Thursday, 18 Apr 2024
Học Tiếng Trung Qua Bài Hát

Học tiếng Trung qua bài hát : gặp người đúng lúc《刚好遇见你》

 

歌曲原唱:李玉刚

填    词:高进

谱    曲:高进

我们哭了              我们笑着
wǒ mén kū le     wǒ mén xiào zhe

我们抬头望天空   星星还亮着几颗
wǒ mén tái tóu wàng tiān kōng  xīng xīng huán liàng zhe jī kē

我们唱着   时间的歌
wǒ mén chàng zhuó     shí jiān dí gē

才懂得相互拥抱 到底是为了什么
cái dǒng dé xiāng hù yōng bào       dào dǐ shì wéi le shen me

因为我刚好遇见你    留下足迹才美丽
yīn wéi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ     liú xià zú jì cái měi lì

风吹花落泪如雨 因为不想分离
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ       yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你 留下十年的期许
yīn wéi gāng hǎo yù jiàn nǐ       liú xià shí nián de qī xǔ

如果再相遇 我想我会记得你
rú guǒ zài xiāng yù     wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ

 

我们哭了 我们笑着
wǒ mén kū le     wǒ mén xiào zhe

我们抬头望天空 星星还亮着几颗
wǒ mén tái tóu wàng tiān kōng     xīng xīng huán liàng zhe jī kē

我们唱着 时间的歌
wǒ mén chàng zhuó       shí jiān dí gē

才懂得相互拥抱 到底是为了什么
cái dǒng dé xiāng hù yōng bào     dào dǐ shì wéi lie shen me

因为我刚好遇见你 留下足迹才美丽
yīn wéi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ     liú xià zú jì cái měi lì

风吹花落泪如雨 因为不想分离
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ       yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你 留下十年的期许
yīn wéi gāng hǎo yù jiàn nǐ     liú xià shí nián de qī xǔ

如果再相遇 我想我会记得你
rú guǒ zài xiāng yù       wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ

因为刚好遇见你 留下足迹才美丽
yīn wéi gāng hǎo yù jiàn nǐ       liú xià zú jì cái měi lì

风吹花落泪如雨 因为不想分离
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ       yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你 留下十年的期许
yīn wéi gāng hǎo yù jiàn nǐ       liú xià shí nián de qī xǔ

如果再相遇 我想我会记得你
rú guǒ zài xiāng yù       wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ

 

因为我刚好遇见你 留下足迹才美丽
yīn wéi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ       liú xià zú jì cái měi lì

风吹花落泪如雨 因为不想分离
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ     yīn wéi bù xiǎng fēn lí

因为刚好遇见你 留下十年的期许
yīn wéi gāng hǎo yù jiàn nǐ     liú xià shí nián de qī xǔ

如果再相遇 我想我会记得你
rú guǒ zài xiāng yù       wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ