Wednesday, 21 Feb 2024

汽车 qìchē 汽車 car noun * 这辆汽车正在右转。 Zhèliàng qìchē zhèngzài yòuzhuǎn. 這輛汽車正在右轉。 The automobile is turning right. * 我星期一开车去上班,其他时候都是乘火车。 Wǒ…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon