Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

bệnh viện tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bệnh viện

医院

yīyuan
醫院

bệnh viện

danh từ

*
如果情况紧急,马上去医院。

Rúguǒ qíngkuàng jǐnjí, mǎshàng qù yīyuàn.

如果情況緊急,馬上去醫院。

Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, hãy đến bệnh viện ngay lập tức.

*
医院大楼

yīyuàn dàlóu

醫院大樓

tòa nhà bệnh viện

*
医院床位

yīyuàn chuángwèi

醫院床位

giường bệnh

Đọc thêm :  Trang Chủ tiếng Trung là gì?