Thursday, 18 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

sự canh gác tiếng Trung là gì?

sự canh gác

kàn

sự canh gác

động từ

*
一家 人 看了 电视。

Yìjiārén kànle diànshì.

一家 人 看了 電視。

Gia đình đã xem tivi.

*
游客 在 看 日落。

Yóukè zài kàn rìluò.

游客 在 看 日落。

Các du khách đang ngắm hoàng hôn.

*
一家 人 看 电视。

Yìjiārén kàn diànshì.

一家 人 看 電視。

Gia đình xem tivi.