 船上交货 chuánshàng jiāo huò
80 Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần 近期交货 jìnqí jiāo huò
81 Giao tại biên giới 边境交货 biānjìng jiāo huò
82 Giấy phép nhập khẩu 进口许可证 jìnkǒu xǔkě zhèng
83 Giấy phép xuất khẩu 出口许可证 chūkǒu xǔkě zhèng
84 Hàng công nghiệp 工业品 gōngyè pǐn
85 Hàng công nghiệp nặng 重工业品 zhònggōngyè pǐn
86 Hàng công nghiệp nhẹ 轻工业品 qīnggōngyè pǐn
87 Hàng hóa nhập khẩu 进口商品 jìnkǒu shāngpǐn
88 Hàng hóa xuất khẩu 出口商品 chūkǒu shāngpǐn
89 Hàng khoáng sản 矿产品 kuàng chǎnpǐn
90 Hạng mục nhập khẩu 进口项目 jìnkǒu xiàngmù
91 Hạng mục xuất khấu 出口项目 chūkǒu xiàngmù
92 Hàng ngoại 外国商品 wàiguó shāngpǐn
93 Hàng nhập khẩu 进口货物 jìnkǒu huòwù
94 Hàng nông sản 农产品 nóngchǎnpǐn
95 (Hàng) nước ngoài sản xuất 外国制造的 wàiguó zhìzào de
96 Hàng quá cảnh 过境货物 guòjìng huòwù
97 (Hàng) sản xuất ngay tại chồ 当地制造的 dāngdì zhìzào de
98 Hàng sản xuất xuất khẩu 出口的制造品 chūkǒu de zhìzào pǐn
99 Hàng thủ công mỹ nghệ 工艺美术品 gōngyì měishù pǐn
100 (Hàng) trong nước sản xuất 本国制造的 běnguó zhìzào de
101 (Hàng) Trung Quốc sản xuất 中国制造的 zhōngguó zhìzào de
102 Hàng xuất khẩu 出口货物 chūkǒu huòwù
103 Hiệp định mậu dịch song phương 双边贸易协定 shuāngbiān màoyì xiédìng
104 Hóa đơn 发票; 发单; 装货淸单 fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān
105 Hóa đơn chiếu lệ 假定发票, 形式发票 jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào
106 Hóa đơn chính thức 确定发票, 最终发票 quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào
107 Hóa đơn lãnh sự 领事发票, 领事签证发栗 lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì
108 Hóa đơn tạm thời 临时发票 línshí fāpiào
109 Hóa đơn thương mại 商业发票 shāngyè fāpiào
110 Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại 商品交易会: shāngpǐn jiāoyì huì:
111 Hối phiếu 汇票 Huìpiào
112 Hối phiếu có kỳ hạn 远期汇票 yuǎn qí huìpiào
113 Hối phiếu kèm chứng từ 跟单汇票 gēn dān huìpiào
114 (Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ 跟单托受 gēn dān tuō shòu
115 Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu 执票人汇票; 执票人票据 zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù
116 Hối phiếu trơn 光票 guāng piào
117 Hợp đồng đôi bên cùng có lợi 互惠合同 hùhuì hétóng
118 Hợp đồng mua hàng 购货合同 gòu huò hétóng
119 Hợp đồng ngoại thương 外贸合同 wàimào hétóng
120 Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán 销售合同 xiāoshòu hétóng
121 Kết toán, thanh toán 结算 jiésuàn
122 Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài 对外贸易区 duìwàimàoyì qū
123 Khu vực mậu dịch tự do 自由贸易区 zìyóu màoyì qū
124 Kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn
125 Kiểm nghiệm nhập khẩu 进口检验 jìnkǒu jiǎnyàn
126 Kiểm nghiệm xuất khẩu 出口检验 chūkǒu jiǎnyàn
127 Kiểm soát nhập khẩu 进口管制 jìnkǒu guǎnzhì
128 Kiểm soát xuất khẩu 出口管制 chūkǒu guǎnzhì
129 Ký hậu 背书; 批单 bèishū; pī dān
130 Ký hậu để trống 空白背书; 不记名背书 kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū
131 Ký hậu hạn chế 限制性背书 xiànzhì xìng bèishū
132 Kỳ phiếu 本票; 期票 běn piào; qí piào
133 Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa 商品检验费 shāngpǐn jiǎnyàn fèi
134 Mậu dịch bù trừ 补偿贸易 bǔcháng màoyì
135 Mậu dịch chuyển khẩu 转口贸易 zhuǎnkǒu màoyì
136 Mậu dịch đa phương 多边贸易 duōbiān màoyì
137 Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương 对外贸易 duìwàimàoyì
138 Mậu dịch đường biên 海运贸易 hǎiyùn màoyì
139 Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng 易货贸易 yì huò màoyì
140 Mậu dịch hữu hình 有形贸易 yǒuxíng màoyì
141 Mậu dịch quá cảnh 过境贸易 guòjìng màoyì
142 Mậu dịch qua trung gian 中介贸易 zhōngjiè màoyì
143 Mậu dịch song phương 双边贸易 shuāngbiān màoyì
144 Mậu dịch trong nước 国内贸易 guónèi màoyì
145 Mậu dịch tự do 自由贸易 zìyóu màoyì
146 Mậu dịch vô hình 无形贸易 wúxíng màoyì
147 Mức nhập khẩu 进口额 jìnkǒu é
148 Mức xuất khẩu 出口额 chūkǒu é
149 Người đàm phán 谈判人 tánpàn rén
150 Người gửi hàng 发货人 fā huò rén
151 Người nhận hàng 收货人 shōu huò rén
152 Nhà buôn sỉ, nhà phân phối 批发商 pīfā shāng
153 Nhập khẩu gián tiếp 间接进口 jiànjiē jìnkǒu
154 Nhập khẩu miễn thuế 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu
155 Nhập khẩu trực tiếp 直接进口 zhíjiē jìnkǒu
156 Nhập siêu 入超, 逆差 rù chāo, nìchā
157 Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch 贸易逆差 màoyì nìchā
158 Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch) 贸易大国 màoyì dàguó
159 Nước nhập khẩu 进口国 jìnkǒu guó
160 Nước xuất khẩu 出口国 chūkǒu guó
161 Phí bảo quản hàng hóa 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi
162 Phí vận chuyển hàng hóa 货物运费 huòwù yùnfèi
163 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm 检验合格证书 jiǎnyàn hégé zhèngshū
164 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验证明书 shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū
165 Phiếu đóng gói 装箱单; 包装清单; 花色码单 zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīng dān; huāsè mǎ dān
166 Phiếu gửi hàng (承运人的)发货通知书; 托运单; 寄售通知书 (chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū
167 Phương thức chi trả 支付方式 zhīfù fāngshì
168 Phương thức giao hàng 交货方式 jiāo huò fāngshì
169 Phương thức nhập khẩu 进口方式 jìnkǒu fāngshì
170 Phương thức thanh toán 结算方式 jiésuàn fāngshì
171 Phương thức xuất khẩu 出口方式 chūkǒu fāngshì
172 Quy cách 规格 guīgé
173 Sản phâm chăn nuôi 畜产品 xù chǎnpǐn
174 Sản phẩm địa phương 土产品 tǔ chǎnpǐn
175 Séc, chi phiếu 支票 zhīpiào
176 Séc du lịch 旅行支票 lǚxíng zhīpiào
177 Séc gạch chéo 划线支票 huá xiàn zhīpiào
178 Séc gạch chéo đặc biệt 特别划线支票 tèbié huá xiàn zhīpiào
179 Séc gạch chéo thông thường 普通划线支票 pǔtōng huá xiàn zhīpiào
180 Séc theo lệnh 记名支票; 指定人支票 jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào
181 Séc xác nhận 保付支票; 保兑支票 bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào
182 Số lượng 数量 shùliàng
183 Sự chấm dứt hợp đồng 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ
184 Sự ký kết hợp đồng 合同的签订 hétóng de qiāndìng
185 Sự vi phạm hợp đồng 合同的违反 hétóng de wéifǎn
186 Tên thương hiệu 商标名 shāngbiāo míng
187 Thâm hụt ngoại thương 外贸逆差 wàimào nìchā
188 Thặng dư mậu dịch 贸易顺差 màoyì shùnchā
189 Thặng dư ngoại thương 外贸顺差 wàimào shùnchā
190 Thanh toán đa phương 多边结算 duōbiān jiésuàn
191 Thanh toán quốc tế 国际结算 guójì jiésuàn
192 Thanh toán song phương 双边结算 shuāngbiān jiésuàn
193 Thanh toán tiền mặt 现金结算 xiànjīn jiésuàn
194 Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ
195 Thị trường ngoài nước 海外市场 hǎiwài shìchǎng
196 Thị trường nhập khẩu 进口市场 jìnkǒu shìchǎng
197 Thị trường quốc tế 国际市场 guójì shìchǎng
198 Thị trường thế giới 世界市场 shìjiè shìchǎng
199 Thị trường xuất khẩu 出口市场 chūkǒu shìchǎng
200 Thời gian giao hàng 交货时间 jiāo huò shíjiān
201 Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường 索赔期 suǒpéi qí
202 Thư tín dụng 信用证; 信用状 xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng
203 Thư tín dụng chứng từ 跟单信用证 gēn dān xìnyòng zhèng
204 Thư tín dụng có thể hủy ngang 可撤销的信用证 kě chèxiāo de xìnyòng zhèng
205 Thư tín dụng điều khoản đỏ 红条款信用证 hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng
206 Thư tín dụng đối ứng 对开信用证 duì kāi xìnyòng zhèng
207 Thư tín dụng dự phòng 备用信用证 bèiyòng xìnyòng zhèng
208 Thư tín dụng giáp lưng 背对背信用证; 转开信用证 bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng
209 Thư tín dụng không thể hủy ngang 不可撤销的信用证 bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng
210 Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi 不可撤销的无追索权信用证 bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng
211 Thư tín dụng tuần hoàn 回复信用证; 循环伯用证 huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán bó yòng zhèng
212 Thuế nhập khẩu 进口税 jìnkǒu shuì
213 Thuế quá cảnh 转口税 zhuǎnkǒu shuì
214 Thuế xuất khẩu 出口税 chūkǒu shuì
215 Thương mại nhập khẩu 进口贸易 jìnkǒu màoyì
216 Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu 互惠贸易 hùhuì màoyì
217 Thương mại xuất khấu 出口贸易 chūkǒu màoyì
218 Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa 货物清单 huòwù qīng dān
219 Tổng giá trị nhập khẩu 进口总值 jìnkǒu zǒng zhí
220 Tổng giá trị xuất khẩu 出口总值 chūkǒu zǒng zhí
221 Tổng kim ngạch ngoại thương 外贸总额 wài mào zǒng’é
222 Trung tâm mậu dịch biên giới 边境贸易屮心 biānjìng màoyì chè xīn
223 Trung tâm mậu dịch quốc tế 国际贸易屮心 guójì màoyì chè xīn
224 Trung tâm mậu dịch thế giới 世界贸易中心 shìjiè màoyì zhōngxīn
225 Trung tâm ngoại thương 外贸中心 wài mào zhōngxīn
226 Trung tâm thương mại 贸易中心 màoyì zhōngxīn
227 Ưu đãi tối huệ quốc 最惠国待遇 zuìhuìguó dàiyù
228 Vận chuyển hàng bằng container 集装箱货运 jízhuāngxiāng huòyùn
229 Vận đơn (B/L) 提(货)单 tí (huò) dān
230 Vận đơn chở suốt 联运提单 liányùn tídān
231 Xuất khẩu gián tiếp 间接出口 jiànjiē chūkǒu
232 Xuất khẩu trực tiếp 直接出口 zhíjiē chūkǒu
233 Xuất siêu 出超 chū chāo
Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Công ty Du lịch
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon