Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

giày tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
giày

xié

giày

danh từ

*
这些 鞋子 很贵 , 但 它们 很 值。

Zhèxiē xiézi hěn guì, dàn tāmen hěn zhí.

這些 鞋子 很貴 , 但 它們 很 值。

Những đôi giày này rất đắt, nhưng chúng rất đáng giá.

*
黑色 和 褐色 的 登山 鞋

hēisè hé hèsè de dēngshānxié

黑色 和 褐色 的 登山 鞋

giày leo núi đen và nâu

*
袜子 和 鞋

wàzi hé xié

襪子 和 鞋

tất và giày

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - bàn