Wednesday, 24 Jul 2024

HSK 5 词汇  (2500) 1. 阿姨(āyí) 835. 肌肉(jīròu) 1669. 手工(shǒugōng) 2. 啊(ā) 836. 极(jí) 1670. 手机(shǒujī) 3. 唉(āi) 837. 极其(jíqí) 1671. 手术(shǒushù) 4. 矮(ǎi) 838. 及格(jígé) 1672. 手套(shǒutào) 5. 爱(ài) 839. 及时(jíshí) 1673. 手续(shǒuxù) 6. 爱好(àihào)…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon